• Odbierz prezent
ŻYWIEC: raport finansowy (2021-02-24 07:14)

Spis załączników:

20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml_LT.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe.xhtml.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_FXM.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_AB.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_KMB.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_KT.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_MC.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Sprawozdanie_Jednostkowe_TK.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy.xhtml
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy.xhtml.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy_FXM.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy_AB.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy_KMB.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy_KT.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy_MC.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.BES._31.12.2020_Komentarz_Zarzadu,_Lad_Korporacyjny,_Raport_Niefinansowy_TK.xades
20210224_071458_0645099252_SBRzB_Grupa_Zywiec_31.12.2020_jednostkowe.xhtml
20210224_071458_0645099252_SBRzB_Grupa_Zywiec_31.12.2020_jednostkowe.xhtml.xades
20210224_071458_0645099252_Grupa_Zywiec_S.A._31.12.2020_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-24
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
259400D5JPHRNVRJU3610000018602
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 603 704,003 199 242,00805 441,00743 698,00
Zysk z działalności operacyjnej353 680,00305 857,0079 049,0071 100,00
Zysk przed opodatkowaniem309 316,00386 177,0069 133,0089 771,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy250 451,00330 335,0055 977,0076 790,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej155 307,00495 081,0034 712,00115 087,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-48 322,00-706 178,00-10 800,00-164 159,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-94 244,00256 471,00-21 064,0059 619,00
Przepływy pieniężne netto12 741,0045 374,002 848,0010 547,00
Aktywa, razem2 513 606,002 479 535,00544 684,00582 255,00
Zobowiązania długoterminowe1 213 683,001 100 729,00262 998,00258 478,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 122 844,001 191 202,00243 314,00279 723,00
Kapitał własny177 079,00187 604,0038 372,0044 054,00
Średnio ważona liczba akcji10 271 337,0010 271 337,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)24,3832,165,457,48
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:
- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku według kursu 1 EUR = 4,6148 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2020 r.);
- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. według kursu 1 EUR = 4,4742 PLN* - pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2585 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2019 r.);
- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według kursu 1 EUR =4,3018 PLN*

* kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2020 i 2019 roku
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa Zywiec S.A. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe.xhtmlGrupa Żywiec S.A. - Jednostkowy Raport Roczny
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe.xhtml_LT.xadesPodpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe.xhtml.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe_FXM.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe_AB.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe_KMB.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe_KT.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe_MC.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Sprawozdanie Jednostkowe_TK.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.A. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy.xhtmlGrupa Żywiec S.A. - Sprawozdanie i Oświadczenia Zarządu wraz z Raportem Niefinansowym
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy.xhtml.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy_FXM.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy_AB.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy_KMB.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy_KT.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy_MC.xadesPodpis Członka Zarządu
Grupa Zywiec S.BES. 31.12.2020 Komentarz Zarzadu, Lad Korporacyjny, Raport Niefinansowy_TK.xadesPodpis Członka Zarządu
SBRzB Grupa Żywiec 31.12.2020 jednostkowe.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
SBRzB Grupa Żywiec 31.12.2020 jednostkowe.xhtml.xadesPodpis Biegłego Rewidenta
Grupa Zywiec S.A. 31.12.2020 Oswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtmlGrupa Żywiec S.A. - Oświadczenia Rady Nadzorczej

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk