• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku (2022-07-18 07:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia: 2022-07-18
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w drugim kwartale oraz w pierwszym półroczu 2022 roku.

1.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w II kwartale 2022 roku wyniosła 2.035 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 78 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

2.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w I połowie 2022 roku wyniosła 2.970 tys. PLN, wobec 143 tys. PLN zanotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

Wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w II kwartale 2022 roku wyniosła 1.306 tys. PLN, wobec 1.034 tys. PLN w II kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym wartość ta wyniosła 2.390 tys. PLN, wobec 2.010 tys. PLN w I półroczu 2021 roku. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, część ww. środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników Spółki za I połowę 2022 roku, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów.

Wzrost przychodów komercyjnych oraz wyższa kwota środków z realizacji dotacji miały znaczący, pozytywny wpływ na poziom środków pieniężnych. Szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 3.400 tys. PLN, w porównaniu do 3.705 tys. PLN na dzień 31 marca 2022 roku. Oznacza to zmniejszenie stanu środków pieniężnych o ok. 300 tys. PLN. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 r. zmniejszenie poziomu środków pieniężnych wyniosło 2.030 tys. PLN.

Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych Spółki. W znaczącej części efektem tego była m.in. pierwsza transza płatności związana z realizacją I etapu prac technologicznych w ramach współpracy z Nano Dimension, wpływy ze sprzedaży i wynajmu urządzeń Delta Printing System oraz wpływy związane z obsługą posprzedażową, a także sprzedaż nanotuszów przewodzących. Grono klientów zamawiających nanotusze stopniowo się zwiększa, zamówienia ponawiają także stali klienci, dzięki czemu w I połowie 2022 r. Emitent zrealizował łącznie 18 zamówień na nanotusze.

Emitent uznał przedstawione powyżej wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w II kwartale i w I połowie 2022 roku za informację poufną ze względu na znaczącą zmianę w ich poziomie względem przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:

Preliminary estimates of revenues from the sale of products and services for Q2 and H1 2022

Legal basis:

Article 17(1) MAR – inside information

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. [“Issuer”, “Company”, “XTPL”] hereby reports preliminary estimates of the Company’s consolidated revenues from the sale of products and services for the second quarter and for the first half of 2022.

1. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's products and services in the second quarter of 2022 were PLN 2,035 thousand. In the same period of the previous year, the revenues were PLN 78 thousand. This figure does not include proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of research and development projects.

2. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's products and services in the first half of 2022 are PLN 2,970 thousand compared to PLN 143 thousand posted in the same period last year. This figure does not include proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of research and development projects.

The value of grant proceeds obtained by the Company in the second quarter of in 2022 was PLN 1,306 thousand compared to PLN 1,034 thousand in the second quarter of 2021. On a year-to-date basis, this figure stands at PLN 2,390 thousand compared to PLN 2,010 thousand in H1 2021. The Issuer's Management Board points out that in accordance with the rules for accounting for those grants, part of the above proceeds will be included in the Company's income statement for H1 2022, while the remainder will be recognized in the balance sheet as deferred income.

The increase in commercial revenues and the higher grant proceeds had a significant positive impact on the Company’s cash position. The estimated value of the Company's cash and cash equivalents as at 30 June 2022 was PLN 3,400 thousand compared to PLN 3,705 thousand as at 31 March 2022. This means that cash and cash equivalents decreased by approx. PLN 300 thousand. For comparison, in the corresponding period of 2021, cash and cash equivalents decreased by PLN 2,030 thousand.

The increase in the Issuer’s estimated revenues from the sale of products and services, as presented above, results from progress in the commercialization of the Company's technological solutions. This has largely led to e.g. the first tranche of payment related to the implementation of the first stage of technological work as part of cooperation with Nano Dimension, revenues from the sale and lease of Delta Printing System devices, and revenues connected with after-sales service, as well as the sale of conductive nanoinks. The group of clients ordering nanoinks is gradually increasing. New orders are also being received from regular buyers, as a result of which in the first half of 2022 the Issuer completed a total of 18 orders for nanoinks.

The above preliminary consolidated revenues from the sale of products and services achieved in the second quarter and in the first half of 2022 are considered confidential information by the Issuer due to a significant change in their level compared to the corresponding period last year.

The Company’s Management Board emphasizes that the above figures are estimated and preliminary data, which means that they may ultimately differ from those to be disclosed in financial statements.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-18Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk