• Odbierz prezent
Z NewConnect na GPW

Rynek NewConnect (NC) służy pozyskiwaniu kapitału oraz rozpowszechnianiu marki i promocji przedsiębiorstw, które są zbyt małe lub zbyt młode, żeby zadebiutować na głównym rynku GPW. Zamiar notowania na tzw. mniejszym rynku ma być dopiero początkiem drogi na giełdzie dla spółek małych, ale szybko rozwijających się. Notowania na rynku NewConnect pozwalają spółkom zdobyć doświadczenie, związane z funkcjonowaniem na rynku zorganizowanym i uczą przestrzegania zasad dobrych praktyk oraz budowania relacji inwestorskich. Jest to przydatne przy późniejszym przejściu na Główny Rynek GPW, o ile podmioty się na to zdecydują. Wartość rynkowa, osiągana na NC, pozwala na oszacowanie adekwatnej ceny emisyjnej. GPW stworzyła segment spółek o nazwie NewConnect Lead, który grupuje spółki z największym potencjałem na wyjście z NC i rozpoczęcie notowań na GPW. Kwalifikacja polega na ocenie jakościowej przestrzegania obowiązków informacyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) przez Emitenta i spełnieniu kryteriów w zakresie płynności notowanych akcji.

Dopuszczenie do obrotu na Rynku Głównym GPW, wiąże się ze spełnieniem wymogów, bez względu na to, czy spółka przenosi tylko notowane dotychczas papiery na NewConnect, czy przeprowadza nową emisję akcji. Są to między innymi: sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego i jego zatwierdzenie przez KNF (chyba, że taki dokument nie jest wymagany), nieograniczona zbywalność akcji Emitenta. Oprócz tego, w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, musi znajdować się co najmniej 15% akcji, objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Ponadto 100 000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego musi mieć wartość co najmniej 1 mln euro, liczoną według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. Co więcej, w stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne, musi być spełniona także odpowiednia liczba akcjonariuszy, zapewniająca podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Ponadto, minimalna kapitalizacja spółki (rozumiana jako łączna wartość prognozowanej ceny rynkowej wszystkich akcji) nie może być mniejsza niż 60 mln złotych albo musi mieć równowartość 15 mln euro w złotych. Spółki przechodzące z NC lub innego rynku regulowanego, mają zmniejszony wymóg minimalnej kapitalizacji, jeśli ich akcje (co najmniej jednej emisji) były notowane przez okres co najmniej 6 miesięcy. Próg ten wynosi co najmniej 48 mln złotych albo równowartość w złotych co najmniej 12 mln euro. W przypadku, gdy określenie prognozowanej ceny rynkowej nie jest możliwe, bierze się pod uwagę kapitał własny emitenta.

Dlaczego spółki decydują się przejść z rynku NewConnect na główny parkiet

Wejście na główny parkiet wiąże się z wymiernymi korzyściami. Spółka zyskuje prestiż, jest promowana poprzez większe zainteresowanie mediów, osiągając kolejny etap rozwoju. Rozpoznawalność spółki i przejrzystość informacyjna wypracowane podczas notowań na NewConnect, pozwalają przede wszystkim na tańsze pozyskanie kapitału na rozwój, co wiąże się z mniejszym ryzykiem, podejmowanym przez inwestorów. Dzięki wiarygodności zwiększa się też płynność akcji spółki, co rzutuje na bardziej godny zaufania obraz w oczach inwestorów. Może to skutkować pojawieniem się w akcjonariacie inwestorów instytucjonalnych: funduszy emerytalnych i inwestycyjnych (OFE są całkowicie wyłączone z inwestowania na NewConnect, a na niektóre Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostały nałożone ograniczenia), zwiększając wycenę rynkową. Istotna jest również zmiana w rachunkowości i raportowaniu – przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) nie jest bez znaczenia dla inwestorów zagranicznych. Polskie standardy rachunkowości, obowiązujące na rynku NC, nie są stosowane na innych rynkach, przez co stają się mniej zrozumiałe i przejrzyste. MSR posiadają dużo precyzyjniej określone zasady postępowania w zakresie rachunkowości, niż jest to opisane w krajowych regulacjach (Ustawa o rachunkowości, Polskie Standardy Rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości). Wprowadzenie MSR poszerza grono potencjalnych inwestorów spoza Polski, zmieniając strukturę akcjonariatu. Przejście na GPW wiąże się z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi, które spółka jest zobligowana przestrzegać, będąc nadzorowaną przez KNF (a nie tylko przez samą Giełdę jak w przypadku NewConnect). Wyższe wymogi informacyjne powodują również, że wycena spółek notowanych na GPW jest dużo bardziej rzeczywista. Warto podkreślić, że od czasu wejścia w życie MAR (Market Abuse Regulation - Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku), różnice w raportowaniu na Rynku Głównym, w porównaniu do NC, stopniowo się zacierają. Przewagą Rynku Głównego jest też fakt, iż zazwyczaj inwestorzy finansowi inwestują pasywnie, nie ingerując w bieżące zarządzanie działalnością emitentów, oczekując tylko realizacji założonej strategii i transparentności w wypełnianiu polityki obowiązków informacyjnych.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Adam Narczewski

Absolwent Winthrop University w Południowej Karolinie, USA. Od 2007 roku pracuje w X-Trade Brokers.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk