• Odbierz prezent
ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank. (2021-03-09 21:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent) informuje, że w dn. 8 marca 2021 roku spółka zależna Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Kredytobiorca”) zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), aneks do umowy o współpracy z dnia 18.03.2015 r. z późn. zm., o której Emitent informował w raportach nr 3/2017 a także 7/2018 (dalej: „Umowa”).
Mocą przedmiotowego aneksu, strony postanowiły o przedłużeniu okresu obowiązywania linii wieloproduktowej do dnia 30 listopada 2023 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym została przedłużona do dnia 28 lutego 2022 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 26 lutego 2027 roku. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. W ramach przedmiotowej Umowy, Kredytobiorca ma możliwość korzystania z produktów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy, gwarancje bankowe) łącznie do wysokości 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych), na warunkach określonych w Umowie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego38B
(ulica)(numer)
(44) 648-90-00(44) 648-91-52
(telefon)(fax)
www.zametsa.com
(e-mail)(www)
7712790864100538529
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Adrian SmejaWiceprezes Zarządu
2021-03-09Rafał KomorowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk