Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
XTPL S.A.: Zawarcie umowy nabycia części obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A w celu umorzenia (2022-07-06 20:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2022
Data sporządzenia: 2022-07-06
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia części obligacji zamiennych XTPL S.A. serii A w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 lipca 2022 roku, Emitent zawarł z obligatariuszem umowę nabycia 2.993 obligacji Spółki serii A zamiennych na akcje serii U („Obligacje”) w celu ich umorzenia.

Z tytułu nabycia Obligacji Emitent zapłaci obligatariuszowi cenę w kwocie 230.122,83 zł, na którą składała się wartość nominalna nabywanych Obligacji w kwocie 221.482 zł oraz odsetki w kwocie 8.640,83 zł. Cena sprzedaży Obligacji obejmuje wszelkie wierzytelności wynikające z nabytych Obligacji.

Po rozliczeniu transakcji nabycia Obligacji, Emitent dokona umorzenia Obligacji i złoży wniosek o wyrejestrowanie ich z rejestru papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Po dokonaniu umorzenia Obligacji, łączna liczba wyemitowanych i niewykupionych obligacji zamiennych Spółki serii A wynosić będzie 45.655 obligacji.

Nabycie Obligacji w celu ich umorzenia jest elementem procesu przedłużenia i zmiany finansowania dłużnego udzielonego Emitentowi na podstawie obligacji zamiennych serii A, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2022 z dnia 25 maja 2022 roku i z tych względów Zarząd Emitenta uznał ten fakt za informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:

Conclusion of an agreement for the purchase of a part of XTPL S.A. convertible bonds series A for redemption

Legal basis:

Article 17(1) MAR – inside information

Contents of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. (the “Company” or the“Issuer”) with reference to the ESPI current report No. 12/2022 of May 25, 2022, informs that today, i.e. on July 6, 2022, the Issuer concluded an agreement with the bondholder to purchase 2,993 bonds of the Company series A shares convertible into series U shares ("Bonds") for the purpose of their redemption.

For the purchase of the Bonds, the Issuer will pay the bondholder a price in the amount of PLN 230,122.83, consisting of the nominal value of the acquired Bonds in the amount of PLN 221,482 and interest in the amount of PLN 8,640.83. The sale price of the Bonds includes all receivables resulting from the acquired Bonds.

After the settlement of the Bond purchase transaction, the Issuer will redeem the Bonds and submit an application for their deregistration from the securities register kept by the National Depository for Securities (KDPW).

After the redemption of the Bonds, the total number of the Company's A series convertible bonds issued and not redeemed will amount to 45,655 bonds.

The acquisition of the Bonds for redemption is part of the process of extending and changing the debt financing granted to the Issuer on the basis of series A convertible bonds, about which the Issuer informed in the current report ESPI No. 12/2022 of May 25, 2022 and for these reasons the Issuer's Management Board considered this fact confidential information within the meaning of Art. 7 sec. 1 of the MAR Regulation.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-06Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk