• Odbierz prezent
wyniki finansowe xtb
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki finansowe i operacyjne osiągnęła spółka w I półroczu

Notowany na GPW broker X-Trade Brokers opublikował dziś swoje wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku, które okazały się zgodne ze wstępnymi danymi, opublikowanymi w ubiegłym miesiącu. Pierwsza poowa bieżącego roku była dobrym okresem dla spółki, która jest przy tym świadoma wpływu zmian w regulacjach rynku Forex dla sytuacji w branży.

 

W pierwszej połowie roku zysk spółki z działalności operacyjnej wyniósł 52,7 mln PLN i był o 34,1 mln PLN wyższy niż rok wcześniej (wzrost o 183,3%. Zysk netto wzrósł jednak tylko o 27,8% - z 23,0 mln PLN do 29,4 mln PLN.

Główne czynniki kształtujące wynik spółki w pierwszych 6 miesiącach roku to:

  • 183,0% wzrost wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) spowodowany:

-  10,0% wzrostem przychodów z działalności operacyjnej wynikającym z wyższej- rentowności na lota;  

- znaczącą poprawą efektywności kosztowej przejawiającą się spadkiem kosztów- działalności operacyjnej o 22,7 mln PLN;

  • czynniki nie związane z podstawową działalnością operacyjną, tj.:

- utworzeniem odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości- niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln PLN;  

- wystąpieniem ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 12,2 mln- PLN (I półrocze 2016: 2,9 mln PLN) będących następstwem umocnienia się złotego względem innych walut.

 

xtb

 

Przychody i koszty

Przychody z działalności operacyjnej w I półroczu były o 10,0% wyższe niż przed rokem – wzrost z 113,8 mln PLN do 125,2 mln PLN. Silnym fundamentem dla dalszego wzrostu przychodów jest rosnąca baza klientów. W pierwszych dwóch kwartałach roku wzrosła ona o 68,3% w stosunku do okresu porównywalnego (w I kwartale odnotowano rekordową liczbę nowych rachunków). Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków wzrosła o 22,8% r/r do ponad 20 tys.

W I półroczu spółce udało się w znaczącym stopniu ograniczyć koszty – te spadły w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku z ponad 95 mln złotych do ponad 72,5 mln złotych, czyli o 23,8%. Spadek ten w największym stopniu wynika z dużo niższych kosztów marketingowych. Spadły one w I półroczu o 18,6 mln złotych, czyli o 57,5% (w stosunku do I półrocza 2016 roku). Zarząd spółki przewiduje, że w II połowie 2017 roku sumaryczne koszty działalności operacyjnej powinny kształtować się na poziomie porównywalnym do tego z I półrocza 2017 roku.

 

Zmiany w regulacjach

W komunikacie prasowym dotyczącym wyników spółki zawarto również komentarze dotyczące zmian w otoczeniu regulacyjnym, które mogą mieć wpływ na sytuację w branży:

„Aktualnie postępujące zmiany regulacyjne w branży na szczeblu krajowym i międzynarodowym, mogą w dłuższej perspektywie czasu zmienić jej oblicze. Z jednej strony Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował 29 czerwca br. oświadczenie dotyczące możliwej interwencji produktowej dotyczącej kontraktów CFD, opcji binarnych oraz innych wysoce spekulacyjnych produktów finansowych, która miałaby nastąpić na podstawie rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych MIFIR. W oświadczeniu ESMA poinformowała, iż rozważane są m.in. ograniczenia poziomu dźwigni, wprowadzenie zakazu oferowania bonusów, wprowadzenie tzw. ochrony przed ujemnym saldem i wprowadzenie ograniczeń dotyczących reklamy i promocji. Zgodnie z oświadczeniem ESMA interwencja produktowa miałaby wejść w życie najwcześniej 3 stycznia 2018. Z drugiej strony w Polsce w lipcu br. opublikowany został projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z którego wynika, że rząd planuje m.in. obniżenie maksymalnej dźwigni do 1:25 dla inwestorów na rynku FX/CFD.

Proponowane ograniczenia na rynku FX/CFD mają na celu ochronę inwestorów detalicznych m.in. przed podmiotami odpowiedzialnymi za nadużycia na rynku, co podważało zaufanie do całego systemu i branży papierów wartościowych. Zdaniem Spółki, jeżeli chodzi o rynek polski, z którego Grupa aktualnie osiąga 19,4% przychodów, kluczowe będzie zapewnienie jednolitych warunków prowadzenia działalności dla wszystkich podmiotów działających na rynku, tak aby działania ustawodawcze nie działały na szkodę polskich inwestorów poprzez wspieranie rozwoju tzw. szarej strefy zagranicznych podmiotów, gdzie krajowy inwestor będzie poszukiwał produktów optymalnych dla jego portfela inwestycyjnego. Wprowadzenie obecnie proponowanych ograniczeń dla krajowej branży FX/CFD, w sytuacji w której mogą one mieć ograniczone zastosowanie do zagranicznych podmiotów będzie ze szkodą dla polskiego klienta i całego rynku. Zaznaczyć należy, że aktualnie do czynienia mamy z projektem, co nie jest jednoznaczne z samym uchwaleniem tych zmian w kształcie w nim przedstawionym. Dotychczasowe doświadczenia legislacyjne naszego parlamentu (np. w zakresie ustalenia ostatecznej wysokości sankcji wynikających z MAR) pokazują, że w ramach prac nad danym projektem ulegał on kolejnym zmianom, ewoluując do ostatecznej wersji, która nie zawsze pozostała zbieżna i dokładna z zapowiadanym pierwotnie projektem. Na tę chwilę nie jest zatem wcale przesądzone, że projektowane zmiany zostaną uchwalone i zaczną obowiązywać.” – czytamy w komunikacie prasowym.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk