• Odbierz prezent
Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r

W I kwartale 2020r.zgłoszono 14140osób poszkodowanych wwypadkach przy pracy,o10,5% mniej niż wanalogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 1,17 do 1,04. Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I kwartale 2019 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o10,0%) orazw wypadkach z innym skutkiem(o 10,5%).

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości zmniejszyły się w stosunku do ub. roku

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano wwojewództwach:warmińsko-mazurskim (1,40) i opolskim (1,37), a najniższy w województwach: mazowieckim (0,67), małopolskim (0,82) i podkarpackim (0,86).

Mapa 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracującychaw I kwartale 2020 r.
(bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie)

Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r - 2

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwie warmińsko--mazurskim, a najniższy w województwie mazowieckim. Do obliczenia wskaźnika wypadkowości wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących; w podziale według województw nie uwzględniono cywilnych pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (3,02), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,47) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,77), natomiast najniższy wsekcjach: informacja i komunikacja (0,20), działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po0,26).

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących według sekcjiPKD
w I kwartale 2020 r.(bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie)

Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r - 3

Najwyższy wskaźnik wypadkowości wstąpił w sekcji górnictwo i wydobywanie, a najniższy w sekcji informacja i komunikacja

Wykres 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w I kwartale 2020 r.według wydarzeń powodujących urazy

Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r - 4

Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (31,0%)

Wykres 3. Przyczyny wypadków przy pracy w I kwartale 2020 r.

Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r - 5

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 61,0%wypadków przy pracy

Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w I kwartale 2020 r.według czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku

Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r - 6

Czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (36,2%)

Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w I kwartale 2020 r.według umiejscowienia urazu

Wypadki przy pracy w I kwartale 2020 r - 7

79,2% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracydoznało urazu kończyn

ANEKS TABELARYCZNY

Tablica 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy1 według sekcji i wybranych działów PKD w I kwartale 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

a –ogółem

b –na 1000 pracujących2

Ogółem

W wypadkach

Z liczby ogółem
-kobiety

Dni niezdolności
do pracy

śmiertel-nych

ciężkich

z innym skutkiem

ogółem

na 1 poszko-dowa-nego3

OGÓŁEM

a

14140

31

63

14046

5521

363785

25,8

b

1,04

0,00

0,00

1,04

.

26,63

.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

a

205

3

1

201

40

6167

30,5

b

1,12

0,02

0,01

1,09

.

33,58

.

w tym uprawy rolne, chów ihodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową4

a

128

1

1

126

31

3822

30,1

Górnictwo i wydobywanie

a

463

2

3

458

8

17576

38,1

b

3,02

0,01

0,02

2,99

.

114,65

.

w tym wydobywanie węgla kamiennego

a

312

-

1

311

3

12752

40,9

Przetwórstwo przemysłowe

a

4651

6

34

4611

1084

127659

27,5

b

1,60

0,00

0,01

1,59

.

43,92

.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

a

103

-

-

103

8

2604

25,3

b

0,91

.

.

0,91

.

23,04

.

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

a

410

-

-

410

32

12015

29,3

b

2,47

.

.

2,47

.

72,37

.

Budownictwo

a

733

7

4

722

16

25056

34,5

b

0,81

0,01

0,00

0,80

.

27,61

.

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

a

1851

1

6

1844

988

41828

22,6

b

0,75

0,00

0,00

0,75

.

17,01

.

Transport i gospodarka magazynowa

a

1251

8

3

1240

369

32075

25,7

b

1,35

0,01

0,00

1,34

.

34,52

.

Zakwaterowanie igastronomia

a

186

-

1

185

111

4775

25,7

b

0,62

.

0,00

0,62

.

15,84

.

Informacja i komunikacja

a

75

1

-

74

25

1410

19,1

b

0,20

0,00

.

0,20

.

3,77

.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

a

98

-

-

98

80

2060

21,0

b

0,26

.

.

0,26

.

5,47

.

Obsługa rynku nieruchomości

a

120

-

-

120

54

2874

24,0

b

0,58

.

.

0,58

.

13,83

.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

a

178

-

3

175

89

3854

21,7

b

0,26

.

0,00

0,26

.

5,54

.

1 Zgłoszonych w danym okresie; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

2 Do obliczeniawskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

3 Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez dni niezdolności do pracy tych osób.

4 Z wyłączeniem grupy "Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową".

Tablica 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy1 według sekcji i wybranych działów PKDw I kwartale 2020 r. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

a –ogółem

b –na 1000 pracujących2

Ogółem

W wypadkach

Z liczby ogółem
-kobiety

Dni niezdolności
do pracy

śmiertel-nych

ciężkich

z innym skutkiem

ogółem

na 1 poszko-dowa-nego3

Administrowanie i działalność wspierająca

a

597

2

3

592

268

13058

21,9

b

1,05

0,00

0,01

1,04

.

23,04

.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

a

560

-

1

559

291

13674

24,4

b

0,84

.

0,00

0,84

.

20,43

.

Edukacja

a

845

1

2

842

668

20620

24,4

b

0,69

0,00

0,00

0,69

.

16,93

.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

a

1603

-

-

1603

1278

31260

19,5

b

1,77

.

.

1,77

.

34,60

.

Działalność związana zkulturą, rozrywką i rekreacją

a

122

-

1

121

67

3115

25,5

b

0,76

.

0,01

0,75

.

19,45

.

Pozostała działalność usługowa

a

89

-

1

88

45

2105

23,7

b

0,31

.

0,00

0,31

.

7,27

.

1 Zgłoszonych w danym okresie; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

2 Do obliczenia wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących.

3 Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez dni niezdolności do pracy tych osób.

Tablica 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy1 według województw wI kwartale 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

a –ogółem

b–na 1000 pracujących2

Ogółem

W wypadkach

Z liczby ogółem
-kobiety

Dni niezdolności
do pracy

śmiertel-nych

ciężkich

z innym skutkiem

ogółem

na 1poszko-dowa-nego3

POLSKA

a

14140

31

63

14046

5521

363785

25,8

b

1,04

0,00

0,00

1,04

.

26,63

.

Dolnośląskie

a

1387

3

4

1380

574

33322

24,1

b

1,27

0,00

0,00

1,27

.

30,62

.

Kujawsko-pomorskie

a

789

1

5

783

305

19006

24,1

b

1,19

0,00

0,01

1,18

.

28,77

.

Lubelskie

a

522

-

4

518

211

13738

26,3

b

0,93

.

0,01

0,92

.

24,47

.

Lubuskie

a

349

1

1

347

130

9037

26,0

b

1,05

0,00

0,00

1,05

.

27,12

.

Łódzkie

a

928

3

4

921

395

23625

25,5

b

1,08

0,00

0,00

1,08

.

27,41

.

1 Zgłoszonych w danym okresie; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

2 Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących; w podziale według województw nie uwzględniono cywilnych pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

3 Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez dni niezdolności do pracy tych osób.

Tablica 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy1 według województw wI kwartale 2020 r. (dok.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

a – ogółem

b – na 1000 pracujących2

Ogółem

W wypadkach

Z liczby ogółem
- kobiety

Dni niezdolności
do pracy

śmiertel-nych

ciężkich

z innym skutkiem

ogółem

na 1 poszko-dowa-nego3

Małopolskie

a

988

1

6

981

449

23589

23,9

b

0,82

0,00

0,01

0,81

.

19,67

.

Mazowieckie

a

1617

6

9

1602

661

42703

26,5

b

0,67

0,00

0,00

0,67

.

17,75

.

Opolskie

a

410

-

2

408

139

11401

27,8

b

1,37

.

0,01

1,36

.

38,11

.

Podkarpackie

a

534

1

1

532

203

14629

27,4

b

0,86

0,00

0,00

0,86

.

23,47

.

Podlaskie

a

378

2

-

376

128

10953

29,1

b

1,17

0,01

.

1,16

.

33,83

.

Pomorskie

a

978

1

4

973

382

25889

26,5

b

1,16

0,00

0,00

1,16

.

30,68

.

Śląskie

a

2004

2

8

1994

663

53339

26,6

b

1,18

0,00

0,00

1,18

.

31,45

.

Świętokrzyskie

a

390

1

4

385

149

10791

27,7

b

1,13

0,00

0,01

1,12

.

31,38

.

Warmińsko-mazurskie

a

563

1

3

559

236

15735

28,0

b

1,40

0,00

0,01

1,39

.

39,13

.

Wielkopolskie

a

1648

6

7

1635

633

40183

24,5

b

1,18

0,00

0,01

1,17

.

28,80

.

Zachodniopomorskie

a

655

2

1

652

263

15845

24,3

b

1,21

0,00

0,00

1,21

.

29,17

.

1 Zgłoszonych w danym okresie; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

2 Do wskaźnika wypadkowości (wiersz b) wykorzystano wstępne dane o liczbie pracujących; w podziale według województw nie uwzględniono cywilnych pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

3 Bez osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez dni niezdolności do pracy tych osób.

Tablica 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracya w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według wydarzeń powodujących urazywI kwartale 2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Upadek

Przeje-chanie, uderze-nie, pochwy-cenie przez środki trans-portu w ruchu

Pochwy-cenie
i uderze-nie przez części ruchome maszyn i urzą-dzeń

Uderzenie, przygnie-cenie, pogryzienie przez zwierzęta

Działanie

Inne wydarzenia

osób

przed-miotów

skraj-nychtempe-ratur

mate-riałówszko-dliwych

OGÓŁEM

2506

1186

145

46

281

271

11

4

562

W tym wypadki śmiertelne

13

2

3

3

2

2

-

-

1

aDotyczy wypadków, z tytułu których przyznano jednorazowe odszkodowania.

Źródło: dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Znak (Δ)oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji, ich pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm.

Kreska (-) oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

(0,00) oznacza, że zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,005.

Znak (.)oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe.

„W tym”oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

UWAGI METODYCZNE

Opracowanie zawiera informacje ozgłoszonych w danym okresie wypadkach przy pracy osób pracującychw całej gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze „Statystycznej karty wypadku”Z-KW i obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy na karcie została wykazana czy niewykazana (z powodu np. hospitalizacji poszkodowanego, czy odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego) niezdolność do pracy.

Dane o wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwieopracowano na podstawie sprawozdawczości Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)i dotyczą tylko tych wypadków, z tytułu których przyznano w danym okresie jednorazowe odszkodowania.

Za jeden wypadek przy pracy liczy się wypadek każdej pracującej osoby poszkodowanej w wypadku indywidualnym, jak również w wypadku zbiorowym.

Wskaźnik wypadkowości jest to liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących.Do obliczenia wskaźnika przyjęto przeciętną liczbę pracujących obliczoną jako średnia arytmetyczna dwóch stanów(w dniu 31 grudniaroku poprzedniego i 31 marca roku bieżącego).

Informacje o dniach niezdolności do pracy obejmują łączną kalendarzową liczbę dni niezdolności do pracy spowodowaną wypadkami przy pracy, ustaloną na podstawie zaświadczeń lekarskich.

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolityDz.U. z 2019 r. poz. 1205):

  • za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  2. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy amiejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
  • na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawieo ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe;
  • za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiłow okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas: uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; pełnienia mandatu posłalub senatora, pobierającego uposażenie;sprawowania mandatu posła do Paramentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej; odbywania szkolenia lub stażu związanego z pobieraniem przez absolwenta stypendium; wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tych spółdzielni; wykonywania lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług; wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; odbywania zastępczych form służby wojskowej; nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Szczegółowe omówienie metodologii badania wypadków przy pracy znajduje się w publikacji rocznej pt.: „Wypadki przy pracy”, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2018-roku,4,12.html

Dane zaprezentowane w niniejszym opracowaniu mają charakter wstępny. Dane ostateczne, obejmujące okres całego2020 r., dostępne będą w publikacji, która ukaże się wlistopadzie 2021 r.

 


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk