• Odbierz prezent
ŻYWIEC: raport finansowy (2021-02-24 07:26)

Spis załączników:

20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.zip
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES.zip_LT.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES.zip.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_FXM.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_AB.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_KMB.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_KT.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_MC.xades
20210224_072642_1562701845_ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_TK.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy.xhtml
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy.xhtml.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy_FXM.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy_AB.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy_KMB.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy_KT.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy_MC.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny_i_Raport_Niefinansowy_TK.xades
20210224_072642_1562701845_SBRzB_Grupa_Zywiec_31.12.2020_skonsolidowane.xhtml
20210224_072642_1562701845_SBRzB_Grupa_Zywiec_31.12.2020_skonsolidowane.xhtml.xades
20210224_072642_1562701845_Grupa_Kapitalowa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-24
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
259400D5JPHRNVRJU3610000018602
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 753 022,003 569 802,00838 814,00829 839,00
Zysk z działalności operacyjnej342 905,00324 885,0076 641,0075 523,00
Zysk przed opodatkowaniem290 721,00296 995,0064 977,0069 040,00
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej232 673,00234 145,0052 003,0054 430,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy232 673,00234 145,0052 003,0054 430,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej184 646,00558 674,0041 269,00129 870,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-96 957,00-720 882,00-21 670,00-167 577,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-106 413,00219 347,00-23 784,0050 990,00
Przepływy pieniężne netto-18 724,0057 139,00-4 185,0013 283,00
Aktywa, razem2 586 194,002 581 910,00560 413,00606 296,00
Zobowiązania długoterminowe1 215 761,001 166 505,00263 448,00273 924,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 208 210,001 328 569,00261 812,00311 981,00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki162 223,0086 836,0035 153,0020 391,00
Kapitał własny162 223,0086 836,0035 153,0020 391,00
Średnio ważona liczba akcji10 271 337,0010 271 337,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)22,6522,805,065,30
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:
- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku według kursu 1 EUR = 4,6148 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2020 r.);
- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. według kursu 1 EUR = 4,4742 PLN*
- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2585 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2019 r.);
- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według kursu 1 EUR =4,3018 PLN*

* kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2020 i 2019 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.zipGrupa Żywiec S.A. - Skonsolidowany Raport Roczny
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES.zip_LT.xadesPodpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES.zip.xadesPodpis Członka Zarządu
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_FXM.xadesPodpis Członka Zarządu
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_AB.xadesPodpis Członka Zarządu
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_KMB.xadesPodpis Członka Zarządu
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_KT.xadesPodpis Członka Zarządu
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_MC.xadesPodpis Członka Zarządu
ESEF_Grupa_Zywiec_Spolka_Akcyjna_20201231.BES_TK.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.A. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy.xhtmlGrupa Kapitałowa Żywiec S.A. - Sprawozdanie i Oświadczenia Zarządu wraz z Raportem Niefinansowym
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy.xhtml.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy_FXM.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy_AB.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy_KMB.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy_KT.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy_MC.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Kapitalowa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny i Raport Niefinansowy_TK.xadesPodpis Członka Zarządu
SBRzB Grupa Żywiec 31.12.2020 skonsolidowane.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SBRzB Grupa Żywiec 31.12.2020 skonsolidowane.xhtml.xadesPodpis Biegłego Rewidenta
Grupa Kapitalowa Zywiec S.A. 31.12.2020 Oswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtmlGrupa Kapitałowa Żywiec S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk