• Odbierz prezent
XTB ma zgodę KNF na wypłatę dywidendy za 2018 rok

Notowany na GPW broker XTB podał w raporcie nr 15/2018, że uzyskał ocenę nadzorczą (BION), pozwalającą spółce na wypłatę dywidendy na obecny rok. Inwestorzy na otwarciu poniedziałkowej sesji dyskontują tę informację, co powoduje wzrost cen akcji.

 

Zarząd spółki X-Trade Brokers poinformował w sobotę, iż w dniu 13 lipca spółka otrzymała od Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,61]. Ocena została nadana na dzień 30 grudnia 2017 r. Taka ocena daje XTB możliwość wypłaty dywidendy za rok 2018.

 

W raporcie nr 15/2018 X-Trade Brokers „wyjaśnia, że badanie i ocena nadzorcza nadawana w procesie BION przeprowadzana w danym roku kalendarzowym stanowi jedno z kilku kryteriów jakie są brane pod uwagę przez KNF przy formułowaniu corocznych zaleceń dla domów maklerskich w sprawie polityki dywidendowej. Opublikowany przez KNF w dniu 22 maja 2018 r. Komunikat ws. stananowiska dotyczącego polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej, mający na celu ułatwienie podmiotom rynku finansowego nadzorowanym przez KNF ramowego planowania finansowego związanego z wypłatą dywidendy w średnim terminie, wskazuje, że aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych przez KNF kryteriów, co powinno pozwolić Spółce na ewentualną wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy w zgodzie z tymi kryteriami.”

 

Wytyczne KNF dla domów maklerskich

Wspomniane w raporcie wytyczne dotyczące polityki dywidendowej dla domów maklerskich zawierają szereg kryteriów jakie dany dom maklerski musi spełnić, by móc za dany rok wypłacić dywidendę. KNF przewiduje tutaj 2 progi, określając warunki konieczne do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za poprzedni rok i do 100% tego zysku. Kryteria te przedstawione są poniżej:

A. Kryteria wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za rok poprzedni:
I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które na dzień 31 grudnia poprzedniego roku posiadały:
• współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynoszący co najmniej 6%;
• współczynnik kapitału Tier I wynoszący co najmniej 9%;
• łączny współczynnik kapitałowy wynoszący co najmniej 14%;
II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku wynosił co najmniej 50%;
III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;
IV. podmiot w poprzednim roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

B.Kryteria wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za rok poprzedni:
I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;
II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału roku poprzedniego;
III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału roku poprzedniego.

 

Dodatkowo, domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich nie ma charakteru wiążącego aktu prawnego, a raczej instrukcji. Może stanowić jednak istotne zalecenie dla organów statutowych podmiotów nadzorowanych. Analogiczne wytyczne KNF przygotowuje również dla spółek z sektora bankowego.

 

Akcje XTB w górę

Na poniedziałkowym otwarciu inwestorzy pozytywie reagują na informację spółki w sprawie dywidendy. Wzrosty nie są jednak nadzwyczajne. W stosunku do piątkowego zamknięcia cena na początku piątkowego sesji rośnie z 5,36 do 5,50, czyli o 2,61%.

Informacja dotycząca pozytywnej oceny KNF sprawia, że wypłata dywidendy za 2018 rok jest realną szansą. Warto odnotować, że w ubiegłym roku spółka nie otrzymała oceny pozwalającej na wypłatę dywidendy. Wtedy Komisja przyznała jej ocenę 3 [2,97]. W związku z tym spółka zdecydowała się przeznaczyć zysk w wysokości 87,4 mln zł na kapitał rezerwowy. Zysk ten stanowi mocny bufor dla kolejnych wypłat. Jeśli więc XTB zdecyduje się na wypłatę dywidendy w przyszłym roku, to może ona być całkiem atrakcyjna. Ostatnio wypłacona przez spółkę dywidenda – za 2016 rok – to kwota w sumie 37,6 mln złotych. Na jedną akcję przypadło wtedy 0,32 zł. Przy obecnych cenach akcji daje to stopę dywidendy na poziomie 5,8%. Mając jednak solidny bufor w postaci kapitału rezerwowego nie należy wykluczyć, że na dywidendę przeznaczona zostanie wyższa kwota.

 

xtb


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk