Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

biznes espi ebi MAKOLAB S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
MAKOLAB S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, podjął w dniu 06.05.2021 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2020 kwoty 1 607 005,40 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 23 gr.

Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A., a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które po zatwierdzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki podejmie ostateczną decyzje o podziale zysku za rok 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKOLAB S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-062Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa8
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Wojciech Zieliński
Mirosław Sopek
Piotr Adamkiewicz
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Zieliński
Mirosław Sopek
Piotr Adamkiewicz
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z biznes espi ebi MAKOLAB S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: