• Odbierz prezent
: Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej (2021-03-20 13:50)
Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta, a mianowicie:
-uchwałę nr 10 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kulejewskiego i Pana Piotra Jasińskiego ze składu Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
-uchwałę nr 11 w sprawie powołania Pana Michała Dziudę i Panią Annę Duszańską do składu Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
1.Michał Dziuda przewodniczący Rady Nadzorczej
2.Anna Duszańska członek Rady Nadzorczej
3.Filip Dziuda członek Rady Nadzorczej
4.Paulina Dziuda członek Rady Nadzorczej
5.Agnieszka Wiśniewska członek Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dla osób powołanych w skład Rady Nadzorczej przedstawiamy nw. zakres informacji:
Michał Dziuda Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 22 lipca 2023 r.
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał jako: założyciel spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz jako jej wieloletni prezes zarządu (2007-2014), wcześniej członek zarządu (2001-2007), a następnie przewodniczący rady nadzorczej.
Ponadto sprawował funkcję prezesa zarządu w następujących podmiotach: w latach 2008-2009 w Murapol Pro sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; w latach 2008-2012 w Pro Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; w latach 2008-2012 w Murapol Nord sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; w latach 2009-2012 w Murapol Partner S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w latach 2009-2012 w Medux sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (w tym okresie również jako wspólnik).
Michał Dziuda jest również założycielem Grupy Cavatina, którą tworzył, pełniąc do końca roku 2020 funkcję prezesa Zarządu i zarządów Spółek Zależnych.
W latach 2010-2021 Michał Dziuda pełnił funkcję prezesa zarządu i dalej pozostaje wspólnikiem spółki Midvest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bielsko-Białej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsko-Białej z dnia 25 lutego 2021 r. otwarto likwidację ww. spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie jej rozwiązania.
Ponadto, w latach 2015-2018 pełnił funkcję w radzie nadzorczej spółki Murapol Asset Management S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wobec której postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej otworzył likwidację. Powodem otwarcia likwidacji było podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania podmiotu.


Wykaz spółek, w których pełnił funkcja członka organów zarządczych lub nadzorczych albo był wspólnikiem.
Imię i nazwiskoPodmiotPełniona funkcjaCzy funkcja jest nadal pełniona.
Michał DziudaCavatina Group S.A.członek rady nadzorczejtak
Cavatina sp. z o.o.wspólnik/prezes zarządutak/tak
Midvest sp. z o.o. w likwidacjiwspólnik/prezes zarządutak/nie
Midvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk.k.wspólniknie
Michał Dziuda MIDPROjednoosobowa działalność gospodarczatak
Cavatina Office sp. z o.o.prezes zarządunie
Midvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II spk.k.wspólniknie
Murapol S.A.przewodniczący rady nadzorczejnie
Partner S.A.członek rady nadzorczejnie
Locomotive Managment ltd., Nikozja, Cyprczłonek zarządunie
Stelmondo Management ltd., Larnaka, Cyprczłonek zarządunie
Murapol Real Estate S.A. członek rady nadzorczejnie

Michał Dziuda:
-w ostatnich 5 latach nie był skazany żadnym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
-w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
-w podmiotach, w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, za wyjątkiem MIDVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od dnia 10.09.2010 roku Michał Dziuda pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W dniu 25.02.2021 roku Sąd wydał postanowienie o otwarciu likwidacji spółki MIDVEST Sp. z o.o. Powodem otwarcia likwidacji jest rozwiązanie
spółki;
-nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem spółki kapitałowej lub członkiem jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
-nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Anna Duszańska, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 22 lipca 2023 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia:
W 1999 r. uzyskała tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku rachunkowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (od 2006 r.) oraz certyfikaty, takie jak ACCA.
Swoją karierę zawodową rozpoczęła: w 1999 r. jako asystent biegłego rewidenta w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, gdzie pracowała do 2004 r. Następnie, w latach 2004-2015 zajmowała stanowisko Executive Director Assurance w Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie, od roku 2015, jest Dyrektorem Biura Rachunkowości i Podatków w PKP CARGO S.A.

Wykaz spółek, w których pełniła funkcję członka organów zarządczych lub nadzorczych albo była wspólnikiem:
Imię i nazwiskoPodmiotPełniona funkcjaCzy funkcja jest nadal pełniona.
Anna DuszańskaPKP CARGO Terminale sp. z o.o.członek rady nadzorczej tak
PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o.członek rady nadzorczejnie
PKP CARGO Connect sp. z o.o.członek rady nadzorczejtak
Transgaz S.A.członek rady nadzorczejnie

Anna Duszańska:
-w ostatnich 5 latach nie byał skazana żadnym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
-w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
-w podmiotach, w których pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
-nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem spółki kapitałowej lub członkiem jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
-nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-20 13:50:21RAFAŁ MALARZPREZES ZARZĄDU

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk