• Odbierz prezent
XTPL S.A.: raport finansowy (2021-11-25 08:31)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
XTPL S.A.
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-25
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług213444710
Przychody z tytułu dotacji1 0392 057228463
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 556-424-341-95
Zysk (strata) brutto-6 481-6 424-1 422-1 446
Zysk (strata) netto-6 485-6 428-1 423-1 447
Amortyzacja2703375976
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 153-4 137-692-931
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 187-98-480-22
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-32012 861-702 895
Kapitał (fundusz) własny4 96110 3861 0712 251
Zobowiązania krótkoterminowe1 7861 443386313
Zobowiązania długoterminowe3 2523 198702693
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 81710 4781 0402 271
Należności krótkoterminowe519530112115
Należności długoterminowe333377

Dane finansowe ze skonsolidowanego prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego. Dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych prezentowane są na koniec bieżącego kwartału i porównawczo na koniec 3 kwartału 2020 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
XTPL raport Q3 2021_PL.pdfXTPL raport kwartalny Q3 2021
XTPL raport Q3 2021_ENG.pdfXTPL quarterly report Q3 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Filip GranekPrezes Zarządu
2021-11-25Jacek OlszańskiCz łonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk