• Odbierz prezent
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: raport finansowy (2021-09-24 18:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody ze sprzedaży985 7181 050 461216 775236 521
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej15 600-308 6053 431-69 485
Zysk (Strata) brutto10 443-314 4632 297-70 804
Zysk (Strata) netto19 989-260 8324 396-58 729
Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19 989-257 5144 396-57 982
Całkowite dochody19 905-260 9154 377-58 747
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-364 131-206 947-80 078-46 596
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-253 756-14 598-55 805-3 287
Środki pieniężne netto z działalności finansowej205 280-4 18045 144-941
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-412 607-225 725-90 739-50 824
Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję)0,39-5,070,09-1,14
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2021, 31.12.2020, 30.06.2021, 31.12.2020
Aktywa razem2 802 4402 878 628619 899623 782
Aktywa trwałe2 000 4061 857 355442 489402 478
Aktywa obrotowe802 0341 021 273177 410221 304
Kapitał własny ogółem969 359949 463214 422205 743
Kapitał podstawowy101 647101 64722 48422 026
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej969 359951 214214 422206 122
Zobowiązania razem1 833 0811 929 165405 477418 039
Zobowiązania długoterminowe1 002 272861 085221 702186 592
Zobowiązania krótkoterminowe830 8091 068 080183 775231 447
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)19,0718,684,224,05
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów898 509872 411197 596196 431
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej40 255-128 4598 853-28 924
Zysk (Strata) brutto33 901-247 6467 455-55 760
Zysk (Strata) netto48 378-201 39110 639-45 345
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-452 169-138 352-99 439-31 151
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-122 124-24 842-26 857-5 593
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej146 762-32632 275-73
Przepływy pieniężne netto razem-427 531-163 520-94 021-36 818
Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję)0,95-3,960,21-0,89
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2021, 31.12.2020, 30.06.2021, 31.12.2020
Aktywa razem2 299 4042 451 709508 628531 271
Aktywa trwałe1 539 7091 497 850340 583324 575
Aktywa obrotowe759 695953 859168 044206 696
Kapitał własny1 325 5451 277 167293 210276 755
Kapitał podstawowy101 647101 64722 48422 026
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania973 8591 174 542215 417254 516
Zobowiązania długoterminowe82 4232 64818 232574
Zobowiązania krótkoterminowe324 535175 44371 78738 017
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)26,0825,135,775,45
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:
1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2021 roku
do 30 czerwca 2021 roku, co daje 4,5472 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,
co daje 4,4413 euro/złoty;
2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 30 czerwca 2021 roku, tj, 4,5208 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj. 4,6148 euro/zloty.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
ZEPAK_2021_1P_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfŚroódroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
ZEPAK_2021_1P_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfŚroódroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku
ZEPAK_2021_1H_ SPRAWOZDANIE_ZARZĄDU_Z_DZIAŁALNOŚCI-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze 2021 roku
ZEPAK_2021_1H_Oswiadczenia_Grupa_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Grupa rzetelność sprawozdań
ZEPAK_2021_1H_Oswiadczenia_Spółka_rzetelnosc_sprawozdan-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOświadczenie ZE PAK rzetelność sprawozdań
Emitent_ZEPAK_1P_2021.xml.XAdES.XAdESSkrócone sprawozdanie finansowe ZE PAK SA za I półrocze 2021 roku w formacie xml
Grupa ZE PAK - raport z przeglądu H1 2021 konsolidacja.pdfRaport z przeglądu H1 2021 konsolidacja
ZE PAK - raport z przeglądu H1 2021 jednostkowe.pdfRaport z przeglądu H1 2021 jednostka

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Piotr WoźnyPrezes Zarządu
2021-09-24Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu
2021-09-24Maciej NietopielWiceprezes Zarządu
2021-09-24Andrzej JaniszowskiWiceprezes Zarządu
2021-09-24Katarzyna SobierajskaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk