SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A.

2020 ROK


1         KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

               

1.1        Podstawowe informacje o Spółce


Forma prawna jednostki dominującej

Jednostką dominującą w Grupie KRUK jest spółka KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. („Spółka”).

Spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku jako KRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2005 roku KRUK Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną KRUK S.A. i 7 września 2005 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240829.

Akcje Spółki oraz prawa do akcji zwykłych na okaziciela zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 5 maja 2011 roku w trybie zwykłym na mocy Uchwały nr 586/2011 oraz Uchwały nr 587/2011 Zarządu Giełdy. 

Dane teleadresowe jednostki dominującej

Nazwa: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby: Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Telefon: 71 79 02 800

Fax: 71 79 02 867

Adres strony internetowej: http://pl.kruk.eu/

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej KRUK został przedstawiony w rozdziale 3.2 Powiązania organizacyjne. [102-14] [102-1][102-3][102-5]

1.2        Model działalności

Spółka KRUK S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej KRUK. W związku z powyższym całościowy obraz działalności i źródeł generowanych wyników całej Grupy przedstawiony został w Sprawozdaniu Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy KRUK. Zapoznanie z ww. dokumentem Zarząd Spółki uznaje jako niezbędne do prawidłowej i pełnej oceny działalności Spółki w 2020 roku.

Działalność operacyjna Spółki opiera się na sprawdzonym i stosowanym w całej Grupie KRUK modelu biznesowym. Spółka prowadzi działalność zarówno na rynku zakupów portfeli wierzytelności, jak i świadczenia usług serwisowych dla zewnętrznych kontrahentów oraz podmiotów powiązanych.
Z uwagi na specyfikę branży zarządzania wierzytelnościami (m.in. funkcjonowanie funduszy sekurytyzacyjnych) oraz kompleksowość usług i działań wykonywanych przez Grupę KRUK (m.in. postępowania sądowe w dochodzeniu wierzytelności, korzystanie z Biura Informacji Gospodarczej, udzielanie pożyczek), wyniki samej Spółki nie oddają faktycznej sytuacji ekonomicznej Grupy. Jedynie zestawienie potencjału Spółki wraz z jej jednostkami zależnymi i ich specyfiką działania pokazuje kompletny obraz modelu działalności i pozwala dokonać właściwej oceny operacyjnej i finansowej.

Oświadczenie prezesa zarządu KRUK S.A. na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu Grupy KRUK za 2020 rok.

1.3        Podsumowanie danych finansowych za 2020 rok

Spółka KRUK S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej KRUK. Z uwagi na występujące powiązania organizacyjno-biznesowe zarówno wyniki finansowe, jak i operacyjne powinno oceniać się poprzez analizę wyników całej Grupy KRUK.

W grudniu 2020 roku, zatrudnienie FTE* (full-time employment) w Spółce wyniosło 1229,79 (w 2019 roku było to 1645,60).

* Zatrudnienie FTE  - liczba odzwierciedlająca etaty z kontraktów umów, w przeliczeniu na tzw. etaty (nie osoby). Wliczono: umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o współpracę, umowy cywilnoprawne. Nie wliczono pracowników nieaktywnych (czyli nie wliczono osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach, np. urlop macierzyński).

Źródło: Spółka
Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć.

 

Rodzaj zatrudnienia

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

RAZEM

 
 

Praktyki

0

0

0

 
 

Umowa o pracę

788

570

1358

 
 

Umowa o współpracę

1

0

1

 
 

Kontrakt menedżerski

1

5

6

 
 

Samozatrudnienie

0

0

0

 
 

RAZEM

790

575

1365

 

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na typ zatrudnienia i płeć.

 

Rodzaj zatrudnienia

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

RAZEM

 
 

Umowa o pracę

719

489

1208

 
 

Umowa o współpracę

1

0

1

 
 

Kontrakt menedżerski

1

5

6

 
 

RAZEM

721

494

1215

 

Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na kierowników i pozostałych pracowników w podziale na płeć.

 

Rodzaj zatrudnienia

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

RAZEM

 
 

Menedżerowie, dyrektorzy,
z prezes zarządu

90

72

162

 
 

Pozostali

700

503

1203

 
 

RAZEM

790

575

1365

 


Zarząd KRUK S.A. w podziale na płeć

Liczba osób

Kobiety

Mężczyźni

5

1

4

Udział procentowy

Kobiety

Mężczyźni

100%

20%

80%

Rada Nadzorcza KRUK S.A. w podziale na płeć

Liczba osób

Kobiety

Mężczyźni

7

2

5

Udział procentowy

Kobiety

Mężczyźni

100%

29%

71%

[102-8][102-22] [102-23]

Poniżej zostały przedstawione wybrane wyniki i dane finansowe Spółki w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku.

Tabela 1 . Wyniki finansowe Spółki w latach 2019-2020


Okres zakończony 31 grudnia


2020

2019
Dane przekształcone

Zmiana


( w tys. PLN, o ile nie wskazano inaczej)

Przychody z działalności operacyjnej uwzględniające wynik na oczekiwanych stratach kredytowych oraz inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności

158 917

176 369

-10%

EBITDA

-35 659

-39 777

10%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-53 655

-58 600

8%

Koszty finansowe netto

-79 219

-63 750

-24%

Zysk netto za okres sprawozdawczy

81 356

276 390

-71%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

-5 304

-49 985

-89%

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

513 698

195 791

162%

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-515 610

-141 146

-265%

Przepływy pieniężne netto, ogółem

-7 216

4 661


Aktywa ogółem

3 758 750

3 883 104

-3%

Kapitał własny

2 043 772

1 958 426

4%


Źródło: Spółka


2         OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE - Zewnętrzne uwarunkowania działalności


2.1        Struktura i opis rynku zarządzania wierzytelnościami

W 2020 roku Spółka KRUK prowadziła działalność przede wszystkim na rynku polskim i rumuńskim. Spółka KRUK prowadziła w 2020 roku działalność w segmencie zakupów portfeli we wskazanych krajach oraz świadczenia usług zarządzania wierzytelnościami w Polsce na zlecenie przez zewnętrzne podmioty oraz podmioty z Grupy KRUK. Struktura i opis rynku zarządzania wierzytelnościami wraz z czynnikami warunkującymi działalność zostały szczegółowo przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy KRUK w rozdziale „Rynek
zarządzania wierzytelnościami”.

2.2        Otoczenie prawne i regulacyjne

Działalność KRUK S.A. jest szczególnie determinowana regulacjami prawnymi opisanymi w punktach poniżej. Zalecamy także zapoznanie się z rozdziałem „Otoczenie prawne i regulacyjne” w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy KRUK za 2020 rok.


2.2.1        Działalność funduszy sekurytyzacyjnych

W dniu 12 października 2017 r. Spółka zawarła umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Bison NS FIZ. Od 15 kwietnia 2016 roku KRUK S.A. zawarł umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ. Przedmiotem ww. umów jest wykonywanie czynności w zakresie m.in. nabywania i zbywania wierzytelności na rzecz funduszu, przygotowywania projektów i analiz inwestycyjnych dotyczących inwestycji funduszu, przygotowywania analiz dotyczących sprawnego bieżącego zarządzania portfelem funduszu, a także windykacja i administrowanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu. Od 1 kwietnia 2015 roku KRUK S.A. zarządza sekurytyzowanymi wierzytelnościami PROKURA NS FIZ. W zakresie wykonywania ww. umów Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


2.2.2        Świadczenie usług detektywistycznych

Działalność gospodarcza wykonywana przez KRUK S.A. w zakresie usług detektywistycznych jest również działalnością regulowaną i wymaga uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


2.2.3        Outsourcing bankowy

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1988) bank nie musi uzyskiwać uprzedniej zgody KNF na powierzanie spółkom z Grupy czynności windykacyjnych. W/w ustawa określa warunki outsourcingu, które muszą zostać spełnione. Ponadto spółki podlegają nadzorowi KNF w zakresie wykonania umowy outsourcingowej.

2.2.4        Ochrona danych osobowych

Ze względu na znaczną skalę przetwarzania przez spółki z Grupy danych osób fizycznych w ramach ich bieżącej działalności, szczególnie istotne znaczenie dla działalności Grupy posiadają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się jedynie w sposób określony przepisami prawa, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Dodatkowo osoby, których dane dotyczą, powinny zostać poinformowane o szeregu kwestii takich jak:

·         tożsamości administratora i jego danych kontaktowych,

·         danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych,

·         celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych,

·         odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,

·         zamiarze przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego,

·         okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

·         prawie do żądania dostępu do danych, ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, o prawie do cofnięcia zgody,

·         prawie wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do organu nadzorczego,

·         tym czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy podmiot danych jest zobowiązany do ich podania i jakie są ew. konsekwencje niepodania danych,

·         zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,

·         w przypadku dalszego przetwarzania danych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, informacja o tym innym celu.


2.2.5        Zmiany w przepisach dotyczących działalności Spółki

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa w 2020 roku dotyczących działalności Spółki dotyczyły następujących kwestii:

·         W zakresie działalności funduszy inwestycyjnych - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zobowiązuje do opracowania i wdrożenia polityki w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej, zobowiązuje do ustanowienia i wdrożenia polityki dotyczącej oceny i weryfikacji wymogów oceny wiedzy i kompetencji członków zarządu oraz rozszerza zakres odpowiedzialności systemu nadzoru zgodności działalności z prawem o nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

·         Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i jej kolejne nowelizacje, ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw , zgodnie z którymi wprowadzono nową, niższą wysokość kosztów pozaodsetkowych dla kredytów konsumenckich, odpowiedzialność karną za żądanie dwukrotności maksymalnych kosztów kredytu lub odsetek, a także nowe obowiązki kredytodawców w zakresie weryfikacji kredytobiorców przed udzieleniem kredytu i uregulowano kwestie tzw. wakacji kredytowych. Wprowadzono ponadto wstrzymanie prowadzenia licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Dodatkowo wprowadzono zmiany w organizacji pracy sądów (wyłączono funkcjonowanie katalogu spraw pilnych, rozprawy mogą odbywać się trybie online).

·         Ustawa o doręczeniach elektronicznych definiuje zasady wymiany korespondencji podmiotów publicznych (w tym sądów, a także komorników) w relacjach z innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi; rozszerzono zakres usług świadczonych elektronicznie lub umożliwiających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy administracyjnej na odległość, bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy; odmiejscowiono i skrócono proces doręczenia poprzez umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca – brak konieczności informowania każdorazowo obecnych i potencjalnych korespondujących o zmianie miejsca pobytu.

·         Jako regulację, która będzie miała wpływ na działalność KRUK S.A., należy wskazać projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczeń. Regulacja ta ma na celu zaradzenie problemom związanym z wysokim wolumenem kredytów zagrożonych w oraz zapobieżenie ich możliwej dalszej akumulacji, umożliwienie sprzedaży kredytów zagrożonych przez instytucje kredytowe, innym operatorom na wydajnych, konkurencyjnych i przejrzystych rynkach wtórnych oraz uregulowanie kwestii pozycji nabywców kredytów i podmiotów obsługujących kredyty w odniesieniu do kredytów zagrożonych.

KRUK S.A. uwzględnił zmiany w powyższych przepisach w działalności operacyjnej, jednak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie jest możliwe wskazanie całkowitego wpływu wyżej wymienionej regulacji na działalność Spółki. [102-13]

2.2.6        Inne organy sprawujące istotny nadzór nad działalnością KRUK S.A.

W określonych zakresach swego działania KRUK S.A. podlega nadzorowi także innych organów administracji, w tym między innymi:

·         Prezesa UOKiK w zakresie prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów,

·         Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.


3         DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI


3.1        Przedmiot działalności i oddziały Spółki

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej KRUK. Spółka zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem wierzytelnościami, w tym zarządzaniem wierzytelnościami nabytych portfeli wierzytelności prowadzonym na własny rachunek oraz obsługą należności prowadzoną w imieniu klientów.


3.2        Powiązania organizacyjne

Strukturę Grupy Kapitałowej KRUK na dzień 31 grudnia 2020 roku, wraz z wielkością udziału KRUK S.A. w poszczególnych spółkach zależnych przedstawiono poniżej.


Rysunek 1. Struktura Grupy Kapitałowej KRUK

 

Źródło: Spółka

Na dzień 31 grudnia 2020  Grupę Kapitałową tworzyły jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 23 jednostki zależne i 2 jednostki kontrolowane osobowo. Podmioty zależne zostały zaprezentowane poniżej.

 

Tabela 2. Podmioty zależne wobec KRUK S.A.

Podmiot zależny

Siedziba

Podstawowy przedmiot działalności

Kancelaria Prawna Raven P. Krupa sp. k.

Wrocław

Kompleksowa obsługa postępowań sądowo-egzekucyjnych na potrzeby procesu windykacyjnego Grupy KRUK oraz jej partnerów

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Warszawa

Gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych

KRUK Romania S.r.l.

Bukareszt

Zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty
z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych

Secapital S.a r.l.

Luksemburg

Spółka sekurytyzacyjna specjalnego przeznaczenia, inwestująca w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami

Fundusz sekurytyzacyjny Prokura NS FIZ

Wrocław

Fundusz oparty na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami. Posiadaczem certyfikatów emitowanych przez fundusz jest w 100% spółka KRUK S.A.

Secapital Polska sp. z.o.o. w likwidacji

Wrocław

Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi

ERIF Business Solutions sp. z o.o.

Wrocław

Pośrednictwo finansowe i agencyjne oraz usługi wspomagające dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw

NOVUM FINANCE sp. z o.o.

Wrocław

Udzielanie pożyczek konsumenckich

KRUK Česka a Slovenska republika s.r.o.

Hradec Kralove

Zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty
z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych

KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wrocław

Zarządzanie funduszami Prokura NS FIZ, P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ oraz Bison NS FIZ

InvestCapital Ltd.

Malta

Inwestycje w aktywa o charakterze kapitałowym, w tym również w udziały w podmiotach z Grupy Kapitałowej KRUK

RoCapital IFN S.A.

Bukareszt

Nabywanie i obsługa portfeli zabezpieczonych hipotecznie, a także działalność pożyczkowa.

KRUK Deutschland GmbH

Berlin

Zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty
z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych

KRUK Italia S.r.l

Mediolan

Windykacja wierzytelności na zlecenie oraz windykacja pakietów wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK na terenie Włoch i innych krajów europejskich

ItaCapital S.r.l

Mediolan

Inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami

KRUK España S.L.

Madryt

Windykacja wierzytelności na zlecenie oraz windykacja pakietów wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK na terenie Hiszpanii i innych krajów europejskich, a także obrót wierzytelnościami

ProsperoCapital S.a r.l.

Luksemburg

Spółka sekurytyzacyjna specjalnego przeznaczenia, inwestująca w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami

Fundusz sekurytyzacyjny P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ

Wrocław

Fundusz oparty na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami. Posiadaczem certyfikatów emitowanych przez fundusz jest w 100% spółka Presco Investments S.a r.l.

Presco Investments S.a r.l.

Luksemburg

Spółka sekurytyzacyjna specjalnego przeznaczenia, inwestująca w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami

Elleffe Capital S.r.l.

La Spezia

Inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami

Agecredit S.r.l.

Cesena

Spółka prowadząca działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie na terenie Włoch.

Bison NS FIZ

Wrocław

Fundusz oparty na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami. Posiadaczem certyfikatów emitowanych przez fundusz jest w 100% spółka KRUK S.A.

Wonga.pl sp. z o.o.

Warszawa

Spółka prowadząca działalność w zakresie udzielania pożyczek konsumenckich.

Podmiot kontrolowany osobowo                                        Siedziba                   Podstawowy przedmiot działalności

Corbul S.r.l                                                                             Bukareszt                Działalność detektywistyczna


Gantoi, Furculita Si Asociatii S.p.a.r.l.                                 Bukareszt                Kancelaria prawna

Źródło: KRUK S.A.


W 2020 roku Spółka posiadała dwanaście biur terenowych zlokalizowanych odpowiednio w Warszawie, Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie,   Szczawnie-Zdroju oraz Pile. W związku z likwidacją w dniu 28 lutego 2021 pięciu biur terenowych, od dnia 1 marca 2021 do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka posiada siedem biur terenowych zlokalizowanych odpowiednio w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Szczawnie-Zdroju oraz Pile.

W okresie do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Grupy Kapitałowej KRUK oraz przestawione powyżej informacje nt. podmiotów wchodzących w jej skład nie uległy zmianie.

[102-2][102-4][102-6][102-7]


3.3        Zmiany w strukturze Grupy, której jednostką dominującą jest Spółka.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Secapital Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której 100% udziałowcem jest KRUK S.A., dokonała sprzedaży 1 udziału posiadanego w Investcapital LTD z siedzibą w San Gwan na Malcie, na rzecz ERIF Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. KRUK S.A. jest bezpośrednio 100% właścicielem ERIF Business Solutions Sp. z o.o. oraz pośrednio Investcapital LTD.

W dniu 1 lipca 2020 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Secapital Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podjęło decyzję o rozwiązaniu spółki w drodze postępowania likwidacyjnego. Na likwidatora spółki powołano Piotra Krupę, dotychczasowego członka zarządu spółki. W dniu 25 lutego 2021 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Secapital Polska Sp. z o.o. w likwidacji podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego oraz zakończeniu likwidacji.

Po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, nie doszło do innych zmian w strukturze Grupy KRUK.


3.4        Zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką i Grupą KRUK 

W 2020 roku KRUK S.A. nie wprowadzała zmian w podstawowych zasadach zarządzania spółką dominującą i spółkami zależnymi.


3.5        Kapitał zakładowy Spółki


3.5.1        Struktura kapitału zakładowego spółki


Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 18 971 811 zł i dzielił się na 18 971 811 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.


Tabela 3. Struktura kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku

Seria

Liczba akcji na okaziciela (w szt.)

Seria A

2 692 220

Seria AA

11 366 600

Seria B

1 250 000

Seria C

491 520

Seria D

1 100 000

Seria E

843 876

Seria F

227 595

Seria G

1 000 000

SUMA

18 971 811

Źródło: Spółka

Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 011 045 zł i dzielił się na 19 011 045 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego Spółki na dzień publikacji raportu

Seria

Liczba akcji na okaziciela (w szt.)

Seria A

2 692 220

Seria AA

11 366 600

Seria B

1 250 000

Seria C

491 520

Seria D

1 100 000

Seria E

843 876

Seria F

266 829

Seria G

1 000 000

SUMA

19 011 045

Źródło: Spółka

3.6        Zmiany w kapitału zakładowego i warunkowego

Po okresie sprawozdawczym, przed dniem publikacji sprawozdania, nastąpiło podniesienie kapitału zakładowego o kwotę 39.234,00 zł w związku z emisją w ramach kapitału warunkowego 39.234 szt. akcji serii F, które zostały zarejestrowane przez KDPW w dniu 27 stycznia 2021. Środki za zakup akcji wpłynęły do Spółki w listopadzie 2020, po zakończeniu składania zapisów na akcje. Szczegóły zaistniałej zmiany w kapitale zakładowym KRUK S.A. przedstawia poniższa tabela.

Szczegóły zaistniałej zmiany w kapitale zakładowym KRUK S.A. przedstawia poniższa tabela.

Data rejestracji akcji w KDPW

Liczba nowych akcji

Seria

Podstawa podwyższenia

Kapitał po zmianie (szt.)

Szczegóły

27 stycznia 2021

39 234

Seria F

Uchwała nr 26/2014 ZWZ Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014

19 011 045

Emisja w ramach kapitału warunkowego


3.7        Usługi i produkty świadczone przez Spółkę

Grupa przede wszystkim zarządza wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek, a także na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach:

·         wierzytelności konsumenckich (detalicznych niezabezpieczonych),

·         wierzytelności hipotecznych (detalicznych zabezpieczonych),

·         wierzytelności korporacyjnych (zabezpieczonych i niezabezpieczonych hipotecznie).

Zarządzamy wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. Koncentrujemy swą działalność na rynku bankowym. Opieramy ją na długoterminowych relacjach z kluczowymi partnerami.


Monitoring należności

Odzyskiwanie należności na bardzo wczesnych etapach przeterminowania, ze szczególnym uwzględnieniem przywrócenia klienta do regularności w płatnościach – stosowane w przypadku obsługi wierzytelności na zlecenie.

Monitoring należności to szybka, wczesna i skuteczna odpowiedź na nieregularności w płatnościach, w tym nawet na kilkudniowe opóźnienia w ich realizacji. Monitoring należności korzysta głównie z technologii Contact Center. Na tym etapie skuteczność dotarcia i rozmowy z klientem jest bardzo wysoka. Na tym etapie stosujemy kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe oraz zindywidualizowane wezwania do zapłaty.

Proces polubowny

Celem procesu polubownego jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie w porozumieniu z klientem, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

Pierwszym krokiem do zastosowania polubownego podejścia  jest dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu i ustalenie optymalnej możliwości spłaty zadłużenia, z uwzględnieniem modeli scoringowych. Kolejnym krokiem w procesie polubownym jest najczęściej podpisanie porozumienia spłaty ratalnej. W ramach procesu polubownego stosowane są między innymi:

·         kontakty telefoniczne; wykorzystywane są również czaty, w tym czatboty oraz voiceboty.

·         kontakty pisemne, w tym również e-mail.

·         wizyty doradców terenowych; kontaktują się z klientami, gdy inne metody dotarcia nie są skuteczne.

·         narzędzia online; za pośrednictwem e-kruka klient może m.in. podpisać ugodę czy spłacić zadłużenie. Również płatności mogą być dokonane online (np. BLIK).


Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Grupa KRUK przeprowadza kompleksowe postępowanie sądowo-egzekucyjne, od złożenia pozwu w sądzie do egzekucji przez komornika/podmiotu odpowiedzialnego za egzekucję. Aktywnie uczestniczymy również w postępowaniu upadłościowym. Warto również zaznaczyć, że uruchomienie procesu sądowego nie wyklucza możliwości spłaty polubownej (proces hybrydowy). W ramach procesu sądowo-egzekucyjnego Grupa KRUK między innymi:

·         prowadzi postępowania sądowe mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego, m.in. postępowanie zwykłe, klauzulowe, odrębne takie jak nakazowe, upominawcze, EPU oraz uproszczone;

·         reprezentuje wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych;

·         prowadzi postępowania spadkowe, zwłaszcza takie, jak ustalenie kręgu spadkobierców klientów i wszczęcie postępowań, których celem jest uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę;

·         dochodzi wierzytelności zabezpieczonych oraz wierzytelności z sektora MŚP;

·         aktywnie nadzoruje przebieg postępowania sądowego – prowadzi monitoring sądowy;

·         aktywnie współpracuje z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne – prowadzi monitoring egzekucyjny.


Proces hybrydowy

Wszczęcie przez KRUK postępowania sądowego nie wyklucza możliwości spłaty zadłużenia. Nadal mogą być prowadzone działania mające na celu polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia klienta. Na tym etapie możliwe jest wykorzystanie zarówno kontaktów telefonicznych, pisemnych (w tym e-kruka), jak i bezpośrednich. 


Usługi specjalistyczne

W ramach naszych usług realizujemy nowoczesne i niestandardowe procesy obsługi dla różnych kategorii spraw.


Dla wierzytelności hipotecznych realizujemy zindywidualizowany, odrębny proces. Wykorzystujemy w nim wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje Grupa Kapitałowa KRUK. Najważniejsze są w nim indywidualna obsługa oraz dopasowanie rozwiązania do specyfiki sprawy i wysokości zobowiązań, które stanowią należności o wysokich saldach, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Proces ten został zaprojektowany w oparciu o niestandardowe rozwiązania. Jego celem jest dobrowolna sprzedaż nieruchomości. Pracownicy pełnią w nim funkcję doradców i wspierają klienta na każdym etapie procesu. Przy obsłudze wierzytelności hipotecznych współpracujemy z partnerami w zakresie pośrednictwa nieruchomości bądź pośrednictwa finansowego.


Każdą sprawę szczegółowo analizujemy pod kątem sytuacji finansowej klienta oraz sprawdzamy stan i jakość zabezpieczenia. Następnie – w zależności od sytuacji i ustaleń – przeprowadzamy działania, które mają przywrócić regularność spłat czy doprowadzić do restrukturyzacji kredytu (dla wierzytelności zarządzanych na zlecenie wierzyciela), sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku lub w ostateczności doprowadzić do licytacji i sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji, ewentualnie jej przejęcia. Optymalny system zarządzania należnościami hipotecznymi pozwala nam sprawnie doprowadzić do spłaty zadłużenia.


Usługi z wykorzystaniem ERIF Biura Informacji Gospodarczej

Wykorzystanie ERIF Biura Informacji Gospodarczej w procesie operacyjnym stanowi skuteczne wsparcie działań KRUK S.A. Proces obsługi polubownej w połączeniu z sankcją wpisu i przekazaniem danych osoby zadłużonej do ERIF stanowi usługę hybrydową, unikalną na polskim rynku. [102-2]


3.8        Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w roku obrotowym


Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim

W dniu 30 grudnia 2020 zawarta została umowa pomiędzy InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie a bankiem z Grupy BNP PARIBAS.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez InvestCapital Ltd. portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw o łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln EUR (372 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 30 grudnia 2020 roku).

Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

W dniu 21 grudnia 2020 zawarta została umowa pomiędzy PROKURA NS FIZ a Getin Noble Bank S.A. Przedmiotem Umowy było nabycie przez PROKURA NS FIZ od Banku portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 839 mln zł.


3.9        Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze


W 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-19, doszło do niespotykanej dotychczas w historii KRUKa sytuacji. Pandemia i restrykcje wprowadzane na wielu rynkach powodowały czasowe ograniczenia w możliwości przemieszczania się, w tym wykonywania wizyt doradców terenowych, ograniczenia w prowadzeniu działań operacyjnych (ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z nieruchomości). Miały one wpływ na wysokość kwoty odzyskanej, jak i poziom negatywnych aktualizacji prognozy wpływów.


3.9.1        Działalności operacyjna - COVID-19 i podjęte działania

Pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność operacyjną KRUKa w wielu wymiarach. Poniżej najważniejsze aspekty:

·         Efektywnie i szybko przeszliśmy w tryb pracy zdalnej; po dziś dzień większość pracowników ma możliwość skorzystania z tej formy pracy i z niej korzysta.

·         Zadbaliśmy o bezpieczeństwo pracowników dostosowując pomieszczenia lub zaopatrując je w wymagane środki sanitarne; ograniczamy konieczność bezpośrednich spotkań i ich częstotliwość.

·         Wstrzymaliśmy czasowo wizyty doradców terenowych, którzy powrócili do bezpośrednich spotkań z klientami na przełomie maja i czerwca, z zachowaniem wymagań sanitarnych.

·         Rozwinęliśmy posiadane już narzędzia online, przyspieszyliśmy wdrożenie nowych (e-kruk, e-płatności, podpis elektroniczny, ugoda online, proces self service) umożliwiających efektywne prowadzenie procesu, a dla klientów bezpieczeństwo i komfort regulowania zobowiązań niezależnie od możliwości przemieszczania się.

·         Czasowo obniżyliśmy wynagrodzenie zarządu, rady nadzorczej, jak również pracowników.

·         Wstrzymaliśmy procesy podwyżkowe, dodatkowe benefity, ograniczyliśmy rekrutacje.

·         Wprowadziliśmy dodatkowe oszczędności, które częściowo były przesunięciem kosztów w czasie, a częściowo mogą mieć charakter powtarzalny.

·         W Polsce skorzystaliśmy z dopłat do wynagrodzeń pracowników, zgodnie z rządowymi planami pomocowymi.

·         Wprowadziliśmy ostrożną politykę inwestycyjną, uwzględniając w wycenach dodatkowe ryzyko związane z pandemią.

·         Uwzględniliśmy prawdopodobny wpływ pandemii na odzyski, stanowiący większość z 205 mln zł negatywnych aktualizacji prognozy wpływów w 2020 roku

Podjęte działania wspierające proces operacyjny w środowisku pandemii, wprowadzone oszczędności, ale również od lat z konsekwencją stosowana polityka relatywnie niskiego zadłużenia Grupy, pozwoliły nam  utrzymać, w tym kryzysowym dla gospodarki czasie,  stabilną sytuację finansową i płynnościową.


3.10    Istotne zdarzenia, które wystąpiły po 31 grudnia 2020 roku

Po okresie bilansowym do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły istotne zdarzenia.


3.11    Umowy zawarte przez spółkę

3.11.1    Zawarte umowy znaczące

Spółka w roku 2020 nie zawarła umów, które można uznać za istotne. Umowy zawarte przez pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej zostały szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK.


3.11.2    Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

W spółce nie wystąpiły istotne transakcje z podmiotami powiązanymi w Grupie na warunkach innych niż rynkowe.


3.11.3    Zaciągnięte i wypowiedziane umowy dotyczące kredytów i pożyczek

Poniżej zostało przedstawione zestawienie wszystkich kredytów KRUK SA oraz kredytów innych spółek z Grupy KRUK, dla których KRUK SA udzielił zabezpieczenia,  zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Bank

Kredytobiorca

Data umowy

Termin ostatecznej spłaty

Rodzaj kredytu

Limit z dnia zawarcia umowy wraz z późn. zm.

Limit na dzień 31.12.2020

Santander Bank Polska S.A.

KRUK S.A.

kwiecień 2011

kredyt (85 mln PLN): październik  2025


kredyt dodatkowy (55 mln PLN): październik 2023

rewolwingowy

140

140

Getin Noble Bank S.A.

KRUK S.A.

marzec

2014

maj

2024

rewolwingowy

260

260

Bank Pocztowy S.A.

KRUK S.A.

grudzień 2018

grudzień

2023

rewolwingowy

50

50

Razem kredyty KRUK S.A.

450

450

ING Bank Śląski S.A.

PROKURA NS FIZ

grudzień 2018

grudzień

2024

rewolwingowy

200

200

mBank S.A.

PROKURA NSFIZ

Lipiec

2015

lipiec

2023

rewolwingowy

140

140

DNB Bank ASA, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A.

Invest Capital LTD,

KRUK Romania S.R.L., Prokura NS FIZ, KRUK Espana S.L.U.

lipiec 2017

lipiec

2024rewolwingowy, konsorcjalny1084,51084,5

Razem

1874,5

1874,5


Zabezpieczenia kredytów:

Bank

Kredytobiorca

Zabezpieczenia

Wartość ustanowionych przez kredytobiorcę zabezpieczeń majątkowych na dzień 31.12.2020, dane w zł

Santander Bank Polska S.A.

KRUK S.A.

- zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych PROKURA NS FIZ posiadanych przez KRUK S.A.
- pełnomocnictwo do   rachunków KRUK S.A.
- notarialne oświadczenie KRUK S.A. o poddaniu się egzekucji                   

321 000Bank Pocztowy S.A.KRUK S.A.

- zastaw finansowy na certyfikatach inwestycyjnych PROKURA NS FIZ posiadanych przez KRUK S.A.

- zastaw finansowy na wybranym rachunku KRUK S.A.

- pełnomocnictwo do wybranych rachunków KRUK S.A.

- notarialne oświadczenie KRUK S.A. o poddaniu się egzekucji126 224

Getin Noble Bank S.A.

KRUK S.A.

- zastaw na  udziałach KRUK S.A. w określonym compartmencie Secapital Sarl

- pełnomocnictwo do rachunków KRUK S.A.

- oświadczenie KRUK S.A. o poddaniu się egzekucji

342 376

Kredyty innych spółek z Grupy:


mBank S.A.

PROKURA NSFIZ

- zastaw rejestrowy na wybranych pakietach należących do PROKURA NS FIZ
- poręczenie cywilne KRUK S.A.
- zastaw finansowy na wybranym rachunku PROKURA NS FIZ
- pełnomocnictwo do wybranego rachunku PROKURA NS FIZ
- pełnomocnictwo do określonych rachunków KRUK S.A.

-notarialne oświadczenie KRUK S.A. o poddaniu się egzekucji

-notarialne oświadczenie PROKURA NS FIZ o poddaniu się egzekucji

159 103

ING Bank Śląski S.A.

PROKURA NS FIZ

- zastaw rejestrowy na wybranych pakietach należących do PROKURA NS FIZ
- poręczenie cywilne KRUK S.A
- zastaw finansowy i rejestrowy na wybranym rachunku PROKURA NS FIZ
- zastaw finansowy na wybranym rachunku KRUK S.A.
- pełnomocnictwo do wybranego rachunku KRUK S.A.

- pełnomocnictwo do wybranego rachunku PROKURA NSFIZ w PeKaO S.A.
- notarialne oświadczenie KRUK S.A. o poddaniu się egzekucji
- notarialne oświadczenie PROKURA NS FIZ o poddaniu się egzekucji

208 385

DNB Bank ASA, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A.

Invest Capital LTD,
Kruk Romania S.R.L., Prokura NS FIZ, Kruk Espana S.L.U.

- zastaw na wybranych pakietach wierzytelności Kredytobiorców
- zastaw na wybranych obligacjach wyemitowanych przez ItaCapital S.r.l.
- zastaw na wybranych rachunkach bankowych Kredytobiorców
- poręczenie cywilne KRUK S.A.
-poręczenie cywilne KRUK Romania S.R.L.

-poręczenie cywilne Kruk Espana S.L.U.
- notarialne oświadczenie KRUK S.A. o poddaniu się egzekucji

-notarialne oświadczenie PROKURA NS FIZ o poddaniu się egzekucji

1 384 493

Razem

2 541 581


W dniu 4 grudnia 2020 nastąpiła całkowita przedterminowa spłata wszelkich zobowiązań z tytułu zawartych pomiędzy PROKURA NS FIZ, KRUK S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.  umów o kredyt obrotowy nieodnawialny, tj. umowy z dnia 20 czerwca 2016, zgodnie z którą ostateczny termin spłaty przypadał na dzień 19 grudnia 2020 oraz umowy z dnia 5 grudnia 2016, zgodnie z którą ostatecznych termin spłaty przypadał na dzień 4 czerwca 2021. 

W dniu 31 grudnia 2020 nastąpiła całkowita spłata wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy wielocelowej linii kredytowej  z dnia 3 października 2014 zawartej pomiędzy Kruk S.A. a BNP Paribas Bank Polska S.A. z późn. zm., zgodnie z terminem spłaty określonym w umowie.

W związku z zawarciem w dniu 3 lipca 2017 umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego, wraz z późn. zmianami, pomiędzy InvestCapital LTD, KRUK Romania S.R.L., Prokura NS FIZ, KRUK Espana S.L.U. (Kredytobiorcy) oraz KRUK S.A. (Poręczyciel) a DNB Bank ASA, ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z zawartej umowy:

·         W dniu 3 stycznia 2020 pomiędzy spółką InvestCapital LTD a DNB Bank ASA, ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. została podpisana pod prawem hiszpańskim umowa zastawu na portfelu zakupionym przez InvestCapital LTD na rynku hiszpańskim.

·         W dniu 14 lutego 2020 pomiędzy spółką InvestCapital Ltd a DNB Bank ASA została podpisana pod prawem rumuńskim umowa zastawu na portfelach zakupionych przez InvestCapital Ltd na rynku rumuńskim.

·         W dniu 16 kwietnia 2020 pomiędzy spółką InvestCapital Ltd a DNB Bank ASA została podpisana pod prawem rumuńskim umowa zastawu na portfelach zakupionych przez InvestCapital Ltd na rynku rumuńskim.

·         W dniu 18 maja 2020 pomiędzy spółką InvestCapital Ltd. a DNB Bank ASA została podpisana pod prawem rumuńskim umowa zastawu na rachunku bankowym Kredytobiorcy, na który wpływają wpłaty z wybranych portfeli wierzytelności zakupionych przez InvestCapital Ltd na rynku rumuńskim.

·         W dniu 14 października 2020 pomiędzy spółką InvestCapital Ltd a DNB Bank ASA została podpisana pod prawem rumuńskim umowa zastawu na portfelach zakupionych przez InvestCapital Ltd na rynku rumuńskim.

·         Po dacie bilansowej, w dniu 7 stycznia 2021 pomiędzy spółką InvestCapital LTD a DNB Bank ASA, ING Bank Śląski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. została podpisana pod prawem hiszpańskim umowa zastawu na portfelu zakupionym przez InvestCapital LTD na rynku hiszpańskim.

Na dzień 31 grudnia 2020 wartość portfeli zastawionych na mocy tych umów wynosiła 332,95 mln PLN.


Wypowiedzenia umów kredytowych oraz umów pożyczek

W 2020 roku Spółka nie wypowiedziała żadnych umów kredytów oraz ani pożyczek wobec podmiotów spoza Grupy KRUK. 


3.12    Informacje dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

 W 2020 roku Spółka przeprowadziła jedną emisję obligacji o wartości nominalnej 25 mln zł. Była to emisja skierowana do inwestora detalicznego, przeprowadzona w ramach prospektowego VII Programu Emisji Obligacji. Cena emisyjna każdej obligacji  była równa jej wartości nominalnej i wynosiła 100 zł.

Dane dot. emisji obligacji dokonanych w 2020 roku

Seria obligacji

Wartość nominalna

Emisja

Wykup

Oprocentowanie

Wypłata odsetek

AK1

25 mln zł

wrzesień 2020

wrzesień 2025

stałe 4,80%

co 3 miesiące

Źródło: Spółka

Po dniu bilansowym Spółka, w ramach tego samego programu, wyemitowała drugą serię obligacji o  wartości nominalnej 20 mln zł.  Cena emisyjna każdej obligacji była równa jej wartości nominalnej i wynosiła 100 zł.

Dane dot. emisji obligacji dokonanych  w okresie 01.01.2021 – 25.03.2021

Seria obligacji

Wartość nominalna

Emisja

Wykup

Oprocentowanie

Wypłata odsetek

AK2

20 mln zł

luty 2021

luty 2026

stałe 4,20%

co 3 miesiące

Źródło: Spółka

Prospekt VII Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka może wyemitować kolejne serie obligacji w łącznej kwocie do  655 mln zł,  traci ważność w sierpniu 2021 roku.

Ponadto Zarząd Spółki, w lipcu 2020 podjął uchwałę w sprawie I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka może (bezterminowo) wyemitować niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł. W ramach tego programu Spółka w 2020 roku nie wyemitowała żadnej serii obligacji.


Wykup obligacji

W 2020 roku Spółka w terminach zgodnie z warunkami emisji danej serii obligacji wykupiła papiery dłużne o wartości nominalnej 88,4 mln zł.

Obligacje wykupione przez Spółkę w 2020 roku

Seria obligacji

Wykup

Liczba wykupionych obligacji

Wartość nominalna

U2+U3

grudzień 2020

45 000

45 mln zł

W1

czerwiec 2020

133 599

13,4 mln zł

W2

listopad 2020

300 000

30 mln zł

Źródło: Spółka


Zobowiązania z tytułu obligacji


Wartość nominalna obligacji wyemitowanych i pozostających do wykupu przez Spółkę według stanu na dzień 31 grudnia 2020 wynosiła 1 312 mln zł.3.13    Udzielone pożyczki, poręczenia i gwarancje oraz otrzymane poręczenia i gwarancje

 Pożyczki udzielone przez KRUK podmiotom zależnym

W 2020 roku KRUK S.A. udzieliła spółkom zależnym pożyczek o łącznej wartości, w przeliczeniu na złote 52,72 mln PLN. Pożyczki zostały udzielone niżej wymienionym spółkom:

Spółka pożyczkobiorca

Cel pożyczek

Waluta pożyczek

Kwota udzielonych w 2020 pożyczek
w   mln PLN

Wartość wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek wobec KRUK S.A. na 31.12.2020
w mln PLN

Wonga.pl Sp. z o.o.

finansowanie działalności operacyjnej

PLN

45,8


213,2

KRUK Romania S.R.L.

finansowanie działalności inwestycyjnej

EUR

6,9

53

Secapital Polska Sp. z.o.o.

finansowanie działalności operacyjnej

PLN

0,02

0,15

 

52,72

 

Kwoty pożyczek udzielonych w walucie zostały przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dni udzielenia pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych w walucie została przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Źródło: Spółka

Poniżej zostały przedstawione spółki zależne, które na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadają zobowiązanie wobec KRUK S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przed 2020 rokiem.

Pożyczki udzielone spółce KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

W 2020 roku KRUK S.A. nie udzielił żadnej pożyczki spółce KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. z siedzibą w Hradec Kralove (zarówno na finansowanie działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej). Pożyczki w CZK zostały spłacone w pełnej wysokości w 2020 roku. Wartość zobowiązań KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. wobec KRUK S.A. na dzień 31 grudnia 2020 z tytułu pożyczek udzielonych w EUR jest równa 7 mln PLN (po przeliczeniu po kursie średnim NBP z 31 grudnia 2020). Odsetki 0 zł – naliczone na 31 grudnia 2020 i zapłacone.


Pożyczki udzielone spółce ERIF Business Solutions Sp. z o.o.

W 2020 roku spółka ERIF Business Solutions Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu nie otrzymała pożyczek od KRUK S.A. Wartość wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek wobec KRUK S.A. na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 172 tys. PLN.


Pożyczki udzielone spółce Novum Finance Sp. z o.o.

W 2020 roku spółka Novum Finance Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu nie otrzymała pożyczek od KRUK S.A. Wartość wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek wobec KRUK S.A. na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 31,2 mln PLN.

Oprocentowanie pożyczek ustalone zostało w oparciu o 1-miesięczny lub 3-miesięczny wskaźnik WIBOR (dla pożyczek w PLN), PRIBOR (dla pożyczek w CZK) oraz EURIBOR (dla pożyczek w EUR) powiększony o marżę.

Umowny okres spłaty pożyczek przeznaczonych na finansowanie działalności operacyjnej mieścił się w przedziale od 350 dni do 1 roku, z wyłączeniem spółek:

·         Novum Finance Sp. z o.o. – okres spłaty do 3 lat

·         Wonga.pl Sp. z o.o. - okres spłaty do 7 lat.

Umowny okres spłaty pożyczek przeznaczonych na finansowanie działalności inwestycyjnej mieścił się w przedziale od 1 roku do 3 lat.


Pożyczki otrzymane przez Spółkę od podmiotów zależnych

Pożyczki otrzymane od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie

W 2020 KRUK S.A. nie otrzymał nowych pożyczek od spółki ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość zobowiązań Spółki wobec ERIF BIG S.A. z tytułu pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2020 jest równa 7,1 mln zł.

Pożyczka otrzymana od KRUK Italia s.r.l. z siedzibą w Mediolanie

Pożyczka otrzymana w 2020 od spółki KRUK Italia s.r.l. z siedzibą w Mediolanie przeznaczona była na finansowanie działalności operacyjnej Spółki, a jej wartość wyniosła 15,6 mln zł (przeliczenie wg kursu średniego NBP z dnia udzielenia pożyczki). Pożyczka została częściowo spłacona, a na dzień 31 grudnia 2020 wartość zobowiązań Spółki wobec Kruk Italia s.r.l. z tytułu pożyczek jest równa 14,2 mln zł (po przeliczeniu średnim kursem NBP z dnia 31  grudnia 2020).

Gwarancje

Gwarancje pozyskane

W dniu 18 grudnia 2020 został wystawiony przez Santander Bank Polska S.A. aneks nr 6 do gwarancji bankowej z dnia 17 grudnia 2014, udzielonej na zabezpieczenie wszelkich zobowiązań wobec DEVCO Sp. z o.o. wynikających z umowy najmu części budynku biurowego, zawartej pomiędzy Spółką a DEVCO Sp. z o.o. Na mocy aneksu gwarancja została przedłużona do 30 grudnia 2021. Kwota gwarancji wynosi 291.076,65 EUR oraz 197.482,17  PLN. Zabezpieczeniem gwarancji jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Santander Bank Polska S.A.

Zgodnie z postanowieniem aneksu do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, w dniu 16 grudnia 2020. Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego maksymalnie do kwoty wyrażonej w złotych polskich stanowiącej równowartość 0,44 mln EUR oraz do kwoty 0,3 mln PLN.

Gwarancje udzielone

W związku z przeprowadzonym 29 sierpnia 2019 umorzeniem kapitału w spółce InvestCapital Ltd., KRUK S.A dnia 29 sierpnia 2019 udzielił spółce InvestCapital Ltd. gwarancji korporacyjnej do kwoty 30 mln PLN. Gwarancja wygasła 28 stycznia 2020. Celem udzielonej gwarancji było zabezpieczenie interesów wierzycieli InvestCapital Ltd., którzy, zgodnie z maltańską ustawą o spółkach, mogli zakwestionować umorzenie kapitału w spółce InvestCapital Ltd. do 28 stycznia 2020.

W związku z przeprowadzonym 9 października 2019 umorzeniem kapitału w spółce InvestCapital Ltd., KRUK S.A dnia 9 października 2019 udzielił spółce InvestCapital Ltd. gwarancji korporacyjnej do kwoty 85 mln PLN. Gwarancja wygasła 12 lutego 2020. Celem udzielonej gwarancji było zabezpieczenie interesów wierzycieli InvestCapital Ltd., którzy, zgodnie z maltańską ustawą o spółkach, mogli zakwestionować umorzenie kapitału w spółce InvestCapital Ltd. do 12 lutego 2020.

W związku z przeprowadzonym 20 listopada 2019 umorzeniem kapitału w spółce InvestCapital Ltd., KRUK S.A dnia 20 listopada 2019 udzielił spółce InvestCapital Ltd. gwarancji korporacyjnej do kwoty 40 mln PLN. Gwarancja wygasła 28 lutego 2020. Celem udzielonej gwarancji było zabezpieczenie interesów wierzycieli InvestCapital Ltd., którzy, zgodnie z maltańską ustawą o spółkach, mogli zakwestionować umorzenie kapitału w spółce InvestCapital Ltd. do 28 lutego 2020.

W związku z przeprowadzonym 4 marca 2020 umorzeniem kapitału w spółce InvestCapital Ltd., KRUK S.A dnia 4 marca 2020 udzielił spółce InvestCapital Ltd. gwarancji korporacyjnej do kwoty 50 mln PLN. Gwarancja wygasła 12 czerwca 2020. Celem udzielonej gwarancji było zabezpieczenie interesów wierzycieli InvestCapital Ltd., którzy, zgodnie z maltańską ustawą o spółkach, mogli zakwestionować umorzenie kapitału w spółce InvestCapital Ltd. do 12 czerwca 2020.

W związku z przeprowadzonym 30 marca 2020 umorzeniem kapitału w spółce InvestCapital Ltd., KRUK S.A dnia 30 marca 2020 udzielił spółce InvestCapital Ltd. gwarancji korporacyjnej do kwoty 200 mln PLN. Gwarancja wygasła 14 lipca 2020. Celem udzielonej gwarancji było zabezpieczenie interesów wierzycieli InvestCapital Ltd., którzy, zgodnie z maltańską ustawą o spółkach, mogli zakwestionować umorzenie kapitału w spółce InvestCapital Ltd. do 14 lipca 2020.

Poręczenia

W roku 2020 KRUK S.A. nie udzieliła nowych poręczeń, a istniejące poręczenia z tytułu zawartych umów kredytowych i zawartych umów ramowych umożliwiających Grupie zawieranie transakcji pochodnych opisanie zostały w punkcie 5.7.4 Umowy dotyczące kredytów i pożyczek oraz w punkcie 5.3.2 Instrumenty pochodne. Jednocześnie w 2020 roku, wraz z przedterminową i całkowitą spłatą wszelkich zobowiązań z tytułu kredytów w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., wygasło, ustanowione wcześniej, poręczenie cywilne KRUK S.A za zobowiązania Prokura NSFIZ jako kredytobiorcy wobec banku wynikające z przedmiotowych umów.


3.14    Kierunki i perspektywy rozwoju Spółki

3.14.1    Strategia na okres 2019-2024 


KRUK S.A. kontynuuje realizację strategii na lata 2019-2024, która została ogłoszona w grudniu 2018. Główny cel to rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz wzrost efektywności procesów Grupy KRUK.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami zarzadzania strategicznego, w 2020 roku jak co roku został przeprowadzony przegląd strategiczny obejmujący analizę aktualnej sytuacji Grupy.  

Ze względu na wybuch pandemii Covid-19 w roku 2020 dokonaliśmy weryfikacji założeń stojących u podstaw planu strategicznego Grupy dwukrotnie. Ze względu na brak wielu danych oraz jakość prognoz gospodarczych zdecydowaliśmy się na planowanie scenariuszowe oparte o dwie główne osi niepewności: czas trwania oraz intensywność pandemii oraz sytuację gospodarczą. Na tej podstawie zbudowaliśmy scenariusze , które pokazywały różne warianty sytuacji, w której możemy się znaleźć jako organizacja.  Następnie wybraliśmy dwa najbardziej prawdopodobne i zostały one zoperacjonalizowane w postaci planów działania. Plany te zostały przygotowane dla kluczowych biznesów z portfela Grupy KRUK.  Przez cały rok 2020 na bieżąco monitorowaliśmy wszystkie czynniki z największym stopniem wpływu na branżę wierzytelności oraz na model biznesowy przyjęty przez spółki Grupy KRUK.  

Ze względu na dużą dynamikę zmian które nastąpiły w roku 2020 na koniec roku dokonaliśmy całościowego przeglądu założeń stojących u podstaw strategii długoterminowej Grupy. W wyniku przeglądu strategia została zaktualizowana: 

·         potwierdziliśmy zasadność kontynuowania wszystkich przyjętych kierunków strategicznych 

·         zdecydowaliśmy o znaczącej intensyfikacji działań zaplanowanych w kierunku rozwój usług on-line 

·         zdecydowaliśmy o dodaniu elementu doskonałości prognostycznej jako części pakietu kierunków skupionych wokół jednego z dwóch filarów strategii czyli doskonałości inwestycyjnej 

·         w wyniku zmian na poziomie Zarządu KRUK S.A. odpowiedzialność za transformację cyfrową została przypisana bezpośrednio Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za ten obszar aby wzmocnić tempo oraz zakres działań prowadzonych w tym obszarze.


Ponownie dokonaliśmy korekty wizualizacji strategii, aby w efektywny sposób móc komunikować jej założenia wewnątrz organizacji. 


Poniżej wizualizacja i szczegóły Planu strategicznego na lata 2019-2024: