• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: raport finansowy (2021-03-10 01:54)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-10
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
259400AVUPSABLEXNT190000217580
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z działalności operacyjnej748 294,00210 577,00167 246,0048 951,00
Zysk z działalności operacyjnej511 919,0065 872,00114 416,0015 313,00
Zysk przed opodatkowaniem514 237,0064 809,00114 934,0015 066,00
Zysk netto418 176,0054 145,0093 464,0012 587,00
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,560,460,800,11
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej467 401,0063 627,00104 466,0014 791,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-381 365,00-16 495,00-85 236,00-3 834,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-32 100,00-23 863,00-7 174,00-5 547,00
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów53 936,0023 268,0012 055,005 409,00
Aktywa razem2 155 631,001 083 889,00467 113,00254 524,00
Zobowiązania razem1 266 648,00586 622,00274 475,00137 753,00
Kapitał podstawowy5 869,005 869,001 272,001 378,00
Kapitał własny888 983,00497 267,00192 637,00116 770,00
Liczba akcji (w szt.)117 383 635,00117 383 635,00117 383 635,00117 383 635,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)7,574,241,640,99
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:

• pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,4742;
− za okres porównawczy: 4,3018;

• pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6148;
− za okres porównawczy: 4,2585.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe jednostkowe do raportu 2020 PL.xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 r. (wersja polska)
Wybrane dane finansowe jednostkowe do raportu 2020 PL.xhtml.xadesWybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 r. - podpis (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu 2020 r. - podpis (wersja polska)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.12.2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe X-Trade Brokers DM za 2020 r. (wersja polska)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.12.2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe X-Trade Brokers DM za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (wersja polska)
Opinia jednostkowe XTB 2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego (wersja polska)
Opinia jednostkowe XTB 2020.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego - podpisy (wersja polska)
Wybrane dane finansowe jedn do raportu 2020 (ENG).xhtmlWybrane jdnostkowe dane finansowe za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
List Prezesa 2020 (ENG).xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.12.2020 eng.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe X-Trade Brokers DM za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020 ENG(FINAL).xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 (ENG).xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Opinia jednostkowe XTB 2020 eng.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na język angielski)

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk