• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku (2022-06-03 18:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, IV piętro, sala konferencyjna.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: investors@xtpl.com.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki
PlikOpis
01. Ogłoszenie XTPL ZWZA.pdf01. Ogłoszenie XTPL ZWZA
02. Projekty uchwał XTPL ZWZA.pdf02. Projekty uchwał XTPL ZWZA
03. Wniosek Zarządu.pdf03. Wniosek Zarządu
04. Zestawienie zmian statutu.pdf04. Zestawienie zmian statutu
05. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf05. Projekt tekstu jednolitego statutu
06. Wzór pełnomocnictwa.pdf06. Wzór pełnomocnictwa
07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf07. Formularz głosowania przez pełnomocnika
08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf08. Informacja o liczbie akcji i głosów
09. Sprawozdanie z działalności RN XTPL.pdf09. Sprawozdanie z działalności RN XTPL
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdf10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021
11. Rapot niezależnego biegłego rewidenta_XTPL S.A..pdf11. Rapot niezależnego biegłego rewidenta_XTPL S.A.
01. Notice of the Annual General Meeting XTPL.pdf01. Notice of the Annual General Meeting XTPL
02. Draft resolutions with the rationale XTPL.pdf02. Draft resolutions with the rationale XTPL
03. The Management Board's loss cover proposal XTPL.pdf03. The Management Board's loss cover proposal XTPL
04. Amendments to the Articles of Association of XTPL.pdf04. Amendments to the Articles of Association of XTPL
05. Draft consolidated text of the Articles of Association XTPL.pdf05. Draft consolidated text of the Articles of Association XTPL
06. Template of a power of proxy XTPL.pdf06. Template of a power of proxy XTPL
07. Form of proxy XTPL.pdf07. Form of proxy XTPL
08. Information of the number of shares and votes XTPL.pdf08. Information of the number of shares and votes XTPL
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Calling the Annual General Meeting of the Company on 30 June 2022

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and financial reports

Contents of the Report: The Management Board of XTPL S.A. (the “Company”) hereby advises that the Annual General Meeting of the Company is to take place on 30 June 2022. The AGM will start at noon at the Issuer’s registered office in Wrocław (54-066), at ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, IV floor, conference room.

The detailed agenda of the convened Annual General Meeting of Shareholders of the Company includes:

1. Opening the General Meeting.

2. Electing the Chairman of the General Meeting.

3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.

4. Adopting the agenda.

5. Considering the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2021.

6. Considering the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2021.

7. Considering the consolidated financial statements of XTPL Group for the financial year of 2021.

8. Considering the Management Board’s proposal on the covering of the loss for the financial year of 2021.

9. Considering the report on the activities of the Supervisory Board of XTPL S.A. for the financial year of 2021 and the result of the Supervisory Board’s assessment of the financial statements and the Management Board’s report on the activities for the financial year of 2021.

10. Adopting a resolution on approval of the Management Board’s report on XTPL S.A. and XTPL Group activities for the financial year of 2021.

11. Adopting a resolution on approval of the standalone financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2021.

12. Adopting a resolution on approval of the consolidated financial statements of XTPL S.A. for the financial year of 2021.

13. Adopting a resolution on covering of the loss of XTPL S.A. for the financial year of 2021.

14. Adopting resolutions on grating discharge to the Management Board members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2021.

15. Adopting resolutions on grating discharge to the Supervisory Board members of XTPL S.A. for performance of their duties in 2021.

16. Discussion on the Remuneration Report.

17. Adopting a resolution on amendments to the Articles of Association.

18. Adopting a resolution on a consolidated text of the Articles of Association.

19. Closing the General Meeting.

The full text of the notice of the Annual General Meeting of the Company and the contents of the draft resolutions to be adopted are given in appendices to the report.

In addition, pursuant to Article 4023 of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the Annual General Meeting, together with appendices, including the forms for proxy voting, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie.

The Issuer draws the Shareholders' attention to the possibility of granting a power of attorney to participate and vote on behalf of the Shareholders in accordance with the voting instructions. The attorney may be, inter alia, designated employee of the Issuer. Should you have any questions regarding proxy voting, please contact investors@xtpl.com.

Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on current and financial information (...).

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-03Jacek Olszański
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk