• Odbierz prezent
ZPC OTMUCHÓW S.A.: raport finansowy (2021-04-03 05:45)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
data przekazania: 2021-04-02
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77) 431 50 83(77) 431 50 85
(telefon)(fax)
sekretariat@zpcotmuchow.plwww.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)
Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej230 770212 77051 57849 461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-516-16 502-115-3 836
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)-2 044-17 834-457-4 146
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej-1 746-15 779-390-3 668
Zysk (strata) z działalności zaniechanej27-2 0096-467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 3594 442-1 8681 033
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 602-2 060-582-479
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 394-7 8501 653-1 825
Przepływy pieniężne netto, razem-3 567-5 468-797-1 271
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)180 636180 79739 14342 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)84 55382 46218 32219 364
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 86120 2494 0874 755
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)65 69262 21314 23514 609
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)96 08498 33620 82123 092
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 94 80296 09920 54322 566
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 496 50025 496 50025 496 50025 496 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,62-0,51-0,13-0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,62-0,51-0,13-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,723,770,810,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,723,770,810,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2020r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2020r., tj. 4,6148.
Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2019 r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 31.12.2019r., tj.
4,2585. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z
12 miesięcy okresów obrachunkowych _12 miesięcy 2020r.: kurs 4,4742; 12
miesięcy 2019r.: kurs 4,3018_.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Otmuchow 2020.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU
ZPC_Raport skonsolidowany_Oświadczenie RN dot. KA_par. 71_publikowane.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
ZPC_Raport skonsolidowany_Ocena RN dot. SF_par. 71_publikowane.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ - SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
Sprawozdanie z badania_SSF_ZPC_31.12.2020.docx-sig.pdfOPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPC OTMUCHÓW
ZPC Otmuchów S.A. - Sprawozdanie Zarzadu.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK OTMUCHÓW
Grupa Otmuchów - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE GK OTMUCHÓW 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Marek Piatkowski Prezes ZarząduMarek Piatkowski
2021-04-02Adam Frajtak Członek ZarząduAdam Frajtak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Monika ButzGłówny KsięgowyMonika Butz


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk