• Odbierz prezent
ŻYWIEC: Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku  do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2014 r. (2021-03-24 18:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2021 r. doręczono mu Wynik Kontroli Celno-Skarbowej ("Wynik Kontroli") sporządzony w ramach kontroli celno-skarbowej, prowadzonej w Spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (‘’ŚUCS”). Przedmiotowa kontrola obejmuje swoim zakresem zbadanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2014 -2015 r., o której Spółka informowała w sprawozdaniu finansowym Grupy Żywiec S.A.
Z analizy treści Wyniku Kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2014 r. Spółka niewłaściwie ujęła koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.
Dodatkowo ŚUCS w wyliczeniu zobowiązania podatkowego nie uwzględnił odliczonych przez Spółkę start podatkowych za lata 2012-2013.
Spółka informuje, iż w oparciu o przedstawione wyliczenia ŚUCS, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi ok. 90 milionów złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, oraz ok. 48 milionów złotych z tytułu odsetek. Spółka konsekwentnie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Wyniku Kontroli, gdyż w opinii Zarządu wnioski ŚUCS zawarte w tym dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, Spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.
W konsekwencji, Spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Wyniku Kontroli, dlatego też nie zamierza skorzystać z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń Wyniku Kontroli i na dalszym etapie będzie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż Wynik Kontroli stanowi istotny etap kontroli celno-skarbowej, której ostateczny wynik może mieć znaczenie dla wartości potencjalnych roszczeń odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki. Informacje o dalszych kluczowych etapach tego postępowania, Spółka będzie przekazywać w odrębnych raportach.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Dariusz TychowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk