• Odbierz prezent
: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. (2021-05-26 22:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje następujące dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.
- Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2020

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 26 kwietnia 2021 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz PCF Group S.A. w 2020 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2020; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2020. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.
Załączniki
PlikOpis
2020_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
2020_Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ
2020_Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych
2020_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
2020_Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
PCFG RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdfOcena biegłego Sprawozdania o wynagrodzeniach
2020_Uchwały Rady Nadzorczej_ZWZ.pdfUchwały Rady Nadzorczej dot. spraw w porządku obrad ZWZ
2020_Wniosek Zarządu_podzial zysku 2020.pdfWniosek Zarządu dot. podziału zysku za 2020
2020_Notice of AGM.pdfNotice convening the AGM
2020_Draft AGM resolutions.pdfDraft AGM resolutions
2020_Report of the Supervisory Board on the assessment of financial statements.pdfReport on Supervisory Board assessment of financial statements
2020_Report of the Supervisory Board and Audit Committee on their activities.pdfReport on Supevisory Board activity
2020_Report on remunerations in 2019 and 2020.pdfReport on remunerations in 2019 and 2020
2020_Supervisory Board resolutions_AGM.pdfSupervisory Board resolutions on items on the AGM agenda
2020_Management Board proposal on distribution of profit 2020.pdfManagement Board proposal on distribution of profit 2020
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Annual Shareholders’ Meeting for 22 June 2021 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warsaw.

The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Annual Shareholders’ Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual Shareholders’ Meeting.

Additionally, the Management Board also discloses the following documents:

- Report of the Supervisory Board on the assessment of the full-year separate financial statements of PCF Group S.A. for the financial year ended 31 December 2020, the full-year consolidated financial statements of the PCF Group S.A. Group for the financial year ended 31 December 2020, the Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2020, and the Management Board’s proposal on allocation of net profit for the financial year 2020

- Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their activities in 2020, including the assessments referred to in principle II.Z.10 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2016

- Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2019 and 2020

- Independent Auditor’s Report on the performance of services giving reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report

- Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the Annual Shareholders’ Meeting to be held on 22 June 2021

- Management Board motion on the distribution of the net profit for 2020

Additionally, the Management Board informs that on 26 April 2021 the Company released to the public its Annual Report consisting of among others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2020; (ii) Full-year financial statements for the financial year ended 31 December 2020; (iii) Independent Auditor’s Report on Annual Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2020; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed to the public on, among others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com, as well as are available at the Company’s registered office.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk