• Odbierz prezent
XTPL S.A.: raport finansowy (2021-09-28 20:11)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
XTPL S.A.
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-28
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
4AUDYT Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług143433110
Przychody z tytułu dotacji605893133201
Zysk (strata) ze sprzedaży-939-990-207-223
Zysk (strata) brutto-4648-5471-1022-1232
Zysk (strata) netto-4652-5472-1023-1232
Amortyzacja1542573458
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2053-3406-451-767
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-153454-33712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3199249-702082
Kapitał (fundusz) własny68831038615232251
Zobowiązania krótkoterminowe28121443622313
Zobowiązania długoterminowe32343198715693
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne65711047814542271
Należności krótkoterminowe587530130115
Należności długoterminowe323377

Dla pozycji rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych dane porównawcze: I półrocze 2020. Dla pozycji bilansowych dane porównawcze: 31.12.2020

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
XTPL_HY2021_JSF.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021
XTPL_HY2021_SSF.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021
Spraw_Zarzadu_HY2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej XTPL za I półrocze 2021
PSF_MSR_Rap_z_przegladu.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021
PSSF_MSR_Rap_z_przegladu.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-28Filip GranekPrezes Zarządu
2021-09-28Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk