• Odbierz prezent
ZUE S.A.: raport finansowy (2021-03-25 17:19)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
2594005FYDF78I9HEL860000135388
(LEI) (KRS)
Polinvest-Audit Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży849 649,00934 899,00189 900,00217 327,00
Wynik brutto ze sprzedaży28 023,0023 074,006 264,005 363,00
Wynik z działalności operacyjnej9 782,006 301,002 186,001 465,00
Wynik brutto10 035,005 920,002 243,001 376,00
Wynik netto4 362,003 135,00975,00729,00
Liczba akcji w (w sztukach)23 030 083,0023 030 083,0023 030 083,0023 030 083,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej11 520,00-52 549,002 575,00-12 216,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-7 632,00-2 508,00-1 706,00-583,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-11 643,003 634,00-2 602,00845,00
Przepływy netto razem-7 755,00-51 423,00-1 733,00-11 954,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu20 230,0027 979,004 384,006 570,00
Aktywa razem503 270,00523 331,00109 055,00122 891,00
Zobowiązania długoterminowe50 603,0051 499,0010 965,0012 093,00
Zobowiązania krótkoterminowe299 071,00322 541,0064 807,0075 741,00
Zobowiązania razem349 674,00374 040,0075 772,0087 834,00
Kapitał własny 153 596,00149 291,0033 283,0035 057,00
Kapitał podstawowy5 758,005 758,001 248,001 352,00
Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na początek i koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2020 r. wynoszącym 4,6148 (dane za 2020) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2019 r. wynoszącym 4,2585 (dane za 2019). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,4742 (dane za 2020) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,3018 (dane za 2019).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu ZUE S.A..xhtmlList Prezesa Zarządu ZUE S.A.
ZUE jednostkowe-2020-12-31.xhtmlSprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok 2020
ZUE jednostkowe-2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok 2020 (podpisy)
Sprawozdanie Zarządu z Działalności ZUE oraz GK -2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z Działalności ZUE oraz GK -2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2020 (podpisy)
ZUE_2020_sprawozdanie z badania.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZUE za 2020
ZUE_2020_sprawozdanie z badania.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZUE za 2020 (podpisy)
Ocena RN ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego SF.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i jednostkowego sprawozdania finansowego
Oświadczenie RN ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk