BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.
mostostal.waw.pl
Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax:
+48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar
czy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN
Stanowisko Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
z oceny:
Sprawozdania finansowego Mostostalu Warszawa S.A. za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z Sprawozdaniem z działalności
Mostostalu Warszawa S.A. w 2020 roku,
oraz
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal
Warszawa za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz
z Sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa w 2020
roku
Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.
Strona 2
Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. dokonała oceny:
I.
Sprawozdania finansowego Mostostalu Warszawa S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2020 roku wraz z Sprawozdaniem z działalności Mostostalu Warszawa S.A. w 2020 roku
obejmujące:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. wykazujący zarówno po
stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 821.269 tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.292 tys. zł;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
4.292 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 18.705 tys. zł);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w ciągu roku obrotowego o sumę 76.722 tys. zł;
5. informację dodatkową..
Zgodnie z § 70 ust 1. pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. z 2018 r. poz. 757) Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. stwierdza, co następuje
Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz po zapoznaniu się ze
Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania („Sprawozdanie z badania”), pozytywnie
ocenia przedmiotowe sprawozdania sporządzone przez Spółkę w zakresie ich zgodności z księgami
Mostostal Warszawa S.A., innymi dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza,
przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprawność
sporządzenia przedmiotowych sprawozdań, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i
stanem faktycznym znajduje potwierdzenie w Sprawozdaniu z badania sporządzonym przez biegłego
rewidenta. Zgodnie ze Sprawozdaniem z badania wydanym przez niezależnego biegłego rewidenta
przedmiotowe sprawozdania, przedstawiają w rzetelny i jasny sposób obraz sytuacji majątkowej i
finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wyniku finansowego, a także przepływów pieniężnych
za rok obrotowy 2020 Mostostal Warszawa S.A. Biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie Zarządu
jest zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Mostostal Warszawa S.A.
Strona 3
II.
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z Sprawozdaniem z działalności Grupy
Kapitałowej Mostostal Warszawa w 2020 roku obejmujące:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 963.164 tys. zł;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, który wykazuje zysk netto
przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 8.080 tys. zł;
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu
kapitału własnego o kwotę 6.355 tys. zł (kapitał własny ogółem wynosi 56.263 tys. zł);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o sumę 90.394 tys. zł;
5. informację dodatkową.
Zgodnie z § 71 ust. 1. pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. z 2018 r. poz. 757) Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. stwierdza, co następuje odnośnie:
Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Mostostal Warszawa w roku 2020 oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego
rewidenta z badania („Sprawozdanie z badania”), pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania
sporządzone przez Grupę Kapitałową, w zakresie ich zgodności z księgami Mostostal Warszawa S.A. i
spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, innymi dokumentami i stanem faktycznym. Rada
Nadzorcza stwierdza, przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań, co do zgodności z księgami
rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym znajduje potwierdzenie w Sprawozdaniu z badania
sporządzonym przez biegłego rewidenta. Zgodnie ze Sprawozdaniem z badania wydanym przez
niezależnego biegłego rewidenta przedmiotowe sprawozdania, przedstawiaw rzetelny i jasny sposób
obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wyniku
finansowego, a także przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 Grupy Kapitałowej Mostostal
Warszawa. Biegły rewident stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej jest
zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.
W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji sprawozdawczej za rok obrotowy 2020
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal
Warszawa S.A. do zatwierdzenia:
Sprawozdanie finansowe Mostostalu Warszawa S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2020 r. wraz z Sprawozdaniem z działalności Mostostal Warszawa S.A. w 2020 r.,
oraz
Strona 4
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z Sprawozdaniem z działalności Grupy
Kapitałowej Mostostal Warszawa w 2020 r.
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 roku
..........................................
Antonio Muñoz Garrido
..........................................
José David Márquez Arcos
..........................................
Neil Balfour
..........................................
Javier Lapastora Turpín
..........................................
Ernest Podgórski
..........................................
Javier Serrada Quiza