• Odbierz prezent
ZE PAK S.A.: raport finansowy (2023-09-28 22:22)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2023-09-28
ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZE PAK S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
zepak@zepak.com.plWWW.ZEPAK.COM.PL
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży1 457 2121 956 363315 892421 385
Zysk/Strata z działalności operacyjnej-143 163176 086-31 03537 927
Zysk/Strata brutto-151 444181 182-32 83039 025
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej-119 915152 579-25 99532 864
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej-55 557- -12 044-
Zysk (Strata) netto-175 472152 579-38 03932 864
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-153 021152 579-33 17232 864
Całkowite dochody-174 769152 532-37 88632 854
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-405 664-434 889-87 939-93 672
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-481 906-190 619-104 467-41 058
Środki pieniężne netto z działalności finansowej376 3401 046 10081 582225 321
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-511 230420 592-110 82490 592
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej na akcję (w złotych/euro na akcję)-2,363,00-0,510,65
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję)-3,013,00-0,650,65
Średnioważona liczba akcji50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2023; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2022
Aktywa razem4 530 6144 539 4551 018 047967 921
Aktywa trwałe387 3651 978 51587 042421 867
Aktywa obrotowe1 216 0612 560 940273 254546 054
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży2 927 188-657 751-
Kapitał własny ogółem1 032 6101 214 499232 032258 961
Kapitał podstawowy101 647101 64722 84021 674
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej564 258723 696126 791154 309
Zobowiązania razem3 498 0043 324 956786 015708 961
Zobowiązania długoterminowe858 4901 199 141192 906255 686
Zobowiązania krótkoterminowe748 3082 125 815168 148453 275
Zobowiązania kwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży1 891 206-424 961-
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)20,3223,904,575,10
Średnioważona liczba akcji50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
JEDNOSTOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 569 6771 410 437340 272303 797
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej219 935114 99147 67724 768
Zysk (Strata) brutto223 846133 75148 52528 809
Zysk (Strata) netto225 875107 93848 96523 249
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-601 481193 951-130 38841 775
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 556-19 818-7 057-4 269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-24230 544-526 579
Przepływy pieniężne netto razem-634 279204 677-137 49844 086
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję4,442,120,960,46
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2023; 31.12.2022; 30.06.2023; 31.12.2022
Aktywa razem2 266 3952 784 643509 268593 753
Aktywa trwałe924 096779 112207 648166 126
Aktywa obrotowe1 342 2992 005 531301 620427 628
Kapitał własny ogółem1 634 2961 408 421367 233300 309
Kapitał podstawowy101 647101 64722 84021 674
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania632 0991 376 222142 035293 444
Zobowiązania długoterminowe1291292928
Zobowiązania krótkoterminowe168 884106 28237 94922 662
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)32,1627,717,235,91
Średnioważona liczba akcji50 823 54750 823 54750 823 54750 823 547

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:

1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, co daje 4,6130 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, co daje 4,6427 euro/złoty;

2)dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 30 czerwca 2023 roku, tj. 4,4503 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku, tj. 4,6899 euro/złoty.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
zepak_2023-1p_skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ZE PAK SA wraz ze skróconym sprawozdaniem finansowym ZE PAK SA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku
zepak_2023-1p_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za 1 półrocze 2023 roku
zepak_2023-1p_oswiadczenia_grupa_rzetelnosc_sprawozdan.pdfOświadczenia Zarządu
Raport z przeglądu ZE PAK skonsolidowane 06.2023.pdfRaport z przeglądu H1 2023 skonsolidowane
Raport z przeglądu ZE PAK jednostkowe 06.2023.pdfRaport z przeglądu H1 2023 jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-28Piotr WoźnyPrezes Zarządu
2023-09-28Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu
2023-09-28Maciej NietopielWiceprezes Zarządu
2023-09-28Andrzej JaniszowskiWiceprezes Zarządu
2023-09-28Katarzyna SobierajskaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk