• Odbierz prezent
Wyraźna realizacja zysków na złocie. Aktualne notowania kukurydzy

Silny odczyt tygodniowego eksportu kukurydzy i skromny wzrost bazy eksportowej w Zatoce Perskiej sprowokowały część graczy do pokrywania pozycji krótkich na rynku futures na kukurydzę. Dziś o poranku mamy spore zepchnięcie podaży z rejonu 323,69 USD za buszel i próbę ataku na TL 326,50 USD / bu. Na rynku spekuluje się również, że będziemy świadkami dodatkowej sprzedaży kukurydzy do Chin tuż przed zaplanowanymi rozmowami handlowymi USA – Chiny, które będą miały miejsce już w najbliższy weekend. Na rynku nadal mówi się o sporym problemie suszy dla upraw. Pamiętajmy jednak, że już w środę Departament Rolnictwa USA ma podać złożone odczyty z plonów i zbiorów kukurydzy a przewiduje się wzrost dwóch – trzech buszli na ar (bpa). Trzeba zatem śledzić czy te dane się potwierdzą lub zostaną w pewien sposób skorygowane przez USDA szacunki dla tegorocznych plonów.

Michał Pietrzyca - 1

Notowania CFD na kukurydzę – dane dzienne.

ZŁOTO

Wyraźna realizacja zysków na żółtym metalu.

Złoto spadło poniżej poziomu 2000 dolarów za uncję, rozszerzając swoją korektę spadkową. Obecnie jest notowane w okolicach 1995 - 1991 USD, co oznacza silną presję do realizacji zysków dla części inwestorów, którzy obawiają się dalszego, wzrostowego performowania amerykańskiego dolara. Widać, że złoto jest kolejnym tematem po spółkach technologicznych z USA, gdzie wkrada się większe ryzyko i presja do zwijania wzrostowego układu.

Zauważmy również, że rzeczywiście, „realny” zysk, jaki można teraz zarobić na 10-letnich obligacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych, jest teraz ujemny o jeden procent, jeśli uwzględnimy oczekiwania inflacyjne na poziomie około 1,5%. Stąd nie koniecznie przecenione złoto czy Big Tech’y z Wall St. muszą zachować takie położenie. Trzeba zatem ostrożnie kalkulować dla tego rynku ryzyko, które na poziomie rynkowej zmienności sięga teraz w ujęciu dziennym na FGOLD 2,1%, czyli mniej więcej tyle, ile teraz kruszec ten traci w ujęciu dziennym. To oznacza jednak, że taka właśnie była standardowa, bardzo prawdopodobna skala przeceny. Już o impulsie spadkowym FGOLD nadmieniałem wczoraj, niemniej pamiętajmy także, że nawet 6% spadek jest możliwy, ale z prawdopodobieństwem dla jednej sesji, wynoszącym 2% (wg reguły trzech sigm).

Według położenia technicznego złoto zbliża się do strefy zwrotnej 1988 – 1986 USD / Ozt. a jej przełamanie mogłoby oznaczać większościowe wytrącenie impetu hossy na RSI (14) i wyraźną, średnioterminową słabość na FGOLD. Rośnie zmienność wg unoszenia się linii sygnalnej ATR z 14 sesji, więc wybijane dołki są zapowiedzią zmiany układu sił na tym rynku, gdyż zmieniła się szybka trajektoria notowań tego kruszcu.

Michał Pietrzyca - 2

Notowania CFD na złoto – dane dzienne

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ZŁOTO

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GOLD/

Michał Pietrzyca

Analityk techniczny Wydziału Doradztwa i Analiz Rynkowych w Domu Maklerskim BOŚ. Trader i inwestor z zamiłowania, permanentnie uskutecznia i buduje systemy transakcyjne.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk