• Odbierz prezent
Zakłady Mięsne Henryk Kania

4 czerwca znany producent wędlin – spółka ZM Henryk Kania poinformowała o swej trudnej sytuacji finansowej. Pierwsze półrocze 2019 r. nie było korzystnym okresem dla spółki. Poważnym problemem okazał się wzrost cen surowca. Spółkę czeka także napięty okres ze względu na planowane spotkania z obligatariuszami, a także nadchodzący termin spłaty części zadłużenia wobec banku. Jak wyglądają szczegóły? Co planuje spółka w najbliższym czasie?

 

4 czerwca spółka ZM Henryk Kania poinformowała, że w dniu 17 maja przystąpiła do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego. Spółka dodała w swym komunikacie, że w dniu przystąpienia do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego oraz do chwili obecnej żaden z kredytów udzielonych spółce nie został wypowiedziany ani postawiony w stan natychmiastowej wymagalności. Dodano jednak, że zarząd ocenia, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne, co oznacza, że sytuacja ekonomiczna spółki wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna (art. 6 ust. 3 ustawy). Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia wniosku restrukturyzacyjnego została podjęta w obliczu pogarszającej się sytuacji płynnościowej spółki. W dniu 22 maja 2019 roku spółka nie spłaciła części kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Handlowy w wysokości ok. 13 mln zł, przez co utraciła możliwość korzystania z tej części finansowania kapitału obrotowego.

Na dzień 23 maja 2019 r. spółka posiada zadłużenie finansowe w łącznej kwocie 636.671.195 zł. Z tej kwoty 472,12 mln zł przypada na zadłużenie wobec banków, a 164,55 mln zł stanowi zadłużenie z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę.

W komunikacie dodano, że 24 czerwca 2019 r. spółka zobowiązana jest spłacić lub zrefinansować część obligacji w kwocie nominalnej 50 mln zł. Na dzień 5 czerwca 2019 r. oraz 12 czerwca 2019 r. spółka zwołała zgromadzenia obligatariuszy obligacji Serii F w celu zmiany warunków emisji. W dniu 5 czerwca 2019 r. przypada także termin spłaty części finansowania udzielonego spółce przez Alior Bank, na co składa się 30 mln zł z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz 30 mln zł z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym.

W swym komunikacie spółka poinformowała, że przyczyną opóźnienia informacji poufnej jest dobro rozmów jakie podjęła w celu refinansowania zadłużenia zapadającego w najbliższym czasie z bankami udzielającymi spółce finansowania obrotowego. Wcześniejsze ujawnienie tych informacji mogłoby nieść negatywne skutki dla przedsiębiorstwa.

 

Wzrost cen surowca i ograniczenie produkcji

We wcześniejszym swym komunikacie również z 4 czerwca spółka poinformowała o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach. Uwzględnia również możliwość jej całkowitego wstrzymania. Dodano, że w miarę napływu do spółki środków pieniężnych oraz uzyskania dodatkowego finansowania w postaci środków obrotowych poziom produkcji powinien sukcesywnie powrócić do poprzednich wolumenów. Poinformowano, że ograniczenie produkcji związane jest m.in. z ograniczonym dostępem spółki do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w 1 kwartale 2019 r., które osiągnęły poziom sięgający 30%. Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca, spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki. Zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych spowodowało również opóźnienia w realizacji przychodów spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej niestabilności operacyjnej.

Sytuacja ZM Henryk Kania jest w dużym stopniu zależna od polityki cenowej dostawców surowca i cen oferowanych przez odbiorców wyrobów spółki. W większości są to sieci handlowe. Dodano, że z uwagi na skalę działalności spółki nie istnieją możliwości szybkiej dywersyfikacji źródeł dostaw ani zmiany w strukturze i warunkach sprzedaży.

W komunikacie wspomniano, że spółka podejmuje działania w celu odtworzenia i zwiększenia kapitału obrotowego, w tym zwiększenia dostępu do finansowania kapitału obrotowego w drodze finansowania zewnętrznego.

 

Wcześniejsze wyniki finansowe 

Warto wspomnieć, że 30 maja spółka ZM Henryk Kania opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 230,6 mln zł wobec 268,7 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Stanowi to spadek o 14% rok do roku. Wynik finansowy z działalności operacyjnej był ujemny. Strata wyniosła 1,58 mln zł wobec zysku w wysokości 22,19 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 9,9 mln zł wobec zysku netto w wysokości 10,1 mln zł osiągniętego w 1 kwartale 2018 r.

Miesiąc wcześniej w raporcie rocznym za 2018 r. spółka wykazała zysk netto w wysokości 64,4 mln zł wobec 53,2 mln zł zysku netto w poprzednim roku.

 

Aktualizacja

Po godzinie 15 spółka ZM Henryk Kania wydała kolejny komunikat, w którym poinformowała o złożeniu w tym samym dniu wniosku do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Złożenie wniosku jest związane z koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej spółki.

Spółka przedstawiła propozycję układową przewidującą podział wierzycieli na poszczególne grupy:

- Wierzyciele z tytułu dostaw surowca do produkcji, dla których spółka proponuje zapłatę 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w 16 równych ratach kwartalnych płatnych od pierwszego dnia kwartału rozpoczynającego się po dniu uprawomocnienia postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu (Data Początkowa)

- Obligatariusze zostaną zaspokojeni w drodze emisji Obligacji Restrukturyzacyjnych, których wartość nominalna będzie równa 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek z obligacji na dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Kupon odsetkowy wyniesie 3,5% w stosunku rocznym, odsetki będą naliczane i płatne w okresach półrocznych. Pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się po upływie 48 miesięcy od Daty Początkowej. Data wykupu Obligacji Restrukturyzacyjnych będzie przypadać na koniec 84 miesiąca od Daty Początkowej.

- Wierzyciele finansowi zostaną zaspokojeni poprzez zapłatę 100% łącznej kwoty wierzytelności głównej oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 96 miesięcy, począwszy od dnia, w którym upłynie okres 48 miesięcy od Daty Początkowej. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości 2% rocznie. Odsetki będą naliczone i płatne w planowanym terminie spłaty rat.

- Wierzytelności ZUS, zobowiązania podatkowe i pozostałe zobowiązania publiczno-prawne zostaną zaspokojone przez odroczenie i ratalną spłatę 100% wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 96 miesięcy, począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od Daty Początkowej.

- Drobni wierzyciele otrzymają zapłatę 80% kwoty wierzytelności głównej w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 24 miesięcy, począwszy od Daty Początkowej.

- Pozostali wierzyciele otrzymają zapłatę 80% kwoty wierzytelności głównej do wysokości kwoty 100 tysięcy zł oraz 40% kwoty wierzytelności głównej powyżej tej kwoty w równych ratach miesięcznych płatnych przez okres 48 miesięcy, począwszy od dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy od Daty Początkowej.

 

O spółce

Zakłady Mięsne Henryk Kania to znany producent wędlin i wyrobów mięsnych, którego produkty są dostępne w wielu sklepach, także w supermarketach. Firma została założona w 1990 r. w Pszczynie. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m. in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Żabka. Od 2012 r. spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na wtorkowej sesji na GPW akcje spółki zaliczyły spadek o ponad 20%. Na przestrzeni ostatniego miesiąca cena akcji spółki spadła o ponad 60%.

FXMAG akcje zakłady mięsne henryk kania – spółka o wieloletniej tradycji z poważnymi problemami zakłady mięsne henryk kania zm henryk kania gpw spółka 1


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk