• Odbierz prezent
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70MWp w Brudzewie (2021-03-12 15:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70MWp w Brudzewie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) („Kredytobiorca”) zawarła z konsorcjum banków w składzie: PKO BP SA (w roli Agenta kredytu i Agenta zabezpieczeń), Bank Pekao SA i mBank SA umowę kredytu („Umowa”), na podstawie której udostępniony zostanie Kredytobiorcy kredyt w łącznej kwocie do 175 milionów złotych, z czego kredyt inwestycyjny to 138 milionów złotych, a kredyt przeznaczony na finansowanie VAT to 37 milionów złotych („Kredyt”), przeznaczony na finansowanie projektu inwestycyjnego. Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy zainstalowanej 70 MWp zlokalizowanej na terenie gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie Wielkopolskim („Farma”). Projekt budowy Farmy realizowany jest przez Kredytobiorcę na terenach wykorzystywanych uprzednio w działalności górniczej. Wykonawcami Farmy jest konsorcjum firm Esoleo Sp. z o.o. oraz PAK Serwis Sp. z o.o. Zakończenie realizacji budowy Farmy planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Zgodnie z treścią Umowy Kredytobiorca zobowiązał się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych, w wysokości nie mniejszej niż 51 mln złotych. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2035 roku.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, ustanowiono zabezpieczenia wymagane Umową Kredytu, tj. hipoteka na wskazanych nieruchomościach, zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o., zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych oraz pełnomocnictwo do każdego z ww. rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na składnikach majątku przedsiębiorstwa, cesja z umów stanowiących istotną dokumentację projektu (umowy na generalne wykonawstwo (EPC), umowy serwisowej (O&M), umowy na sprzedaż energii (PPA)), cesja z polis ubezpieczeniowych oraz oświadczenia PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. i Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

W ramach struktury umów towarzyszących Umowie Kredytowej podpisano również tzw. Umowę Wsparcia, na mocy której ZE PAK SA pełni rolę gwaranta na wypadek m in. przekroczenia kosztów projektu w okresie budowy, roszczeń podwykonawców, niedoboru środków wymaganych w celu obsługi zadłużenia oraz ukończenia projektu.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa stopie procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą marży określonej w Umowie oraz odpowiedniej stopy WIBOR. Przy czym Kredytobiorca zobowiązał się do zabezpieczenia stopy procentowej na stałym poziomie dla przynajmniej połowy kwoty kredytu przypadającej do spłaty.

Z tytułu udzielenia Kredytu Bankowi przysługują prowizje, których wysokość została ustalona na poziomie nieodbiegającym od stawek rynkowych.

Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczególności w zakresie utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na poziomie określonym Umową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Piotr WoźnyPrezes Zarządu
2021-03-12Maciej NietopielWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk