• Odbierz prezent
ŻYWIEC: Dywidenda za rok obrotowy 2020. (2021-04-15 14:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z artykułem 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. z dnia 15.04.2021 r. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2020 w łącznej wysokości 32,00 (trzydzieści dwa) złote na jedną akcję. Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 164 341 392 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 16,00 (szesnaście) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 164 341 392 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote, tj. kwota 16,00 (szesnaście) złotych za jedną akcję.
Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2021 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Dariusz TychowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk