\\mercury\Info\KRUK SA System Identyfikacji Wizualnej\Logo\Nowe logo.jpg
KRUK S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.


Sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Obraz 183

KRUK S.A.

31.12.2020


Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Spis treści


Strona
Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat


Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


w tysiącach złotych Nota 01.01.2020-
31.12.2020


01.01.2019-
31.12.2019
Dane
przekształcone
Przychody odsetkowe z  pakietów wierzytelności wycenianych według zamortyzowanego kosztu  5 17 887 20 263
Inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności  5 1 471  (957)
Przychody ze świadczenia innych usług 5 112 126 139 089
Pozostałe przychody operacyjne 5 16 613 1 693
Wynik na oczekiwanych stratach kredytowych 5 10 820 16 281
Przychody z działalności operacyjnej uwzględniające wynik na oczekiwanych stratach kredytowych oraz inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności
158 917 176 369
Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 8  (137 812)  (148 885)
Amortyzacja
 (17 995)  (18 823)
Usługi obce 6  (33 946)  (35 655)
Pozostałe koszty operacyjne 7  (22 818)  (31 606)


 (212 571)  (234 969)
Strata na działalności operacyjnej
 (53 655)  (58 600)
Przychody finansowe 9 20 534 14 277
Koszty finansowe 9  (99 753)  (78 027)
   w tym koszt odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu
 (865)  (628)
Koszty finansowe netto
 (79 219)  (63 750)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych 


metodą praw własności
325 386 438 529
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
192 513 316 179
Podatek dochodowy 10  (111 158)  (39 790)
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy
81 356 276 390
Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję


Podstawowy (zł) 21 4,29 14,61
Rozwodniony (zł) 21 4,22 14,30
       


Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi do jednostkowego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego
.

 

 

 

 

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodówZa okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


w tysiącach złotych Nota 01.01.2020- 31.12.2020

01.01.2019- 31.12.2019
Dane
przekształcone
 
   
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy
81 356 276 390
 
   
Inne całkowite dochody
   
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku finansowego
   
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
111 579 23 550
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 23  (14 861) 3 947
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy
96 718 27 497
 
   
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
178 074 303 887Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami objaśniającymi do jednostkowego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowejNa dzień 31 grudnia 2020 r.

w tysiącach złotych Nota 31.12.2020 31.12.2019
Dane
przekształcone
01.01.2019
Dane przekształcone
AktywaŚrodki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 6 595 13 812 9 151
Instrumenty pochodne 24 - 3 820 1 450
Instrumenty zabezpieczające 23 - 399 -
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 18 20 594 25 435 21 814
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 18 2 640 3 365 2 811
Pozostałe należności 18 7 869 54 597 7 223
Zapasy 17 28 755 30 294 27 260
Inwestycje 15 320 520 343 926 149 667
Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 14 3 315 459 3 352 745 3 320 121
Rzeczowe aktywa trwałe 12 37 521 34 944 16 169
Wartości niematerialne i prawne 13 12 841 15 084 16 547
Pozostałe aktywa
5 956 4 683 4 173
Aktywa ogółem
3 758 750 3 883 104 3 576 386

Kapitał własny i zobowiązaniaZobowiązaniaZobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 27 51 863 67 056 55 556
Instrumenty pochodne 24 11 236 - -
Instrumenty zabezpieczające 23 18 386 3 924 3 870
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 25 21 464 20 695 19 075
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
4 358 690 12 295
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych dłużnych papierów wartościowych i leasingów 22 1 462 143 1 784 605 1 731 998
Rezerwy 26 11 280 7 454 7 516
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 134 249 40 254 13 722
Zobowiązania ogółem
1 714 979 1 924 678 1 844 032
Kapitał własnyKapitał akcyjny 20 19 011 18 972 18 887
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
310 430 307 192 300 097
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających
(14 783) 78 (3 869)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
81 360 (30 219) (53 769)
Pozostałe kapitały rezerwowe
103 626 104 582 94 924
Zyski zatrzymane
1 544 127 1 557 821 1 376 084
Kapitał własny ogółem
2 043 771 1 958 426 1 732 354
Kapitał własny i zobowiązania
3 758 750 3 883 104 3 576 386Jednostkowe sprawozdanie zsytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi do jednostkowego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym


Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2019 r.

       
w tysiącach złotych Nota Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z  wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem

Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r.
18 887 300 097 (3 869) - 94 924 159 850 569 889
Wpływ przekształcenia
- - - (53 769) - 1 216 234 1 162 465
Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r., dane przekształcone
18 887 300 097 (3 869) (53 769) 94 924 1 376 084 1 732 354
Całkowite dochody za okres sprawozdawczyZysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy
- - - - - 276 390 276 390
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
- - - 23 550 - - 23 550
Wycena instrumentów zabezpieczających
- - 3 947 - - - 3 947
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
- - 3 947 23 550 - 276 390 303 887
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli- Wypłata dywidendy 21 - - - - - (94 653) (94 653)
- Płatności w formie akcji 30 - - - - 9 658 - 9 658
- Emisja akcji własnych 20 85 7 095 - - - - 7 180
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
85 7 095 - - 9 658 (94 653) (77 815)
Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r., dane przekształcone
18 972 307 192 78 (30 219) 104 582 1 557 821 1 958 426Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 r.
         
w tysiącach złotych Nota Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020r., dane przekształcone
18 972 307 192 78 (30 219) 104 582 1 557 821 1 958 426
Całkowite dochody za okres sprawozdawczyZysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy
- - - - - 81 356 81 356
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
- - - 111 579 - - 111 579
Wycena instrumentów zabezpieczających
- - (14 861) - - - (14 861)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
- - (14 861) 111 579 - 81 356 178 074
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli- Płatności w formie akcji 30 - - - - (1 156) - (1 156)
- Emisja akcji 20 39 3 238 - - - - 3 277
- Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych
- - - - 95 050 (95 050) -
- Nabycie akcji własnych 20 - - - - (94 850) - (94 850)
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
39 3 238 - - (956) (95 050) (92 729)
Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.
19 011 310 430 (14 783) 81 360 103 626 1 544 127 2 043 771Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale należy analizować łącznie z notami objaśniającymi do jednostkowego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

 

 

 

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnychZa okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
w tysiącach złotych Nota

01.01.2020-
31.12.2020
01.01.2019-
31.12.2019
Dane
przekształcone
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej


Zysk/(strata) netto za okres
81 356 276 390
Korekty


   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 12 12 609 13 351
   Amortyzacja wartości niematerialnych 13 5 386 5 472
   Przychody/koszty finansowe netto 9 78 661 65 035
   Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw         własności
 (325 386)  (438 529)
   Rozliczenie opłat leasingowych zakończonych umów
 (1 300) -
  (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
 (813) 27
   Płatności w formie akcji własnych rozliczane w instrumentach    kapitałowych 30  (1 156) 9 658
   Podatek dochodowy 
111 158 39 790
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności  15 3 620  (4 218)
Zmiana stanu zapasów 17 1 539 3 034
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 18 54 372  (7 752)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
 (1 273)  (510)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych z wyłączeniem zobowiązań finansowych 22  (15 193) 11 500
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 25 769 1 620
Zmiana stanu rezerw 26 3 826  (62)
Podatek zapłacony
 (13 478)  (24 788)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
 (5 304)  (49 984)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 


Odsetki otrzymane  9 36 82
Udzielone pożyczki 15  (42 700)  (270 608)
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 133 2 487
Dywidendy otrzymane
18 651 49 537
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
482 863 503 256
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych
- 4 477
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12,13  (7 037)  (12 359)
Nabycie udziałów w spółkach zależnych 14  (27 028)  (117 450)
Spłata udzielonych pożyczek 15 85 779 36 370
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
513 698 195 791
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 


Wpływy dłużnych papierów wartościowych  22 24 550 215 000
Wpływy netto z emisji akcji  20 3 277 7 095
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek  22 578 994 1 114 116
Nabycie akcji własnych  20  (94 850) -
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek  22  (865 074)  (1 079 138)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (część kapitałowa) 22  (8 371)  (9 434)
Dywidendy wypłacone 21 -  (94 653)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 22  (88 360)  (211 388)
Odsetki zapłacone
 (65 775)  (82 744)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
 (515 610)  (141 146)
Przepływy pieniężne netto, ogółem
 (7 216) 4 661
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
13 812 9 151
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
6 595 13 812
Jednostkowe sprawozdanie zprzepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi do jednostkowego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.Opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

            
1. Dane Spółki
2. Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
2.1. Oświadczenie zgodności
2.2. Podstawa wyceny
2.3. Waluta funkcjonalna i prezentacyjna
2.4. Dokonane osądy i szacunki
3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
3.1. Zmiany zasad rachunkowości
3.2. Waluty obce
3.2.1.      Transakcje w walucie obcej
3.2.2.      Przeliczanie jednostki działającej za granicą
3.3. Instrumenty finansowe
3.3.1.  Aktywa finansowe
3.3.2.      Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
3.3.3.  Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi,
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
3.3.4.  Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
3.4.          Rzeczowe aktywa trwałe
3.4.1. Ujęcie oraz wycena
3.4.2. Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
3.4.3. Amortyzacja
3.4.4. Prawo do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu
3.5. Zapasy - Nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży
3.6. Wartości niematerialne
3.6.1. Wartości niematerialne
3.6.2. Nakłady poniesione w terminie poźniejszym
3.6.3. Amortyzacja
3.6.4.     Aktywa rozliczane w czasie i wartości niematerialne i prawne w budowie
3.7. Inwestycje
3.8. Inwestycje w jednostki zależne
3.9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
3.10. Pozostałe aktywa
3.11. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
3.11.1. Aktywa finansowe
3.11.2. Aktywa niefinansowe
3.12.  Kapitał własny
3.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu kredytów, pożyczek,
innych dłużnych papierów wartościowych i leasingu
3.14. Świadczenia pracownicze
3.14.1. Program określonych składek
3.14.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
3.14.3. Płatności w formie akcji (program opcji menadżerskich)
3.15. Rezerwy
3.16. Przychody
3.16.1. Przychody z windykacji
3.16.2. Przychody ze świadczenia innych usług
3.17. Pozostałe przychody operacyjne
3.18. Usługi obce
3.19. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
3.20. Pozostałe koszty operacyjne
3.21. Opłaty leasingowe
3.22. Przychody i koszty finansowe
3.23. Podatek dochodowy
3.24. Zysk na jedną akcję
3.25. Raportowanie segmentów działalności
3.26. Nowe standardy i interpretacje niezastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym
3.26.1. Zmiany obowiązujących standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,
ale nie weszły jeszcze w życie i nie zostały jeszcze zastosowane przez Spółkę
3.26.2. Standardy i interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie zatwierdzone przez Unię Europejską
4. Segmenty sprawozdawcze oraz informacje o obszarach geograficznych
5. Przychody z działalności operacyjnej uwzględniające wynik na oczekiwanych
stratach kredytowych oraz inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności
6. Usługi obce
7. Pozostałe koszty operacyjne
8. Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
9. Przychody i koszty finansowe
10. Podatek dochodowy
11. Podział pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej na krótkoterminowe  i długoterminowe
12. Rzeczowe aktywa trwałe
13. Wartości niematerialne
14. Inwestycje w jednostkach zależnych
15. Inwestycje wyceniane według zamortyzowanego kosztu
16. Podatek odroczony
17. Zapasy
18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
20. Kapitał własny
21. Zysk przypadający na jedną akcję
22. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu
23. Instrumenty zabezpieczające
24. Instrumenty pochodne
25. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
26. Rezerwy
27. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
28. Zarządzanie ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych
28.1.      Ryzyko kredytowe
28.2. Ryzyko płynności
28.3. Ryzyko rynkowe
28.4. Ryzyko walutowe
28.5. Ryzyko stopy procentowej
29. Transakcje z podmiotami powiązanymi
30. Płatności w formie akcji
31. Pozostałe noty objaśniające
31.1. Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
31.2. Opis wpływu pandemii COVID-19
32. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych
33. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia ustanowione na majątku spółki
34. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego


1. Dane Spółki

Nazwa Spółki
KRUK Spółka Akcyjna (dalej „KRUK S.A.” lub „Spółka”)

Siedziba Spółki 
ul. Wołowska 8
51-116 Wrocław

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Poznańska 16, 53-230 Wrocław
Data rejestracji: 7 września 2005 r.
Numer rejestru: KRS 0000240829

Przedmiot działalności Spółki
Spółka zajmuje się przede wszystkim windykacją należności, w tym windykacją nabytych pakietów wierzytelności
prowadzoną na własny rachunek, windykacją należności prowadzoną w imieniu klientów oraz inwestowaniem w spółki
zależne. 

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej KRUK S.A. (dalej „Grupa”) i oprócz niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę oraz jej jednostki zależne, które zostało zatwierdzone tego samego dnia co niniejsze sprawozdanie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:


Piotr Krupa
Prezes Zarządu
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
Urszula Okarma
Członek Zarządu
Michał Zasępa
Członek Zarządu


Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej funkcjonował w składzie:Piotr Stępniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Beuch
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Bieske
Członek Rady Nadzorczej
Ewa Radkowska-Świętoń
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kawalec 
Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Melich
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej


Na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:Piotr Krupa
Prezes Zarządu
Agnieszka Kułton
Członek Zarządu
Urszula Okarma
Członek Zarządu
Iwona Słomska
Członek Zarządu
Michał Zasępa
Członek ZarząduNa dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej funkcjonował w składzie:


Piotr Stępniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Beuch
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Bieske
Członek Rady Nadzorczej
Ewa Radkowska-Świętoń
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kawalec 
Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Melich
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej


2. Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego


2.1. Oświadczenie zgodności

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki („Zarząd”) w dniu 24 marca 2021 roku.

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Założenie kontynuacji działalności zostało przeanalizowane w obliczu pandemii COVID-19, w szczególności dokonano oceny wpływu pandemii COVID-19 na sytuację finansową i płynnościową Spółki, którą opisano w Nocie 31.2 Opis wpływu pandemii COVID-19.


2.2. Podstawa wyceny

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Dane porównawcze zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o koncepcje wyceny:

  • według metody praw własności dla inwestycji w jednostki zależne,
  • według zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnienie utraty wartości:    

-z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości dla aktywów będących aktywami   dotkniętymi utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (inwestycje w portfele wierzytelności). 

-dla aktywów finansowych będących częścią modelu biznesowego, którego celem jest osiąganie korzyści                 z pozyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych (udzielone pożyczki) , oraz

  • według zamortyzowanego kosztu dla pozostałych zobowiązań finansowych,
  • według wartości godziwej dla instrumentów pochodnych,
  • według kosztu historycznego dla pozostałych aktywów i zobowiązań niefinansowych.


2.3.Waluta funkcjonalna i prezentacyjna

Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy.            W związku z tym mogą wystąpić przypadki matematycznej niespójności w sumowaniach lub pomiędzy poszczególnymi notami. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Spółki2.4.Dokonane osądy i szacunki

Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte prospektywnie począwszy od okresu, w którym dokonano zmiany szacunku.

Szacunki i założenia podlegają ciągłej ocenie przez Jednostkę i oparte są o doświadczenia historyczne oraz inne czynniki,      w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. W szczególności na dzień 31 grudnia 2020 r. Jednostka uwzględniła w dokonywanych szacunkach wpływ epidemii COVID-19 na poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań Jednostki. Jednakże, biorąc pod uwagę istotną niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej wykonane szacunki mogą ulec zmianie w przyszłości. Niepewność szacunków wykonanych przez Jednostkę na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczy przede wszystkim:Pozycja    
Wartość pozycji, której dotyczy szacunek

Nr notyPrzyjęte założenia i kalkulacja szacunków
31.12.2020
(tys.zł)
31.12.2019
(tys.zł)
Dane przekształcone

Inwestycje w jednostki zależne wyceniane według metody praw własności


3 315 459  

3 352 745 

3.8,

   14


Inwestycje w jednostki zależne wyceniane metodą praw własności podlegają testom na utratę wartości.

Spółka przeprowadziła test na utratę wartości inwestycji w jednostki zależne, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości.

W ramach powyższych testów, Spółka dokonała szacunku wartości odzyskiwalnej inwestycji w jednostki zależne w oparciu o wartości użytkowe odpowiadających im ośrodków generujących środki pieniężne, z wykorzystaniem modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Wycena inwestycji w jednostki zależne oparta jest na szeregu założeń i szacunków, w szczególności w odniesieniu do wysokości przyszłych przepływów pieniężnych oraz przyjętej stopy dyskonta. Prognozowane przepływy pieniężne jednostek zależnych zajmujących się inwestowaniem w pakiety wierzytelności lub w aktywa związane z wierzytelnościami zależą przede wszystkim od założeń co do wysokości nakładów na nowe pakiety wierzytelności i wysokości kwot odzyskanych. Racjonalność przyjętych w tym zakresie założeń obarczona jest znaczącym ryzykiem z uwagi na dużą niepewność związaną ze skutecznością prowadzonych w przyszłości działań windykacyjnych.

Stopa dyskontowa wykorzystana do przeprowadzenia testów na utratę wartości inwestycji w jednostki zależne odzwierciedla bieżącą rynkową ocenę ryzyka aktywów dla branży windykacyjnej.


Inwestycje w pakiety wierzytelności

 
33 329

 
36 949 

3.3.1,
15,
28.1,
28.3


Wartość nabytych pakietów wierzytelności na dzień wyceny ustala się przy zastosowaniu modelu estymacji opartego na szacunkach w zakresie zdyskontowanych oczekiwanych wpływów pieniężnych. Szacowanie wartości oczekiwanych wpływów pieniężnych zostało dokonane przy pomocy metod analitycznych lub w oparciu o analizę prawną i ekonomiczną poszczególnych wierzytelności lub osób zadłużonych (analiza indywidualna). Wybór metody estymacji przepływów z pakietu wierzytelności dokonywany jest w oparciu o posiadane dane na temat portfela charakterystyk wierzytelności oraz danych historycznych zebranych w trakcie obsługi pakietów. KRUK S.A. opracowuje projekcje odzysków z pakietów wierzytelności niezależenie dla poszczególnych rynków. W prognozach uwzględniane są między innymi: historyczne realizacje procesu odzyskiwania wierzytelności na portfelach, obowiązujące i planowane regulacje prawne, rodzaj i charakter wierzytelności oraz zabezpieczeń,  aktualna strategia windykacyjna, jak również warunki makroekonomiczne. Na podstawie pierwotnej prognozy oczekiwanych wpływów pieniężnych, uwzględniającej wartość początkową (cenę nabycia powiększoną o koszty transakcyjne), wyznaczana jest efektywna stopa procentowa równa wewnętrznej stopie zwrotu zawierającej element uwzględniający ryzyko kredytowe, stosowana do dyskontowania szacowanych wpływów pieniężnych, która co do zasady pozostaje niezmienna przez cały okres utrzymywania portfela.


Rezerwa z tytułu podatku odroczonego


 
(134 249)


(40 254)

 
3.23,
16


Spółka posiada kontrolę nad realizacją różnic przejściowych od inwestycji w jednostki zależne, dlatego tworzy rezerwy na podatek odroczony w wysokości kwoty podatku dochodowego, przewidywanego do zapłaty w przyszłości (okres 3 lat). 
Spółka dokonuje weryfikacji odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku odroczonego na bazie zatwierdzonej prognozy wyników na następne lata.


Aktywa z tytyłu prawa do użytkowania

Zobowiązania z tytułu leasingu27 693


(30 444)

 


21 994(23 713)
 


3.4.4,
3.3.3,
12,

22

Stosowanie MSSF 16 wymaga dokonania pewnych szacunków i wyliczeń, które mają wpływ na wycenę zobowiązań z tytułu leasingu oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania. Obejmują one m. in.: 

  • analizę umów najmu,
  • ustalenie okresu leasingu,
  • ustalenie krańcowych stóp procentowych stosowanych do        dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych,
  • wskazanie okresów użyteczności i ustalenie stawek amortyzacyjnych praw do użytkowania składników aktywów.
 

Instrumenty pochodne

( 11 236)
 


3 820


3.3.4,
24
Spółka dokonuje oszacowania wartości godziwej instrumentów pochodnych na każdy dzień bilansowy. Różnica zdyskontowanych odsetkowych przepływów pieniężnych strumienia płaconego i strumienia otrzymywanego, w dwóch różnych walutach, wyrażona w walucie wyceny. Dane wejściowe stanowią krzywe stóp procentowych, basis spready oraz fixing NBP dla odpowiednich walut, uzyskane od banku.
 
Instrumenty zabezpieczające

 

( 18 386)


( 3 525)

 

3.3.4,
   23


Spółka dokonuje oszacowania wartości godziwej instrumentów zabezpieczających na każdy dzień bilansowy. Różnica zdyskontowanych odsetkowych przepływów pieniężnych opartych o zmienną stopę procentową oraz o stałą stopę procentową. Dane wejściowe stanowi krzywa stóp procentowych uzyskana od banku.Pozycja    
Wartość pozycji, której dotyczy osąd

Nr notyPrzyjęte założenia i kalkulacja szacunków
31.12.2020
(tys.zł)
31.12.2019
(tys.zł)
Dane przekształcone

Inwestycje w pakiety wierzytelności


81 953

96 936

3.7,
15

Spółka oceniła zawartą w 2016 r. ze współinwestorem umowę na nabycie pakietów wierzytelności w spółce ProsperoCapital S.a r.l. na rynku rumuńskim jako transakcję spełniającą definicję wspólnego działania a nie wspólnego przedsięwzięcia.
  


3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, które zostały wydane i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2020r.


3.1. Zmiany zasad rachunkowości

Implementacja metody praw własności dla wyceny inwestycji w jednostki zależne

W 2020 r. Zarząd Kruk S.A. zgodnie z MSR 8 paragraf 14b dokonał dobrowolnej zmiany zasad rachunkowości dotyczącej wyceny jednostek zależnych ze stosowanej w poprzednich okresach wyceny według wartości nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości na wyceniane zgodnie z metodą praw własności, gdyż ocenił, że zmieniona zasada rachunkowości dostarczy bardziej przydatnych informacji i lepiej odzwierciedli sytuację finansową Spółki.

Cenę nabycia udziałów, akcji lub certyfikatów w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi stanowi ich wartość godziwa ustalona na dzień transakcji nabycia. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego, ale nie rzadziej niż na koniec kwartału, wartość inwestycji jest uaktualniona o udział w zyskach/stratach podmiotu zależnego w proporcji przynależnej udziałowcowi (Spółce), a wynikającej z ilości posiadanych udziałów dających prawo do udziału w zyskach/stratach. Wartość inwestycji jest zwiększana o wartość wnoszonych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych oraz zmniejszana o wartość wypłaconych bądź uchwalonych dywidend lub umorzonych kapitałów/certyfikatów. Udział Spółki w zyskach/stratach podmiotu zależnego ujmuje się w wyniku Spółki, w pozycji udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności.

Zysk / strata powstała na transakcji zbycia (cena sprzedaży pomniejszona o wartość ujętą według metody praw własności) jest ujmowana w sprawozdaniu z zysków lub strat w przychodach finansowych jako wynik na zbyciu udziałów w jednostkach zależnych.

Zmiana zasady wyceny wynikająca z reklasyfikacji

W ramach działalności operacyjnej Spółka przejmuje nieruchomości stanowiące zabezpieczenie nabytych wierzytelności. W celu lepszego odzwierciedlenia treści ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonała reklasyfikacji tych nieruchomości rozpoznawanych do tej pory jako Nieruchomości inwestycyjne i wycenianych w wartości godziwej, kwalifikując je do pozycji Zapasów i wyceniając zgodnie z polityką rachunkowości według ceny nabycia.

W związku ze powyższymi zmianami zasad rachunkowości Spółka dokonała retrospektywnej zmiany danych porównawczych. Poniżej zaprezentowano wpływ reklasyfikacji nieruchomości inwestycyjnych oraz zastosowania metody praw własności dla wyceny inwestycji w jednostki zależne na poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres porównawczy.

Wpływ zmiany na sprawozdanie z zysków i strat

Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.w tysiącach złotych Nota
01.01.2020- 31.12.2020 niebadane01.01.2019- 31.12.2019 niebadane Dane przekształcone Implementacja metody praw własności


Reklasyfikacja nieruchomości01.01.2019- 31.12.2019 niebadane Dane opublikowanePrzychody odsetkowe z  pakietów wierzytelności wycenianych według zamortyzowanego kosztu  5 17 887 20 263 - - 20 263
Inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności  5 1 471  (957) - -  (957)
Przychody ze świadczenia innych usług 5 112 126 139 089

139 089
Pozostałe przychody operacyjne 5 16 613 1 693 - - 1 693
Wynik na oczekiwanych stratach kredytowych 5 10 820 16 281 - - 16 281Przychody z działalności operacyjnej uwzględniające wynik na oczekiwanych stratach kredytowych oraz inne przychody/koszty z nabytych portfeli wierzytelności
158 917 176 369 - - 176 369Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 8  (137 812)  (148 885) - -  (148 885)
Amortyzacja
 (17 995)  (18 823) - -  (18 823)
Usługi obce 6  (33 946)  (35 655) - -  (35 655)
Pozostałe koszty operacyjne 7  (22 818)  (31 606) - -  (31 606)


 (212 571)  (234 969) - -  (234 969)Strata na działalności operacyjnej
 (53 655)  (58 600) - -  (58 600)Przychody finansowe 9 20 534 14 277  (518 699) - 532 976
Koszty finansowe 9  (99 753)  (78 027) - -  (78 027)
   w tym koszt odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu
 (865)  (628)

 (628)
Koszty finansowe netto
 (79 219)  (63 750)  (518 699) - 454 950Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności
325 386 438 529 438 529 - -
 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
192 513 316 179  (80 170) - 396 350Podatek dochodowy 10  (111 158)  (39 790)  (29 957) -  (9 833)Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy
81 356 276 390  (110 127) - 386 517
Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję

Podstawowy (zł) 21 4,29 14,61

20,43
Rozwodniony (zł) 21 4,22 14,30

20,00


Wpływ zmiany na sprawozdanie z całkowitych dochodów


Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
   
               
w tysiącach złotych   Nota
01.01.2020- 31.12.2020 niebadane01.01.2019- 31.12.2019 niebadane Dane przekształcone Implementacja metody praw własności


Reklasyfikacja nieruchomości01.01.2019- 31.12.2019 niebadane Dane opublikowane
               
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy  
81 356 276 390  (110 127) - 386 517
               
Inne całkowite dochody              
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku finansowego              
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą  
111 579 23 550 - - -
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne   23  (14 861) 3 947 - - 3 947
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy  
96 718 27 497 - - 3 947
               
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy  
178 074 303 887  (110 127) - 390 464


Wpływ zmiany na sprawozdanie z sytuacji finansowej


Na dzień 31 grudnia 2020 r.

w tysiącach złotych Nota 31.12.2020 31.12.2019 Dane przekształcone Implementacja metody
praw własności
Reklasyfikacja nieruchomości 31.12.2019 Dane opublikowane 01.01.2019 Dane przekształcone Implementacja metody
praw własności
Reklasyfikacja nieruchomości 31.12.2018 Dane opublikowane
Aktywa
             
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 6 595 13 812 - - 13 812 9 151 - - 9 151
Instrumenty pochodne 24 - 3 820 - - 3 820 1 450 - - 1 450
Instrumenty zabezpieczające  23 - 399 - - 399 - - - -
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 18 20 594 25 435 (2 763) - 28 198 21 814 - - 21 814
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 18 2 640 3 365 - - 3 365 2 811 - - 2 811
Pozostałe należności 18 7 869 54 597   - 54 597 7 223 - - 7 223
Zapasy 17 28 755 30 294 - 30 279 15 27 260 - 27 238 22
Nieruchomości inwestycyjne
- - - (30 279) 30 279 - - (27 238) 27 238
Inwestycje 15 320 520 343 926 (17 618) - 361 544 149 667 - - 149 667
Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 14 3 315 459 3 352 745 3 352 745 - - 3 320 121 3 320 121 - -
Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane według ceny nabycia
- - (2 212 258) - 2 212 258 - (2 143 481) - 2 143 481
Rzeczowe aktywa trwałe 12 37 521 34 944 - - 34 944 16 169 - - 16 169
Wartości niematerialne 13 12 841 15 084 - - 15 084 16 547 - - 16 547
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 - - (3 877) - 3 877 - (453) - 453
Pozostałe aktywa
5 956 4 683 - - 4 683 4 173 - - 4 173
Aktywa ogółem
3 758 750 3 883 104 1 116 229 - 2 766 876 3 576 386 1 176 187 - 2 400 199


                 
Kapitał własny i zobowiązania
                 
Zobowiązania
                 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 27 51 863 67 056 - - 67 056 55 556 - - 55 556
Instrumenty pochodne 24 11 236 - - - - - - - -
Instrumenty zabezpieczające  23 18 386 3 924 - - 3 924 3 870 - - 3 870
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 25 21 464 20 695 -   20 695 19 075 - - 19 075
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
4 358 690 - - 690 12 295 - - 12 295
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych dłużnych  papierów wartościowych i leasingów 22 1 462 143 1 784 605 - - 1 784 605 1 731 998 - - 1 731 998
Rezerwy
11 280 7 454 -   7 454 7 516 - - 7 516
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 16 134 249 40 254 40 254 - - 13 722 13 722 - -
Zobowiązania ogółem
1 714 979 1 924 678 40 254 - 1 884 424 1 844 032 13 722 - 1 830 310
Kapitał własny
                 
Kapitał akcyjny 20 19 011 18 972 - - 18 972 18 887 - - 18 887
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
310 430 307 192 - - 307 192 300 097 - - 300 097
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających
(14 783) 78 - - 78 (3 869) - - (3 869)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
81 360 (30 219) (30 219) - - (53 769) (53 769) - -
Pozostałe kapitały rezerwowe
103 626 104 582 - - 104 582 94 924 - - 94 924
Zyski zatrzymane
1 544 127 1 557 821 1 106 193 - 451 629 1 376 084 1 216 234 - 159 850
Kapitał własny ogółem
2 043 771 1 958 426 1 075 975 - 882 452 1 732 354 1 162 465 - 569 889


                 
Kapitał własny i zobowiązania
3 758 750 3 883 104 1 116 229 - 2 766 876 3 576 386 1 176 187 - 2 400 199


Wpływ zmiany na sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym


Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2019 r.

w tysiącach złotych Nota Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał  rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem

Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r.
18 887 300 097 (3 869) - 94 924 159 850 569 889

Impementacja metody praw własności
- - - (53 769) - 1 216 234 1 162 465
Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r., dane przekształcone
18 887 300 097 (3 869) (53 769) 94 924 1 376 084 1 732 354
Całkowite dochody za okres sprawozdawczyZysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy, dane opublikowane
- - - - - 386 517 386 517
Impementacja metody praw własności
- - - - - (110 127) (110 127)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
- - - 23 550 - - 23 550
Wycena instrumentów zabezpieczających
- - 3 947 - - - 3 947
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
- - 3 947 23 550 - 276 390 303 887
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli
- - - - - - -
- Wypłata dywidendy 21 - - - - - (94 653) (94 653)
- Płatności w formie akcji 30 - - - - 9 658 - 9 658
- Emisja akcji własnych 20 85 7 095 - - - - 7 180
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
85 7 095 - - 9 658 (94 653) (77 815)
Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r., dane przekształcone
18 972 307 192 78 (30 219) 104 582 1 557 821 1 958 426


Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 r.


w tysiącach złotych Nota Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał  rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r., dane przekształcone
18 972 307 192 78 (30 219) 104 582 1 557 821 1 958 426
Całkowite dochody za okres sprawozdawczyZysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy
- - - - - 81 356 81 356
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą
- - - 111 579 - - 111 579
Wycena instrumentów zabezpieczających
- - (14 861) - - - (14 861)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
- - (14 861) 111 579 - 81 356 178 074
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli- Płatności w formie akcji 30 - - - - (1 156) - (1 156)
- Emisja akcji własnych 20 39 3 238 - - - - 3 277
- Przeznaczenie wyniku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych
- - - - 95 050 (95 050) -
-Nabycie akcji własnych 20 - - - - (94 850) - (94 850)
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
39 3 238 - - (956) (95 050) (92 729)
Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.
19 011 310 430 (14 783) 81 360 103 626 1 544 127 2 043 771


Wpływ zmiany na sprawozdanie z przepływów pieniężnychZa okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

w tysiącach złotych Nota 01.01.2020- 31.12.2020 01.01.2019- 31.12.2019
Dane przekształcone


 Implementacja metody praw własności

Reklasyfikacja nieruchomości
01.01.2019- 31.12.2019
Dane
opublikowane
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) netto za okres
81 356 276 390  (110 127) - 386 517
Korekty


-
 
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 12 12 609 13 351 - - 13 351
   Amortyzacja wartości niematerialnych 13 5 386 5 472 - - 5 472
   Przychody/koszty finansowe netto 9 78 661 65 035 518 699 -  (453 664)
   Udział w zyskach/(stratach) jednostek     wycenianych metodą praw własności
 (325 386)  (438 529)  (438 529) - -
   Rozliczenie opłat leasingowych zakończonych    umów
 (1 300) - - - -
  (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych             aktywów trwałych 
 (813) 27 - - 27
   Płatności w formie akcji własnych rozliczane     w instrumentach kapitałowych 30  (1 156) 9 658 - - 9 658
   Podatek dochodowy 
111 158 39 790 29 957 - 9 833
Zmiana stanu inwestycji w pakiety wierzytelności 15 3 620  (4 218) -  (3 027)  (1 191)
Zmiana stanu zapasów 17 1 539 3 034 - 3 027 7
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 18 54 372  (7 752) - -  (7 752)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych
 (1 273)  (510) - -  (510)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych z wyłączeniem zobowiązań finansowych 22  (15 193) 11 500 - - 11 500
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 25 769 1 620 - - 1 620
Zmiana stanu rezerw 26 3 826  (62)
-  (62)
Podatek zapłacony
 (13 478)  (24 788) - -  (24 788)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
 (5 304)  (49 985) - -  (49 985)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -
Odsetki otrzymane  9 36 82 - - 82
Udzielone pożyczki 15  (42 700)  (270 608) - -  (270 608)
Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 133 2 487 - - 2 487
Dywidendy otrzymane
18 651 49 537 - - 49 537
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
482 863 503 256