• Odbierz prezent
YOLO S.A.: raport finansowy (2021-03-31 18:55)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
YOLO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YOLO S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
64-920Piła
(kod pocztowy)(miejscowość)
dr Franciszka Witaszka6
(ulica)(numer)
(22) 697 64 56(67) 352 00 04
(telefon)(fax)
kontakt@yologroup.plwww.yologroup.pl
(e-mail)(www)
8971702186020023793
(NIP)(REGON)
259400MV19LBP8OGIC540000372319
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Sprawozdanie z sytuacji finansowej:
Aktywa trwałe238,00679,0052,00159,00
Aktywa obrotowe10 328,0020 470,002 238,004 807,00
Aktywa razem10 566,0021 149,002 290,004 966,00
Zobowiązania długoterminowe3 394,0012 477,00735,002 930,00
Zobowiązania krótkoterminowe10 677,008 873,002 314,002 084,00
Zobowiązania razem14 071,0021 350,003 049,005 014,00
Kapitał własny-3 505,00-201,00-759,00-48,00
Kapitał podstawowy8 879,008 879,001 924,002 085,00
Liczba akcji (w szt.)8 879 194,008 879 194,008 879 194,008 879 194,00
Wartość księgowa na 1 akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki (w PLN/EUR na akcję) -0,39-0,02-0,09-0,01
Sprawozdanie z zysków lub strat:
Przychody ze sprzedaży 6 082,008 941,001 359,002 078,00
Strata z działalności operacyjnej -2 012,00-3 564,00-450,00-828,00
Strata z działalności przed opodatkowaniem-3 230,00-5 069,00-722,00-1 178,00
Strata netto z działalności -3 230,00-5 069,00-722,00-1 178,00
Sprawozdanie z całkowitych dochodów:
Pozostałe całkowite dochody netto0,000,000,000,00
Całkowite dochody ogółem-3 230,00-5 069,00-722,00-1 178,00
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 452,00-3 497,001 666,00-813,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej66,00-36,0015,00-8,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 557,001 465,00-1 689,00341,00
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-39,00-2 068,00-8,00-480,00
Strata przypadająca na 1 akcję (w PLN/EUR na akcję)-0,36-0,57-0,08-0,13
Strata rozwodniona przypadająca na 1 akcję (w PLN/EUR na akcję) -0,36-0,57-0,08-0,13
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YOLO S.A. Raport Roczny 2020.xhtmlRaport roczny YOLO S.A. za 2020 rok
YOLO S.A. Raport Roczny 2020.xhtml.xadesPodpisy raport roczny YOLO S.A. za 2020 rok
Opinia z badania YOLO S.A. 31.12.2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania 2020 r.
Opinia z badania YOLO S.A. 31.12.2020.xhtml.xadesPodpis sprawozdanie biełgego rewidenta z badania 2020 r.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk