• Odbierz prezent
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży energii (PPA) (2021-03-12 15:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży energii (PPA)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) zawarła umowę sprzedaży energii z Polkomtel Sp. z o.o. („Umowa”). Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej oraz gwarancji pochodzenia energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy zainstalowanej 70 MWp zlokalizowaną na terenie gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie Wielkopolskim („Farma”). Projekt budowy Farmy jest obecnie realizowany przez spółkę celową PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Umowa sprzedaży energii została podpisana na okres 15 lat z możliwością przedłużenia jej o kolejne 5 lat. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Umowy dotyczy całego wolumenu wyprodukowanego w tym okresie przez Farmę. Wolumen produkcji Farmy w całym okresie działalności uzależniony będzie w głównej mierze od warunków nasłonecznienia oraz stopnia produktywności zainstalowanych urządzeń. Szacowany wolumen produkcji Farmy w pierwszym roku działalności wyniesie około 68 tys MWh. Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie, indeksowanej począwszy od 2023 roku o roczny wskaźnik inflacji. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat wyniesie około 300 mln zł.

Obie strony umowy zostały stosownie zabezpieczone, w tym na wypadek braku produkcji energii przez Farmę jak również braku zapłaty za dostarczoną przez Farmę energię. Zapisy Umowy kompleksowo regulują również kwestie dotyczące m in. planowania produkcji energii oraz odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Farmy.

Podpisanie wieloletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej zabezpiecza strumień przychodów dla realizowanego projektu i uniezależnia go od bieżących wahań na rynku energii. Takie rozwiązanie, zbliżone w swojej konstrukcji do aukcji dla odnawialnych źródeł energii, jest wysoce efektywne w procesie pozyskiwania finansowania dla wielkoskalowych projektów odnawialnych źródeł energii. Wypracowany model współpracy pomiędzy wytwórcą odnawialnej energii a jej odbiorcą oraz coraz większe zainteresowanie komercyjnych odbiorców energii zabezpieczeniem jej dostaw po przewidywalnych cenach stanowi potencjał do wykorzystania przy realizacji kolejnych projektów z obszaru produkcji energii z odnawialnych źródeł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Piotr WoźnyPrezes Zarządu
2021-03-12Maciej NietopielWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk