• Sklep
  • Odbierz prezent
ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania są w coraz większych tarapatach. Kolejne banki wypowiadają umowy kredytowe zawarte ze spółką.

 

6 czerwca w późnych godzinach wieczornych spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowała w swym komunikacie, że w tym dniu otrzymała od Banku Handlowego oświadczenie o wypowiedzeniu dwóch umów kredytowych. Umowy te były zawarte w celu spłaty wierzytelności z tytułu kredytów zawartych z Bankiem Millenium i Mbankiem oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki. Przyczyną wypowiedzenia umów było stwierdzenie przez bank utraty przez spółkę zdolności kredytowej i zagrożenie upadłością spółki. W konsekwencji wypowiedzenia umów spółka jest zobowiązana do spłaty udzielonych kredytów z należnymi odsetkami w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Na dzień 6 czerwca kwota zadłużenia spółki z tytułu jednej z umów wynosi 90.374.942 zł, a z drugiej 4.790.914 zł.

Warto wspomnieć, że 5 czerwca spółka ZM Henryk Kania informowała w swym komunikacie, że w tym dniu otrzymała od Alior Banku oświadczenie wypowiedzenia umowy faktoringu odwrotnego. Przyczyną wypowiedzenia umowy było stwierdzenie przez bank niewywiązywania się przez spółkę z części obowiązków określonych umową, utrata w ocenie banku zdolności kredytowej przez spółkę oraz zaprzestanie w znacznej części wykonywania przez nią dotychczasowej działalności bez zgody banku. W konsekwencji spółka otrzymała termin 7 dni roboczych na zwrot kwoty należnej bankowi. Na dzień sporządzenia oświadczenia zadłużenie spółki z tytułu umowy wyniosło 88.359.662,50 zł.

W tym samym komunikacie z 5 czerwca zarząd spółki poinformował, że w tym dniu przypada termin spłaty kredytów zaciągniętych przez spółkę w Alior Banku, jednocześnie dodając, że ze względu na brak posiadania środków finansowych, nie będzie w stanie ich spłacić w terminie. Każda z zawartych umów kredytowych opiewa na kwotę 30 mln zł.

W tym samym dniu w odrębnym komunikacie spółka podała korektę kwot objętych układem:

- suma wierzytelności wobec spółki: 833.266.015 zł

- suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa: 485.797.077 zł

- suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela: 329.491.553 zł.

Spółka dodała, że błędnie została wyliczona łączna kwota zadłużenia finansowego. Zamiast 636.671.195 zł powinno być 526.643.591 zł. W konsekwencji łączne zadłużenie wobec Banku Handlowego, Alior Banku i Santander Banku wynosi 362.091.553 zł.

5 czerwca odbyło się planowane zgromadzenie obligatariuszy, jednak ze względu na niską frekwencję nie było ono zdolne do podejmowania jakichkolwiek uchwał.

W ciągu ostatniego tygodnia cena akcji spółki na GPW spadła o ponad 40%.

Czytaj także: Zakłady Mięsne Henryk Kania – spółka o wieloletniej tradycji z poważnymi problemami

4 czerwca znany producent wędlin – spółka ZM Henryk Kania poinformowała o swej trudnej sytuacji finansowej. Pierwsze półrocze 2019 r. nie było korzystnym okresem dla spółki. Poważnym problemem okazał się wzrost cen surowca. Spółkę czeka także napięty okres ze względu na planowane spotkania z obligat.. Czytaj
Zakłady Mięsne Henryk Kania – spółka o wieloletniej tradycji z poważnymi problemami


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk