• Odbierz prezent
: Zakończenie subskrypcji akcji serii D (2021-06-10 18:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., 17/2021 z dnia 4 maja 2021 r., 22/2021 z dnia 24 maja 2021 r. oraz 26/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 387.714 (trzystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset czternastu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,02 PLN każda („Akcje Serii D”, „Akcje Nowej Emisji”).
Akcje Serii D zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, przeprowadzanej w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do jednego inwestora – Fiducie Familiale Samuel Girardin 2020, trustu ustanowionego na rzecz Samuela Girardin i osób powiązanych, z siedzibą w Montrealu, Québec, Kanada („Oferta”; „Inwestor”).
Emisja Akcji Serii D doszła do skutku w związku z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji Serii D. Subskrypcja Akcji Serii D została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4/05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany statutu Spółki.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Umowa objęcia Akcji Nowej Emisji została zawarta 31 maja 2021 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii D doszła do skutku w związku z zawarciem umowy objęcia wszystkich Akcji Serii D. Umowa objęcia Akcji Serii D została zawarta 31 maja 2021 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) Akcji Serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach Oferty objęto 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) Akcji Serii D na podstawie umowy objęcia Akcji Serii D.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) Akcji Serii D na podstawie umowy objęcia Akcji Serii D.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 75,75 PLN (siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Serii D.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Nowej Emisji. W ramach subskrypcji objęto 387.714 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście) Akcji Serii D na podstawie umowy objęcia Akcji Serii D.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji, Akcje Nowej Emisji objął Inwestor.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii D nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość Oferty wyniosła 29.369.335,50 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, wysokość kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, w tym wysokość kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia Oferty.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, wysokość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję Nowej Emisji, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia Oferty.]
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje Serii D zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Further to the current reports No. 15/2021 dated 27 April 2021, No. 17/2021 dated 4 May 2021, No. 22/2021 dated 24 May 2021 and No. 26/2021 dated 31 May 2021, the Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby gives notice of the completion of the subscription for 387,714 (three hundred eighty seven thousand seven hundred and fourteen) series D ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.02 each (the “Series D Shares”, the “New Issue Shares”).

The Series D Shares were offered by way of a private subscription (subskrypcja prywatna) within the meaning of Article 431 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code by way of a private placement, i.e. an offer addressed to one investor – Fiducie Familiale Samuel Girardin 2020, a trust established for the benefit of Samuel Girardin and related persons, with its registered office in Montreal, Québec, Canada (the “Offering”; the “Investor”).

The issue of the Series D Shares materialized in connection with the conclusion of subscription agreement concerning all the Series D Shares. The subscription for the Series D Shares was conducted pursuant to the resolution No. 4/05/2021 of the Company’s Extraordinary General Meeting dated 24 May 2021 on the share capital increase through the issue of ordinary series D shares, the exclusion of all the preemptive rights of current shareholders in relation to all series D shares, the seeking of the admission of series D shares to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, the dematerialization of series D shares and the authorization to execute an agreement on the registration of the series D shares in the depository of securities, and on amendments to the Articles of Association of the Company.

1. Date of commencement and conclusion of subscription or sale:

The New Issue Shares subscription agreement was concluded on 31 May 2021.

2. The date of allocation of securities:

Not applicable. The issue of the Series D Shares materialized in connection with the execution of the subscription agreement concerning all the Series D Shares. The Series D Shares subscription agreement was signed on 31 May 2021.

3. The number of securities subscribed for or sold:

The subscription concerned 387,714 (three hundred eighty seven thousand seven hundred and fourteen) Series D Shares.

4. The rate of reduction in individual tranches, if in at least one tranche the number of securities allocated was lower than the number of securities for which subscriptions were placed:

Not applicable.

5. The number of securities for which subscriptions were placed under the subscription or sale scheme:

No subscriptions were placed within the meaning of the provisions of Commercial Companies Code. Within the framework of the Offering 387,714 (three hundred eighty seven thousand seven hundred and fourteen) Series D Shares were subscribed under the Series D Shares subscription agreement.

6. The number of securities that were allocated under the subscription or sale carried out:

Not applicable. Within the framework of the Offering 387,714 (three hundred eighty seven thousand seven hundred and fourteen) Series D Shares were subscribed under the Series D Shares subscription agreement.

7. The price at which the securities were acquired (purchased):

The Series D Shares were taken up at the issue price in the amount of PLN 75.75 (seventy five zlotys and 75/100 grosz) per one Series D Share.

8. The number of persons who placed subscriptions for the securities subject to subscription or sale in individual tranches:

Not applicable. The Offering was not divided into tranches and no subscriptions were received for the New Issue Shares. Within the framework of the subscription 387,714 (three hundred eighty seven thousand seven hundred and fourteen) Series D Shares were subscribed under the Series D Shares subscription agreement.

9. The number of persons to whom securities were allocated within the framework of the subscription or sold in individual tranches:

Within the framework of the subscription, the New Issue Shares were subscribed by the Investor.

10. The name (business name) of underwriters who acquired securities under underwriting agreements, specifying the number of securities acquired, along with the actual unit price of the securities, constituting the issue price or sale price, upon deducting the remuneration for the acquisition of one security, pursuant to the underwriting agreement, by the underwriter:

Not applicable. The issue of the Series D Shares did not involve any underwriting liabilities.

11. The value of the subscription or sale performed, understood as the product of the number of the securities which the offer concerned and the issue or sale price:

The value of the Offering was PLN 29,369,335.50 (twenty nine million three hundred sixty nine thousand three hundred thirty five zloty and 50/100 grosz).

12. The aggregate amount of all costs counting towards the issue costs, with an indication of the amount of costs by each title, divided at least into the costs of: a) preparing and carrying out the offering, b) the underwriters' fees, separately for each underwriter, c) the drafting of an issue prospectus, including the fees of professional advisers, d) the promotion of the offer - as well as the methods of settlement of the costs in the accounts and their presentation format in the financial statements of the issuer:

Due to the lack, as at the date of submitting this current report, of a final settlement of the costs of the issue of the New Issue Shares, the Company shall prepare and make available to the public a current report on the final amount of issue costs, including the costs by type and the method of their settlement in the Company’s accounts and their presentation format in the Company’s financial statements, after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in the work on preparing and conducting the Offering.

13. The average cost of effecting the subscription or sale per one unit of the security which the subscription or sale concerns:

Due to the lack, as at the date of submitting this current report, of a final settlement of the costs of the issue of the New Issue Shares the Company shall prepare and make available to the public a current report on the cost of the subscription incurred by the Company as averaged for one New Issue Share, after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in the work on preparing and conducting the Offering.

14. The manner of payment for the securities acquired (subscribed for):

The Series D Shares were subscribed for in exchange for cash contribution.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-10Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk