• Odbierz prezent
: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. (2021-04-01 17:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. Pan Bartosz Biełuszko oraz Pan Krzysztof Dolaś złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2021 r. Złożone rezygnacje pozostają bez wpływu na pełnienie przez Pana Bartosza Biełuszko oraz Pana Krzysztofa Dolasia funkcji, odpowiednio, Dyrektora Artystycznego (Art Director) Spółki oraz Dyrektora Artystycznego ds. Technicznych (Technical Art Director).

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 17 ust. 3, 5 oraz 8 statutu Spółki, Grupa Uprawnionych Akcjonariuszy, w rozumieniu § 17 ust. 3 statutu Spółki, w której skład wchodzą Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko oraz Krzysztof Dolaś, w wykonaniu przysługującego Grupie Uprawnionych Akcjonariuszy uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, powołała w dniu 1 kwietnia 2021 r. (i) Panią Barbarę Sobowską na członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A., z dniem 1 kwietnia 2021 r. do końca bieżącej, trzyletniej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, oraz (ii) Pana Kubę Dudek na członka Rady Nadzorczej PCF Group S.A., z dniem 1 kwietnia 2021 r. do końca bieżącej, trzyletniej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Złożone rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz dokonane powołania do Rady Nadzorczej Spółki stanowią wykonanie zobowiązań opisanych w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2020 r., tj. zobowiązania Bartosza Biełuszko oraz Krzysztofa Dolasia do złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zobowiązania czterech największych akcjonariuszy Spółki tworzących Grupę Uprawnionych Akcjonariuszy do doprowadzenia do wyboru dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce Bartosza Biełuszko oraz Krzysztofa Dolasia, w terminie 60 dni od dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pani Barbara Sobowska

Barbara Sobowska prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MOST Partners Barbara Sobowska w ramach której zajmuje się obsługą m.in. spółek technologicznych. Od roku 2017 pełni funkcje w organach szeregu spółek handlowych. W latach 2013 – 2016 pracowała jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Pawel Rymarz sp.k. Od 2012 r. do 2013 r. była prawnikiem kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., a wcześniej (w latach 2010 – 2011) prawnikiem kancelarii Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP. Od 2015 r. posiada uprawnienia solicitora w Anglii i Walii, a od roku 2013 uprawnienia prawnicze (attorney at law) w stanie Nowy Jork. W 2012 r. uzyskała tytuł Master of Laws (LL.M.) na Harvard Law School. W 2010 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo, a w 2009 r. Program in Int’l Business Law na Brucerius Law School w Hamburgu.
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Barbara Sobowska nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto Pani Barbara Sobowska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Kuba Dudek

Kuba Dudek od 2013 roku jest związany z funduszem inwestycyjnym SpeedUp Venture Capital Group, gdzie od 2019 roku pełni rolę partnera zarządzającego. Wcześniej zajmował stanowiska menedżera inwestycyjnego i analityka, prowadząc i uczestnicząc w ponad 30 procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych spółek technologicznych. Karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w grupie BNP Paribas, gdzie początkowo zaangażowany był w spółce Fortis Lease, a następnie w banku w dziale finansowania handlu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, specjalizując się w Inwestycjach Kapitałowych i Strategiach Finansowych Przedsiębiorstw.
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pan Kuba Dudek nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto Pan Kuba Dudek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 1 April 2021 Bartosz Biełuszko and Krzysztof Dolaś tendered their resignations from the positions of members of the Supervisory Board Company with effect as of 1 April 2021. Their resignations will not affect their professional positions: Bartosz Biełuszko will continue as Art Director of the Company and Krzysztof Dolaś as its Technical Art Director.

The Management Board of the Company also informs that pursuant to § 17 Section 3, 5 and 8 of the Company’s Articles of Association, the Group of Eligible Shareholders, within the meaning of § 17 Section 3 of the Articles of Association, consisting of: Sebastian Wojciechowski, Bartosz Kmita, Bartosz Biełuszko and Krzysztof Dolaś, has exercised its personal rights to appoint and revoke members of the Supervisory Board, and on 1 April 2021 appointed: (i) Barbara Sobowska as a member of the Supervisory Board of PCF Group S.A. with effect as of 1 April 2021 until the end of the current, joint three-year term of the Supervisory Board, and (ii) Kuba Dudek as a member of the Supervisory Board of PCF Group S.A. with effect as of 1 April 2021 until the end of the current, joint three-year term of the Supervisory Board.

Information on the qualifications and professional experience of the newly appointed Supervisory Board members is provided below.

The tendering of resignations from membership in the Company’s Supervisory Board and the new appointments for the Supervisory Board implement the commitments revealed in the Company’s prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 25 November 2020, that is the commitments of Bartosz Biełuszko and Krzysztof Dolaś to resign from membership in the Supervisory Board, and the commitment of the four major shareholders of the Company acting as the Group of Eligible Shareholders to cause the election of two new members of the Supervisory Board in lieu of Bartosz Biełuszko and Krzysztof Dolaś, within 60 days of the date of admission and introduction of the Company’s Series A and Series B shares to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange.

Barbara Sobowska

Barbara Sobowska conducts business activity through MOST Partners Barbara Sobowska, providing services to various clients, including technology companies. Since 2017 she has held positions in various corporate bodies. From 2013 to 2016 she was an associate at Weil, Gotshal & Manges – Pawel Rymarz sp.k. From 2012 to 2013 Barbara Sobowska was an associate with White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., and earlier in 2010 – 2011 worked at Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP. Since 2015 she has been a solicitor in England and Wales and since 2013 an attorney at law in the State of New York. In 2012 she graduated from Harvard Law School with Master of Laws (LL.M.). In 2010 she received a master degree in law at the Jagiellonian University in Kraków and in 2009 completed the Program in Int’l Business Law at Brucerius Law School in Hamburg.

According to a representation made by Barbara Sobowska, she does not engage in any activity competitive to the Company’s business, she is not a partner or shareholder in any partnership or company competitive to the Company, and is not a member of corporate bodies of any company or other legal person competitive to the Company. Barbara Sobowska has not been registered in the Register of Insolvent Debtors.

Kuba Dudek

Kuba Dudek joined the investment fund SpeedUp Venture Capital Group in 2013 and in 2019 has been appointed its Managing Partner. Earlier he worked as investment manager and analyst, leading and participating in more than 30 investment projects and divestments concerning technology companies. He commenced his professional career in 2010 with BNP Paribas group, first in its subsidiary Fortis Lease, then in the bank’s Trade Finance division. He is a graduate of the University of Economics in Poznań with major in Capital Investments and Enterprise Finance Strategies.

According to a representation made by Kuba Dudek, he does not engage in any activity competitive to the Company’s business, he is not a partner or shareholder in any partnership or company competitive to the Company, and is not a member of corporate bodies of any company or other legal person competitive to the Company. Kuba Dudek has not been registered in the Register of Insolvent Debtors.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk