Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
tel. 041 2758600 fax 041 2758682
Śródroczne sprawozdanie finansowe za 3 kwarty 2022 r.
obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 roku
Starachowice, 10 listopada 2022 r.
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
2
Spis treści
1. Informacja o przyjętych przy sporządzaniu raportu zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego, o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, a także
o porównywalności danych ............................................................................................................. 4
2. BILANS ............................................................................................................................................ 5
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ..................................................................................................... 6
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .......................................................................... 8
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................................................................. 9
5. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego
....................................................................................................................................................... 10
6. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport wraz ze wskazaniem
najważniejszych zdarzeń dotyczących Spółki ................................................................................ 11
7. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe ...................................................................................................... 14
8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności ................................................ 14
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
odwróceniu odpisów z tego tytułu .................................................................................................. 14
10. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
odpisów .......................................................................................................................................... 14
11. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw oraz istotnych zmianach
wielkości szacunkowych. ............................................................................................................... 14
12. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................ 15
13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.............. 15
14. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych ... 16
15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ....................................................... 17
16. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności
emitenta lub jego jednostki ............................................................................................................. 17
17. Wskazania korekt błędów poprzednich okresów ............................................................................ 17
18. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych emitenta,
niezależnie od tego, czy aktywa i zobowiązania ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) ..................................................................................... 17
19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu
lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu
sprawozdawczego ......................................................................................................................... 17
20. Opis organizacji grupy kapitałowej i udział w innych podmiotach ................................................... 17
21. Istotne i zawarte na innych warunkach niż rynkowe transakcje z podmiotami powiązanymi. ....... 18
22. Instrumenty finansowe ................................................................................................................... 18
23. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych
w wartości godziwej ....................................................................................................................... 18
24. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów .......................................................................................................... 18
25. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych. ............................................................................................................................... 18
26. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy ............................................. 19
27. Zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w
tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe ....... 19
28. Informacje dotyczące zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego ....................................................................... 19
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
3
29. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych,
podziału , restrukturyzacji i zaniechania działalności. .................................................................... 20
30. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany
rok. ................................................................................................................................................. 20
31. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmiany w strukturze własności znaczących
pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego ................................ 21
32. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień
przekazania raportu kwartalnego oraz zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania
poprzedniego raportu okresowego ................................................................................................. 21
33. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje o znaczącej wartości ............... 21
34. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i
ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spół ....... 22
35. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału .......................................................................................................................................... 22
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
4
Zgodnie z paragrafem 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dn. 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.
757) Zarząd Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach przekazuje skrócone kwartalne sprawozdanie
finansowe.
1. Informacja o przyjętych przy sporządzaniu raportu zasadach ustalania wartości aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego, o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, a także
o porównywalności danych
W okresie 3 kwartałów 2022 roku w Spółce nie wystąpiły zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego.
Raport sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami
rachunkowości, zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości zawartymi w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dn. 29 marca 2018 r.
Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowości, sposób wyceny składników majątkowych oraz pomiar wyniku
finansowego określone zostały w Zasadach (Polityce) Rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont (ZPK) i przedstawione
ostatnio w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 r.
Stosowane przez Spółkę zasady sporządzania skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2022 roku nie uległy
zmianom w stosunku do ich poprzedniego brzmienia opisanego w sprawozdaniu finansowym stanowiącym element składowy
rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 r. obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2022 r. do
30.09.2022 r. i dane porównawcze za okres obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.
Dla pozycji bilansowych prezentowane są dodatkowo dane na koniec poprzedniego roku, to jest na 31.12.2021 r.
Skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez Spółkę. Zgodnie z oceną Zarządu kontynuacja działalności gospodarczej w perspektywie kolejnych 12
miesięcy nie jest zagrożona.
Dane finansowe zawarte w skróconym sprawozdaniu za 3 kwartały 2022 r. i za analogiczny okres 2021 r. nie podlegały
przekształceniu i doprowadzeniu do porównywalności z uwagi na stosowanie identycznych zasad wyceny w obydwu okresach.
Zakres danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji kwartalnego sprawozdania finansowego jest
jednakowy.
Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jest
złoty polski. Dane w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano w zaokrągleniu do tysięcy złotych, chyba, że w konkretnych
sytuacjach podano inaczej.
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
5
2. BILANS
Wyszczególnienie
w tys. zł
stan na
2022-09-30
stan na
2022-06-30
stan na
2021-12-31
stan na
2021-09-30
I. Aktywa trwałe
56 013
55 820
50 708
51 730
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym :
2 009
2 094
2 235
2 223
2. Rzeczowe aktywa trwałe
52 113
52 458
47 330
48 005
3. ugoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 891
1 268
1 143
1 502
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 888
1 264
1 143
1 502
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
3
4
0
0
II. Aktywa obrotowe
105 055
99 022
91 300
85 490
1. Zapasy 41 111
46 588
25 970 21 467
2. Należności krótkoterminowe
41 364
39 922
31 709
35 082
2.1. Od jednostek powiązanych
62
67
78
51
2.2. Od pozostałych jednostek
41 302
39 855
31 631
35 031
3. Inwestycje krótkoterminowe
21 566
11 282
33 261
28 380
3.1. Ktkoterminowe aktywa finansowe
21 566
11 282
33 261
28 380
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
21 566
11 282
33 261
28 380
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 014
1 230
360
561
III. Akcje (udziały) własne
0
0
0
0
A k t y w a r a z e m
161 068
154 842
142 008
137 220
I. Kapitał asny
114 043
104 439
98 429
92 673
1. Kapitał zaadowy
30 164
30 164
30 164
30 164
2. Kapitał zapasowy 55 195
55 194
44 306 44 306
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
112
31
27
43
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
3 866
3 866
3 880
3 849
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0
0
0
0
6. Zysk (strata) netto
24 707
15 184
20 052
14 311
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
47 025
50 403
43 579
44 547
1. Rezerwy na zobowiązania
9 436
7 875
5 916
8 246
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 462
1 367
1 377
1 898
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
6 815
6 024
4 295
6 041
a) długoterminowa
1 205
1 205
1 314
2 691
b) krótkoterminowa
5 610
4 819
2 981
3 350
1.3. Pozostałe rezerwy
1 159
484
244
307
a) krótkoterminowe 1 159
484
244 307
2. Zobowiązania krótkoterminowe
33 024
38 020
34 596
33 167
2.1. Wobec jednostek powiązanych
34
15
233
103
2.2. Wobec pozostałych jednostek
32 469
37 583
34 338
32 853
2.3. Fundusze specjalne
521
422
25
210
3. Rozliczenia międzyokresowe
4 565
4 508
3 067
3 134
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
4 565
4 508
3 067
3 134
a) długoterminowe
641
806
1 144
1 369
b) krótkoterminowe
3 924
3 702
1 923
1 765
P a s y w a r a z e m
161 068
154 842
142 008
137 220
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
6
Wyszczególnienie
w tys. zł
stan na
2022-06-30
stan na
2021-12-31
stan na
2021-09-30
Wartość księgowa
104 439
98 429
92 673
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621
20 109 621 20 109 621
Wartość księgowa na jedną akc (w ) 5,67 5,19
4,89 4,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
20 109 621
20 109 621
20 109 621
Rozwodniona wartość księgowa na jed akc (w ) 5,67 5,19
4,89 4,61
Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby
zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji.
Na dzień bilansowy niniejszego sprawozdania Spółka nie wyemitowała instrumentów finansowych zamiennych na akcje, stąd
rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję jest równa wartości księgowej na jedną akcję.
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
2022-09-30
stan na
2022-06-30
stan na
2021-12-31
stan na
2021-09-30
1. Należności warunkowe
5 812
2 088
2 795
3 073
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu )
5 812
2 088
2 795
3 073
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na
dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze
środków publicznych
5 812 2 088
2 795 3 073
2. Zobowiązania warunkowe
11 414
13 266
10 228
10 228
2.1.Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 11 414 13 266
10 228 10 228
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie
umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych
ze środków publicznych
8 173 8 173
8 173 8 173
- gwarancje bankowe
3 241
5 093
2 055
2 055
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
17 226
15 354
13 023
13 301
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wyszczególnienie
w tys. zł
3 kwartał / 2022
okres
od 202
2-07-01
do 202
2-09-30
3 kwartały
narastająco /
2022 okres
od 2022-01-01
do 2022-09-30
3 kwartał / 2021
okres
od 2021-07-01
do 2021-09-30
3 kwartały
narastająco /
2021 okres
od 2021-01-01
do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
78 713 221 089 60 025 160 068
- od jednostek powiązanych 141 426 70 175
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
77 348
218 089
58 944
158 105
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 365 3 000 1 081 1 963
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym :
62 001 178 394 49 084 131 721
- jednostkom powiązanym 143 456 35 150
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produkw
61 091
176 362
48 220
130 153
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 910 2 032 864 1 568
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
7
III.
Zysk
(strata)
brutto
ze sprzedaży
16 712 42 695 10 941 28 347
IV. Koszty sprzedaży
1 538
4 368 1 315 3 452
V. Koszty ogólnego zarządu
4 139
10 685
2 744
7 830
VI. Zysk
(strata)
ze sprzedaży
11 035
27 642 6 882 17 065
VII. Pozostałe przychody operacyjne
770
3 118 946 2 147
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
23
84
0
0
2. Dotacje
598
1 893 711 1 612
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
50
186 2 28
4. Inne przychody operacyjne
99
955
233
507
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
984
1 489 485 1 093
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
0 8 38
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
822
867
278
760
3. Inne koszty operacyjne
162
622 199 295
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
10 821
29 271 7 343 18 119
X. Przychody finansowe
955
1 991
381
400
1. Odsetki , w tym:
0
0 -19 0
- od jednostek powiązanych
0
0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
0
0
0
3. Inne
955
1 991 400 400
XI. Koszty finansowe
88
146 -151 20
1. Odsetki w tym:
88
130 4 18
- dla jednostek powiązanych
0
0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :
0
0
0
2
- w jednostkach powiązanych
0
0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
0 0 0
4. Inne
0
16
-155
0
XII.
Zysk
(strata)
brutto
11 688
31 116 7 875 18 499
XIII. Podatek dochodowy
2 165
6 409 2 037 4 188
a) część bieżąca
2 694
7 069
1 692
4 062
b) część odroczona
-529
-660 345 126
XIV. Zysk (strata) netto
9 523
24 707 5 838 14 311
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
30 448 16 690
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 109 621 20 109 621
Zysk (strata) na jedną akc zwykłą (w )
1,51 0,83
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
20 109 621 20 109 621
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykł ą (w )
1,51 0,83
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
8
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Wyszczególnienie
w tys. zł
3 kwartał/ 2022
okres
od 2022-07-01
do 2022-09-30
3 kwartały
narastająco
/ 2022
okres
od 2022
-01-01
do 2022-09-30
3 kwartał/ 202
1
okres
od 202
1-07-01
do 202
1-09-30
3 kwartały
narastająco/ 2021
okres
od 2021-01-01
do 2021-09-30
I. Kapitał asny na początek okresu (BO)
98 429
98 429
84 717
84 717
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
98 429 98 429 84 717 84 717
1. Kapitał zaadowy na początek okresu
30 164
30 164
30 164
30 996
1.1. Zmiany kapitału zaadowego
0
0
0
-832
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
- emisji akcji (wydania udziałów)
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
832
- umorzenie udziałów (akcji)
0
0
0
832
1.2. Kapitał zaadowy na koniec okresu
30 164
30 164
30 164
30 164
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
55 194
44 306
44 306
35 999
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
0
10 888
0
8 307
a) zwiększenia (z tytułu)
0
10 888
0
8 307
- z podziału zysku (ponad wymaga ustawowo minimalną
wartość )
0 10 888
0
7 891
- dywidenda przypadająca na akcje własne
0
0
0
0
- umorzenie udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej
0
0
0
416
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
- z wyceny programu motywacyjnego
0
0
0
0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
55 194
55 194
44 306
44 306
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
31
27
11
-37
3.1. Zmiany kapitał z aktualizacji wyceny
81
85
32
80
a) zwiększenia (z tytułu)
81
85
32
80
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego
81
85
32
80
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego
0
0
0
0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
112
112
43
43
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
3 866
3 880
3 890
3 890
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
0
-14
-41
-41
a) zwiększenia (z tytułu)
0
1 120
0
950
- z podziału zysku na zakup akcji własnych
0
0
0
0
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla
pracowników Spółki
0 1 120
0
950
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
1 134
41
991
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki
0
1 106
0
950
- wypłata wsparcia zw. z pandemią COVID-19 dla pracowników
Spółki
0 28 41 41
4.2. Kapitał rezerwowy na koniec okresu
3 866
3 866
3 849
3 849
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
0
20 052
0
13 869
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
0
20 052
0
13 869
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
0 20 052 0 13 869
a) zmniejszenia (z tytułu)
0
20 052
0
13 869
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
0
10 888
0
7 891
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy
0
1 120
0
950
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy
0
8 044
0
5 028
- dywidenda przypadająca na akcje własne
0
0
0
0
Odlewnie Polskie S.A. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2022 roku
9
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
0
0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
0
0
6. Wynik netto
24 707
24 707
14 311
14 311
a) zysk netto
24 707
24 707
14 311
14 311
II. Kapitał asny na koniec okresu (BZ )
114 043
114 043
92 673
92 673
III. Kapitał asny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
114 043 114 043 92 673
92 673
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Wyszczególnienie
w tys. zł
3 kwartał / 2022
okres
od 2022-07-01
do 2022-09-30
3 kwartały
narastająco
/ 2022
okres
od 2022
-01-01
do 2022-09-30
3 kwartał / 2021
okres
od 2021-07-01
do 2021-09-30
3 kwartały
narastająco
/ 2021
okres
od 202
1-01-01
do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
9 523
24 707
5 838
14 311
II. Korekty razem
3 052
-16 391
-261
5 212
1. Amortyzacja
2 185
6 429
2 553
7 666
2. (Zyski ) straty z tytułużnic kursowych
0
0
0
73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
85
120
6
14
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-23
-84
8
38
5. Zmiana stanu rezerw
1 559
3 519
1 731
2 676
6. Zmiana stanu zapasów
5 477
-15 141
-3 487
-5 074
7. Zmiana stanu należności
-1 442
-9 655
-6 641
-13 343
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-4 203
-735 6 103
14 768
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-159
724
-2 650
-3 051
10. Inne korekty
-427
-1 568
2 116
1 445
III Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej j (I+/-II) - metoda pośrednia
12 575 8 316 5 577 19 523
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
24
105
0
0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
24
105
0 0
2. Z aktywów finansowych, w tym :
0
0
0