• Odbierz prezent
ŻYWIEC: Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (2021-03-19 17:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.19 ust. 1.pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., Zarząd Grupy Żyywiec S.A.
informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. w dniu 15.04.2021 r.

Projekt

Uchwała Nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
za rok 2020.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 513 606 tys. zł (dwa miliardy pięćset trzynaście milionów sześćset sześć tysięcy złotych),
2)rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 250 451 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 525 tys. zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 12 741 tys. zł (dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
5)informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 586 194 tys. zł (dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2)skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 232 673 tys. zł (dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 75 387 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 18 724 tys. zł (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5)informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Projekt

Uchwała Nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi 328 682 784 (trzysta dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) złote, tj. 32,00 (trzydzieści dwa) złote na jedną akcję, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu ………………….. 2021 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu ………………… 2021 roku.

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 164 341 392 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 16,00 (szesnaście) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 164 341 392 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote, tj. kwota 16,00 (szesnaście) złotych za jedną akcję.


§ 2.

1.Uzyskany w 2020 roku zysk netto wynoszący 250 450 875,04 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych cztery grosze) dzieli się w sposób określony poniżej.

2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2020 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 185 727 587,68 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) oraz część zysku za rok 2020 w wysokości 142 955 196,32 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze).

3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2020 roku w kwocie 107 495 678,72 zł (sto siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

1)Panu Francois-Xavier Mahot z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku,
2)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 1 września 2020 roku,
3)Panu Luca Giordano z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 1 września 2020 roku,
4)Panu Piotrowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 1 września 2020 roku,
5)Panu Marcinowi Celejowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
6)Panu Andrzejowi Borczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku,
7)Pani Katarzynie Malczewskiej – Błaszczuk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
8)Pani Karolinie Tarnawskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 września 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku,
9)Pani Oldze Prasał z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 września 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku,
10)Panu Tomaszowi Klimie z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 września 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium każdemu z Członków Zarządu będzie przedmiotem odrębnego, indywidualnego głosowania.

Projekt

Uchwała Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1)Panu Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 maja 2020 roku,
2)Panu Soren Hagh pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
3)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
4)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 2 kwietnia 2020 roku,
5)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
6)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
7)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 10 października 2020 r.,
8)Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
9)Panu Lodewijk Lockefeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 10 października 2020 r.,
10)Panu Roelf Duursema pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 2 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
11)Panu Hemmo Parson pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 15 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.,
12)Panu Janowi Rościszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 15 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium każdemu z Członków Rady Nadzorczej będzie przedmiotem odrębnego, indywidualnego głosowania.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Dariusz TychowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk