• Odbierz prezent
ZUE S.A.: raport finansowy (2021-03-25 17:16)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-048Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego3
(ulica)(numer)
+48 12 266-39-39+ 48 12 269-35-89
(telefon)(fax)
zue@zue.krakow.plwww.grupazue.pl
(e-mail)(www)
6792740329356578200
(NIP)(REGON)
2594005FYDF78I9HEL860000135388
(LEI) (KRS)
Polinvest-Audit Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży901 358,00996 215,00201 457,00231 581,00
Zysk brutto ze sprzedaży31 318,0027 947,007 000,006 497,00
Zysk z działalności operacyjnej10 620,007 870,002 374,001 829,00
Zysk brutto10 011,006 753,002 237,001 570,00
Zysk netto4 265,003 777,00953,00878,00
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej4 260,003 753,00952,00872,00
Liczba akcji w (w sztukach)23 030 083,0023 030 083,0023 030 083,0023 030 083,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej16 314,00-53 530,003 646,00-12 444,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6 051,00-2 245,00-1 352,00-522,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-17 160,004 432,00-3 835,001 030,00
Przepływy netto razem-6 897,00-51 343,00-1 541,00-11 936,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu23 487,0030 378,005 089,007 133,00
Aktywa razem524 973,00554 637,00113 758,00130 242,00
Zobowiązania długoterminowe52 276,0053 318,0011 328,0012 520,00
Zobowiązania krótkoterminowe318 048,00350 878,0068 918,0082 395,00
Zobowiązania razem370 324,00404 196,0080 246,0094 915,00
Kapitał własny 154 649,00150 441,0033 512,0035 327,00
Kapitał podstawowy5 758,005 758,001 248,001 352,00
Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na początek i koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2020 r. wynoszącym 4,6148 (dane za 2020) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2019 r. wynoszącym 4,2585 (dane za 2019). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,4742 (dane za 2020) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,3018 (dane za 2019).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu ZUE S.A..xhtmlList Prezesa Zarządu ZUE S.A.
2594005FYDF78I9HEL86-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2020
2594005FYDF78I9HEL86-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2020 (podpisy)
Sprawozdanie Zarządu z Działalności ZUE oraz GK -2020-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z Działalności ZUE oraz GK -2020-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2020 (podpisy)
Grupa ZUE SA 2020_sprawozdania z badania.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za 2020
Grupa ZUE SA 2020_sprawozdania z badania.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za 2020 (podpisy)
Ocena RN ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i skonsolidowanego SF.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie RN ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania KA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk