• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: raport finansowy (2021-03-10 02:04)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-10
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
259400AVUPSABLEXNT190000217580
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody z działalności operacyjnej797 750,00239 304,00178 300,0055 629,00
Zysk z działalności operacyjnej515 746,0065 412,00115 271,0015 206,00
Zysk przed opodatkowaniem498 697,0069 436,00111 461,0016 141,00
Zysk netto402 087,0057 701,0089 868,0013 413,00
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,430,490,770,11
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej469 135,0060 584,00104 853,0014 083,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-384 225,00-18 142,00-85 876,00-4 217,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-32 847,00-24 899,00-7 341,00-5 788,00
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów52 063,0017 543,0011 636,004 078,00
Aktywa razem2 283 526,001 138 900,00494 827,00267 442,00
Zobowiązania razem1 395 221,00648 156,00302 336,00152 203,00
Kapitał podstawowy5 869,005 869,001 272,001 378,00
Kapitał własny888 305,00490 744,00192 490,00115 239,00
Liczba akcji (w szt.)117 383 635,00117 383 635,00117 383 635,00117 383 635,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)7,574,181,640,98
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:

* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,4742;
− za okres porównawczy: 4,3018;

* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6148;
− za okres porównawczy: 4,2585.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe skonsolidowane do raportu 2020 PL.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 r. (wersja polska)
Wybrane dane finansowe skonsolidowane do raportu 2020 PL.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 r. - podpis (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu 2020 r. - podpis (wersja polska)
xtb-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers DM za 2020 r. (wersja polska)
xtb-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers DM za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (wersja polska)
Opinia skonsolidowane XTB 2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (wersja polska)
Opinia skonsolidowane XTB 2020.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy (wersja polska)
Wybrane dane finansowe skons do raportu 2020 (ENG).xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
List Prezesa 2020 (ENG).xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31.12.2020_ESEF - ang.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers DM za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020 ENG(FINAL).xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 (ENG).xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Opinia skonsolidowane XTB 2020 eng.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na język angielski)

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk