• Odbierz prezent
: Zakończenie subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. (2021-05-04 20:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii B oraz sprzedaży części akcji serii A w ofercie publicznej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosły 4 180 tys. złotych.
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie
Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.
c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
Łączne koszty sporządzenia prospektu obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosły 2 071 tys. złotych.
d) promocji oferty
Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosły 76 tys. złotych.
Łączne wymienione powyżej koszty poniesione w związku z subskrypcją wyniosły 6 327 tys. złotych.
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w kwocie 6 327 tys. złotych zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w następujący sposób:
- w roku 2020 w kwocie 2 235 tys. złotych, w ten sposób, iż kwota 1 067 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2020 r. została ujęta jako rozliczenia międzyokresowe kosztów i po rejestracji emisji akcji serii B przez sąd rejestrowy w styczniu 2021 r. pomniejsza kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną; pozostała kwota 1 168 tys. złotych została ujęta w księgach Spółki jako koszty operacyjne;
- w roku 2021 w kwocie 4 092 tys. złotych, w ten sposób, iż kwota 2 052 tys. złotych pomniejsza kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną; pozostała kwota 2 040 tys. złotych została ujęta w księgach Spółki jako koszty operacyjne.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł 1,53 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

As a supplement to the current report No. 6/2020 dated 17 December 2020, the Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby releases information concerning the costs relating to the subscription for the ordinary bearer series B shares.

12. The aggregate amount of all costs counting towards the issue costs, with an indication of the amount of costs by each title, divided at least into the costs of:

a) preparing and carrying out the offering

The costs of preparing and carrying out of the offering of the ordinary bearer series B shares amounted to PLN 4 180 thousands.

b) the underwriters’ fees, separately for each underwriter

Not applicable. The Company has not entered into underwriters’ agreements.

c) the drafting of an issue prospectus, including the fees of professional advisers

The total costs of drafting an issue prospectus covering the offering of series B ordinary bearer shares amounted to PLN 2 071 thousands.

d) the promotion of the offer

The costs of promotion of the offer of series B ordinary bearer shares amounted to PLN 76 thousands.

The aggregate amount of all costs counting towards the issue costs amounted to PLN 6 327 thousands.

The methods of settlement of the costs in the accounts and their presentation format in the financial statements of the issuer:

The costs of issuance of the series B ordinary bearer shares amounting to PLN 6 237 thousands have been recorded in the Company’s accounting books as follows:

- in 2020 – an amount of PLN 2 235 thousand, of which PLN 1 067 thousand as at 31 December 2021 was recognized as accrued expenses and after the registration of series B shares by the registry court in January 2021 was debited to the share premium account and the remaining PLN 1 168 thousand was posted to operating expenses;

- in 2021 – an amount of PLN 4 092 thousand, of which PLN 2 052 thousand was debited to the share premium account and the remaining PLN 2 040 thousand was posted to operating expenses.

13. The average cost of effecting the subscription or sale per one unit of the security which the subscription or sale concerns:

The average cost of effecting the subscription or sale of the Company’s shares per one unit of the security which the subscription or sale concerns amounted to PLN 1.53.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk