• Odbierz prezent
XTPL S.A.: Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego (2022-05-12 13:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-12
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 11 maja 2022 w godzinach wieczornych Spółka otrzymała informację o warunkowym przyznaniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu dotyczącego metody formowania linii o szerokości rzędu kilkuset nanometrów z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra, tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "METHOD FOR REMOVING BOTTLENECKS". Wynalazek pozwala w szczególności na usuwanie w trakcie procesu druku ewentualnych lokalnych przewężeń w nanoszonych liniach, przez co zwiększona zostaje ich przewodność elektryczna oraz ich wytrzymałość prądowa i mechaniczna.

Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie do dnia 20 lipca 2022 roku. W przypadku ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat bieżący.

Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 6 czerwca 2018 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 24 zgłoszenia patentowe i łącznie 2 przyznane patenty.

Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na potwierdzenie unikalności rozwiązań technologicznych Spółki, a w dalszej kolejności na perspektywę postrzegania Emitenta przez inwestorów, Zarząd Emitenta uznał fakt wydania warunkowej decyzji przyznania Spółce patentu za informację poufną. W związku z powyższym, w opinii Zarządu informacja o zawarciu Umowy spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Patent approval by the US Patent and Trademark Office

Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information.

Content:

The Management Board of XTPL (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby reports that in the evening of 11 May 2022 it received information about the conditional approval of a patent for the Company by the United States Patent and Trademark Office for its method of forming lines of several hundred nanometers wide using the XTPL-developed silver nanoink, i.e. for the patent application “METHOD FOR REMOVING BOTTLENECKS”. In particular, the invention facilitates the removal of possible local bottlenecks in the lines deposited during the printing process, thereby increasing the lines’ electrical conductivity and their current and mechanical strength.

The final formal requirement for obtaining the patent is to pay the patent fee by 20 July 2022. Should the requirement not be met, the Company will communicate this in a separate current report.

The application procedure for this patent was initiated on 6 June 2018. This is also the date when patent protection started for the invention. The Company's portfolio currently includes 24 patent applications and a total of 2 patents granted.

The patent protection will increase the value of the potential commercialization of the Company's technology with respect to the Issuer's technological solutions for the next generation electronics market. The reported event confirms continued delivery of the Company’s strategy of building a patent cloud for its proprietary technology and products, which will contribute to building the Issuer's credibility among potential industrial clients.

In view of the above, and considering the confirmation of uniqueness of the Company's technological solutions, and then the outlook for the Issuer's perception by investors, the Issuer's Management Board has decided that the conditional decision to grant the patent to the Company should be deemed inside information. For this reason, in the opinion of the Management Board, the information about the conclusion of the Agreement meets the criteria set out in Article 7(1) of the MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-12Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk