• Odbierz prezent
X-TRADE BROKERS DM SA: raport finansowy (2021-03-10 00:09)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-10
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów:01.01-31.12.202001.01-31.12.201901.01-31.12.202001.01-31.12.2019
Przychody z działalności operacyjnej748 294210 577167 24648 951
Zysk z działalności operacyjnej511 91965 872114 41615 313
Zysk przed opodatkowaniem514 23764 809114 93415 066
Zysk netto418 17654 14593 46412 587
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,560,460,800,11
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-31.12.202001.01-31.12.201901.01-31.12.202001.01-31.12.2019
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej467 40163 627104 46614 791
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(381 365)(16 495)(85 236)(3 834)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(32 100)(23 863)(7 174)(5 547)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów53 93623 26812 0555 409
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem2 155 6311 083 889467 113254 524
Zobowiązania razem1 266 648586 622274 475137 753
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2721 378
Kapitał własny888 983497 267192 637116 770
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)7,574,241,640,99

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:

* pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,4742;
− za okres porównawczy: 4,3018;

* pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:
− za okres bieżący: 4,6148;
− za okres porównawczy: 4,2585.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe jednostkowe do raportu 2020 PL.xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 r. (wersja polska)
Wybrane dane finansowe jednostkowe do raportu 2020 PL.xhtml.xadesWybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (wersja polska)
List Prezesa 2020 PL.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu 2020 r. - podpis (wersja polska)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.12.2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe X-Trade Brokers DM za 2020 r. (wersja polska)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.12.2020.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe X-Trade Brokers DM za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (wersja polska)
Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Grupy i Spolki 2020 PL.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. - podpisy (wersja polska)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020.xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (wersja polska)
Opinia jednostkowe XTB 2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego (wersja polska)
Opinia jednostkowe XTB 2020.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpisy (wersja polska)
Wybrane dane finansowe jedn do raportu 2020 (ENG).xhtmlWybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
List Prezesa 2020 (ENG).xhtmlList Prezesa Zarządu 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 31.12.2020 eng.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe X-Trade Brokers DM za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2020 ENG(FINAL).xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
RN - Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 (ENG).xhtmlOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej 2020 r. (tłumaczenie na język angielski)
Opinia jednostkowe XTB 2020 eng.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego (tłumaczenie ja język angielski)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Omar ArnaoutPrezes Zarządu
2021-03-10Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2021-03-10Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu
2021-03-10Jakub KubackiCzłonek Zarządu
2021-03-10Andrzej PrzybylskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Urszula TanajewskaGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk