• Odbierz prezent
ZPC OTMUCHÓW S.A.: raport finansowy (2022-08-12 23:29)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-08-12
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77) 431 50 83(77) 431 50 85
(telefon)(fax)
sekretariat@zpcotmuchow.plttps://www.grupaotmuc how.pl/
(e-mail)(www)
7530012546531412881
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego----
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej118 929118 45725 61626 051
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-6 351686-1 368151
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)-8 038-219-1 731-48
Zysk (strata) (działalność kontynuowana)-7 838188-1 68841
Zysk (strata) (działalność zaniechana)-13-61-3-13
Zysk (strata) netto -7 851127-1 69128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 5106 787-2 6951 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 259-4 415-1 994-971
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 932-3 1171 708-685
Przepływy pieniężne netto, razem-13 837-745-2 980-164
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)163 609171 61634 95537 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)80 41280 40617 18017 482
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 5989 2591 4102 013
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)73 81471 14715 77015 469
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)83 19791 21017 77519 831
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 83 21690 27517 77919 628
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 496 50025 496 50025 496 50025 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-0,310,00-0,0660,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej-0,310,00-0,0660,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,263,540,700,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,263,540,700,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego----
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 558119 93225 96726 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 966-357-639-79
Zysk (strata) brutto -4 514-1 193-972-262
Zysk (strata) netto -4 454-896-959-197
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 0523 329-2 596732
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 254-1 921-1 993-422
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 057-2 1021 735-462
Przepływy pieniężne netto, razem -13 249-694-2 854-153
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 159 866 168 313 34 155 36 595
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 608 72 440 14 658 15 750
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 052 7 124 1 079 1 549
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 556 65 316 13 579 14 201
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 258 95 873 19 497 20 845
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 089 1 109
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 502 25 496 500 25 496 502
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 -0,16 -0,04 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 -0,16 -0,04 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,58 3,76 0,76 0,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,58 3,76 0,76 0,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje
następujące kursy:


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:

- na dzień 30.06.2022 r. - 1 EUR = 4,6806 PLN

- na dzień 31.12.2021 r. - 1 EUR = 4,5994 PLN

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów
ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:

- dla okresu od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. - 1 EUR = 4,6427 PLN

- dla okresu od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. - 1 EUR = 4,5472 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
JSF_ZPC_Otmuchów_1H2022.pdfJSF_ZPC_Otm_1H2022
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2022.pdfSSF_ZPC_Otm_1H2022
SPRAWOZDANIE ZARZADU OTM_1H2022.pdfZPC_OTM_1H_2022_Zarząd
GK ZPC-Raport z przeglądu SS_SSF_30.06.2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZPC_OTM
ZPC-Raport z przeglądu SS_JSF_30.06.2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego_ZPC_OTM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-12MARCIN KUKLINSKIPrezes ZarząduMarcin Kukliński
2022-08-12OGUZ AYCzłonek ZarząduOguz Ay
2022-08-12MONIKA BUTZCzłonek ZarząduMonika Butz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk