• Odbierz prezent
Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - informacje Głównego Urzędu Statystycznego
fot. freepik.com

We wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,6% r/r i wyniosło 6347,2 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7% r/r i wyniosło 5841,16 zł (brutto).

Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 20072 , a liczba pracujących przekracza 9 osób. Źródłem danych jest „Meldunek o działalności gospodarczej” (DG-1). W ramach tego sprawozdania, podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - metodą reprezentacyjną.

FXMAG biznes wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - informacje głównego urzędu statystycznego wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb może być efektem, wzrost zatrudnienia, wzrost zatrudnienia epc, aktywna polityka rynku pracy i jej wzrost na poziom zatrudnienia, polska wzrost zatrudnienia, aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia, jak obliczyć wzrost zatrudnienia, wzrost kosztów zatrudnienia 2017, wzrost zatrudnienia w administracji publicznej, wzrost kosztów zatrudnienia, wzrost zatrudnienia w polsce, wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym, wzrost zatrudnienia w administracji, wzrost zatrudnienia a inflacja, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach epc, wzrost zatrudnienia w zawodach nierolniczych to, wzrost produkcji przy równoczesnym spadku zatrudnienia, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o/k/m, wzrost produkcji i zatrudnienia, wzrost emerytury z tytułu dalszego zatrudnienia, wpływ zatrudnienia na wzrost gospodarczy, wzrost kosztów zatrudnienia 2016, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz tworzeniu pkb może być efektem, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia, wzrost zatrudnienia proz, wzrost zatrudnienia netto, wzrost zatrudnienia w przemysle, wzrost zatrudnienia w administracji po 1990, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, jak można wytłumaczyć jednoczesny wzrost bezrobocia i zatrudnienia, wzrost udzialu uslug w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb moze byc efektem, zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia, wzrost udzialu uslug w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, promesa zatrudnienia, l4 po ustaniu zatrudnienia, chorobowe po ustaniu zatrudnienia, formy zatrudnienia, struktura zatrudnienia, promesa zatrudnienia wzór, koszt zatrudnienia pracownika 2021, agencja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia, informacja o warunkach zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, bezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2020 1

We wrześniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie obniżyło się względem sierpnia br. (o 0,1%). Podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu br. względem lipca br., kiedy przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 0,2%. Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia we wrześniu 2021 r. wynikał m.in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę (niekiedy z powodu COVID-19), sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-1 4 ). Porównując wrzesień 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,6%.

FXMAG biznes wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - informacje głównego urzędu statystycznego wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb może być efektem, wzrost zatrudnienia, wzrost zatrudnienia epc, aktywna polityka rynku pracy i jej wzrost na poziom zatrudnienia, polska wzrost zatrudnienia, aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia, jak obliczyć wzrost zatrudnienia, wzrost kosztów zatrudnienia 2017, wzrost zatrudnienia w administracji publicznej, wzrost kosztów zatrudnienia, wzrost zatrudnienia w polsce, wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym, wzrost zatrudnienia w administracji, wzrost zatrudnienia a inflacja, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach epc, wzrost zatrudnienia w zawodach nierolniczych to, wzrost produkcji przy równoczesnym spadku zatrudnienia, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o/k/m, wzrost produkcji i zatrudnienia, wzrost emerytury z tytułu dalszego zatrudnienia, wpływ zatrudnienia na wzrost gospodarczy, wzrost kosztów zatrudnienia 2016, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz tworzeniu pkb może być efektem, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia, wzrost zatrudnienia proz, wzrost zatrudnienia netto, wzrost zatrudnienia w przemysle, wzrost zatrudnienia w administracji po 1990, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, jak można wytłumaczyć jednoczesny wzrost bezrobocia i zatrudnienia, wzrost udzialu uslug w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb moze byc efektem, zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia, wzrost udzialu uslug w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, promesa zatrudnienia, l4 po ustaniu zatrudnienia, chorobowe po ustaniu zatrudnienia, formy zatrudnienia, struktura zatrudnienia, promesa zatrudnienia wzór, koszt zatrudnienia pracownika 2021, agencja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia, informacja o warunkach zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, bezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2020 2

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. We wrześniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie obniżyło się o ok. 4,8 tys. etatów. We wrześniu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu 2021 r., zaś we wrześniu 2020 r. względem sierpnia 2020 r. obserwowano niewielki wzrost płac (o 0,6%). W skali roku (wrzesień 2021 r. do września 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7%. Przed rokiem (wrzesień 2020 r. do września 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 5,6%. Narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 5,3% w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 12,3% w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,4%. Najwyższą płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 10001,58 zł (wzrost o 8,2% względem poprzedniego miesiąca), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4127,85 zł (wzrost odpowiednio o 9,8%).

FXMAG biznes wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - informacje głównego urzędu statystycznego wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb może być efektem, wzrost zatrudnienia, wzrost zatrudnienia epc, aktywna polityka rynku pracy i jej wzrost na poziom zatrudnienia, polska wzrost zatrudnienia, aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia, jak obliczyć wzrost zatrudnienia, wzrost kosztów zatrudnienia 2017, wzrost zatrudnienia w administracji publicznej, wzrost kosztów zatrudnienia, wzrost zatrudnienia w polsce, wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym, wzrost zatrudnienia w administracji, wzrost zatrudnienia a inflacja, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach epc, wzrost zatrudnienia w zawodach nierolniczych to, wzrost produkcji przy równoczesnym spadku zatrudnienia, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o/k/m, wzrost produkcji i zatrudnienia, wzrost emerytury z tytułu dalszego zatrudnienia, wpływ zatrudnienia na wzrost gospodarczy, wzrost kosztów zatrudnienia 2016, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz tworzeniu pkb może być efektem, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb, wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia, wzrost zatrudnienia proz, wzrost zatrudnienia netto, wzrost zatrudnienia w przemysle, wzrost zatrudnienia w administracji po 1990, wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, jak można wytłumaczyć jednoczesny wzrost bezrobocia i zatrudnienia, wzrost udzialu uslug w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb moze byc efektem, zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania wzrost udziału usług w strukturze zatrudnienia, wzrost udzialu uslug w strukturze zatrudnienia oraz w tworzeniu pkb, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia, zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, promesa zatrudnienia, l4 po ustaniu zatrudnienia, chorobowe po ustaniu zatrudnienia, formy zatrudnienia, struktura zatrudnienia, promesa zatrudnienia wzór, koszt zatrudnienia pracownika 2021, agencja zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia, informacja o warunkach zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, bezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2020 3

Wyjaśnienia metodologiczne

Sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. Dane z rynku pracy na formularzu badania DG-1 nie obejmują osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło - szczegółowy zakres wyłączeń z opisem metod obliczania zmiennych z rynku pracy znajduje się m.in. w objaśnieniach do formularza DG-1 5 . Ze względu na krótki termin w jakim jednostki dostarczają dane w ramach badania na formularzu DG-1, prezentowane wyniki mają charakter wstępny. W przypadku braku pełnej ewidencji na dzień sporządzania sprawozdania dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych, zaś w sytuacji konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach, zmiany uwzględnia się wyłącznie w danych narastających.


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk