• Odbierz prezent
ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów (2021-04-16 16:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarł z Millennium Bank S.A. [Bank Millennium] umowę kredytu w rachunku bieżącym na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi kredytu w wysokości 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności z okresem kredytowania przypadającym do dnia 12 kwietnia 2023 r.
Limit kredytowy wynosić będzie 15 mln zł w okresie do października 2022 roku a w kolejnych 6 miesiącach limit będzie ulegał comiesięcznemu pomniejszeniu o kwotę ok. 1,4 mln zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, przy czym w okresie nie dłuższym niż pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy będzie miała miejsce dopłata ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania w wysokości odpowiadającej marży banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą i] oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. ii] hipoteka łączna do kwoty 24 mln zł na trzech nieruchomościach należących do Emitenta zlokalizowanych w Brzegu oraz Otmuchowie, iii] gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu zawarcia umowy kredytowej w kwocie 12 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 12 lipca 2023 roku
Ponadto również w dacie 16 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski [Bank PKO BP] umowę kredytu wielocelowego z limitem 5 mln zł oraz okresem kredytowania przypadającym na 18 kwietnia 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku PKO BP. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie i] weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, ii] zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 7,5 mln zł na zapasach Emitenta, iii] przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów o których mowa powyżej oraz iv] gwarancji w kwocie 4 mln zł wystawiona w dacie podpisania umowy przez BGK z terminem obowiązywania do 18 lipca 2022 roku.
Środki z kredytów będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.
Pozostałe warunki ww. umów, w tym w zakresie uruchomienia kredytów, możliwości rozwiązania umów lub ich wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarcie powyższych umów związane jest z optymalizacją struktury i kosztów finansowania oraz terminowym zakończeniem umowy kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77) 431 50 83(77) 431 50 85
(telefon)(fax)
sekretariat@zpcotmuchow.plwww.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16MAREK PIĄTKOWSKIPREZES ZARZĄDUMarek Piątkowski
2021-04-16ADAM FRAJTAKCZŁONEK ZARZADUAdam Frajtak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk