OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRUK S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


Zarząd KRUK S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2020, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy Członków Zarządu:


Imię i nazwisko

podpis

Piotr Krupa –

Prezes Zarządu


Piotr Kowalewski –

Członek Zarządu


Urszula Okarma –

Członek Zarządu


Adam Łodygowski –

Członek Zarządu


Michał Zasępa –

Członek Zarządu