• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Złożenie wniosku patentowego w zakresie opracowania metody druku siatki przewodzącej wraz z możliwością jej transferu na inne podłoża (2021-10-08 08:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Złożenie wniosku patentowego w zakresie opracowania metody druku siatki przewodzącej wraz z możliwością jej transferu na inne podłoża
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, „XTPL”] informuje, że w dniu 8 października 2021 roku Emitent złożył do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych [USPTO] wniosek patentowy w zakresie opracowanego przez XTPL rozwiązania technologicznego [“Metoda”] dotyczącego druku siatki przewodzącej i jej transferu na inne podłoże.

Opisana w przedmiotowym wniosku Metoda dotyczy druku siatki przewodzącej na danym podłożu, z którego następnie może ona zostać przetransferowana na inne podłoże. Obecnie rozwiązanie XTPL dot. przenoszenia wydrukowanej siatki z jednego podłoża na drugie jest unikalne w skali światowej i do tej pory nieosiągalne przez żadną dostępną metodę. Zbudowane z podłużnych i poprzecznych linii przewodzących prąd siatki przewodzące wykorzystywane są do tworzenia transparentnych warstw przewodzących, które jednocześnie przewodząc prąd, nie pochłaniają światła i mogą być wykorzystywane jako elektrody np. w wyświetlaczach OLED.
Wynalazek ten daje znaczną swobodę przy projektowaniu urządzeń, których elementem jest siatka przewodząca. Przykładowo, możliwe będzie wydrukowanie siatki przewodzącej na podłożu szklanym, a następnie przeniesienie jej na podłoże elastyczne. Dzięki wdrożeniu tej Metody możliwe będzie uproszczenie dotychczasowego procesu przemysłowej produkcji urządzeń mikroelektronicznych, wykorzystujących siatki przewodzące.
Uzyskanie ochrony patentowej w ww. zakresie, pozwoli Emitentowi zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną poprzez możliwość optymalizacji parametrów elektrycznych siatki bez ograniczeń związanych z podłożem.
Zarząd Emitenta uznał, że złożenie opisanego wniosku patentowego stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego w sektorze nowoczesnych technologii jednym z elementów, które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów przy decyzjach dotyczących instrumentów finansowych Emitenta jest skuteczne zabezpieczenie przez Spółkę jej własności intelektualnej i przemysłowej, która wpływa na jej wartość.

W ocenie Zarządu Spółki, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu posiadanej ochrony patentowej (zarówno w formie przyznanych patentów, jak i dokonanych zgłoszeń patentowych) stanowi istotną przewagę konkurencyjną Emitenta i może przyczynić się do zapewnienia XTPL odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca złożenia wskazanego wniosku patentowego w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Filing a patent application for the development of a conductive mesh printing method with the possibility of transferring the mesh onto other substrates

Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information

The Management Board of XTPL S.A. (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby announces that on 8 October 2021, the Issuer filed a patent application with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) relating to the XTPL-developed technological solution (“Method”) for printing conductive mesh and transferring it onto other substrates.

The Method described in the application concerns the printing of conductive mesh on a particular substrate from which it can be transferred onto another substrate. Currently, XTPL's solution for transferring the printed mesh from one substrate to another is unique in the world and so far unattainable by any available method. Built of longitudinal and transverse lines that conduct electricity, the conductive mesh is used to create transparent conductive layers, which do not absorb light while conducting electricity and can be used as electrodes, e.g. in OLED displays.

The invention affords considerable freedom in designing devices that incorporate conductive mesh. For example, it will be possible to print conductive mesh on a glass substrate, and then transfer it onto a flexible substrate. This Method will simplify the current process of industrial production of microelectronic devices that use conductive mesh.

Obtaining patent protection in this area will allow the Issuer to increase its competitive edge by optimizing the electrical parameters of the mesh without substrate-related limitations.

The Issuer's Management Board has decided that the submission of the said patent application is inside information, as in the case of an entity operating in the deep-tech sector, effective protection by the Company of its intellectual and industrial property, a factor which influences the Company value, is one of the elements that investors may take into account when making decisions about the Issuer's financial instruments.

In the opinion of the Company’s Management Board, ensuring an appropriate level of security and extensive patent protection (both in the form of obtained patents and submitted patent applications) is a significant competitive advantage for the Issuer and may contribute to ensuring an appropriate bargaining position when negotiating commercial contracts.

Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on submission of the patent application meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-08Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk