• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: raport finansowy (2021-03-10 00:19)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-10
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów:01.01-31.12.202001.01-31.12.201901.01-31.12.202001.01-31.12.2019
Przychody z działalności operacyjnej797 750239 304178 30055 629
Zysk z działalności operacyjnej515 74665 412115 27115 206
Zysk przed opodatkowaniem498 69769 436111 46116 141
Zysk netto402 08757 70189 86813 413
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,430,490,770,11
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-31.12.202001.01-31.12.201901.01-31.12.202001.01-31.12.2019
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej469 13560 584104 85314 083
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(384 225)(18 142)(85 876)(4 217)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(32 847)(24 899)(7 341)(5 788)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów52 06317 54311 6364 078
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem2 283 5261 138 900494 827267 442
Zobowiązania razem1 395 221648 156302 336152 203
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2721 378
Kapitał własny888 305490 744192 490115 239
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)7,574,181,640,98

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:

* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,4742;
− za okres porównawczy: 4,3018;

* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6148;
− za okres porównawczy: 4,2585.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe skonsolidowane do raportu 2020 PL.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 r. (wersja polska)
Wybrane dane finansowe skonsolidowane do raportu 2020 PL.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 r. - podpis (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu 2020 r. - podpis (wersja polska)
xtb-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers DM za 2020 r. (wersja polska)
xtb-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers DM za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (wersja polska)
Opinia skonsolidowane XTB 2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (wersja polska)
Opinia skonsolidowane XTB 2020.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy (wersja polska)
Wybrane dane finansowe skons do raportu 2020 (ENG).xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
List Prezesa 2020 (ENG).xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31.12.2020_ESEF - ang.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers DM za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020 ENG(FINAL).xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 (ENG).xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Opinia skonsolidowane XTB 2020 eng.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na język angielski)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Omar ArnaoutPrezes Zarządu
2021-03-10Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-03-10Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu
2021-03-10Jakub KubackiCzłonek Zarządu
2021-03-10Andrzej PrzybylskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Urszula TanajewskaGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk