• Odbierz prezent
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2020 roku

Wynik finansowy netto (zysk netto) zakładów ubezpieczeń ogółem w 2020 r. był mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 6,1 mld zł. Wpłynął na to gorszy wynik uzyskany tak przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 63,4 mld zł.

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiły składki. W 2020 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 63 421,5 mln zł (mniej o 0,7% niż w 2019 r.), z czego
20 745,6 mln zł stanowiła składka działu I, a 42 675,9 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2020 r. wyniosły 39 649,7 mln zł i były niższe o 3,5% niż w 2019 r., w dziale I zmniejszyły się do 17 415,9 mln zł, a w dziale II do 22 233,8 mln zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dział Ia

Dział IIb

2019 2020 2019=100 2019 2020 2019=100
mln zł mln zł
PRZYCHODY OGÓŁEM
28 120,0 28 936,7 102,9 38 710,7 39 352,1 101,7
w tym:            
Składki zarobione na udziale własnym 20 932,1 20 346,5 97,2 33 595,5 34 353,9 102,3
w tym składki
przypisane brutto
21 275,3 20 745,6 97,5 42 562,5 42 675,9 100,3
Przychody z lokat 6 919,0 8 392,2 121,3 4 128,5 4 007,0 97,1
KOSZTY OGÓŁEM 25 546,8 26 728,9 104,6 34 072,7 35 473,2 104,1
w tym:            
Odszkodowania
i świadczeniac
18 326,4 17 258,4 94,2 20 397,1 20 659,6 101,3

w tym odszkodowania i świadczenia
wypłacone brutto

18 565,7 17 415,9 93,8 22 511,7 22 233,8 98,8

Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

–1 676,0 –1 222,1 x 9,6 12,8 133,0

Koszty działalności
ubezpieczeniowej

5 076,9 5 033,0 99,1 9 984,4 10 387,4 104,0

Koszty działalności
lokacyjnej

2 528,2 4 407,8 174,3 651,1 1 561,8 239,9
WYNIK FINANSOWY NETTO 2 573,1 2 207,8 85,8 4 638,0 3 878,9 83,6
***

WYNIK TECHNICZNY

3 263,6 2 970,3 91,0 2 926,3 3 132,5 107,0

Tablica 1. Przychody i koszty oraz wynik techniczny zakładów ubezpieczeń w dziale I i dziale II.

a Ubezpieczenia na życie, b Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, cna udziale
własnym z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw.

Wynik finansowy i wynik techniczny

Wynik finansowy netto w dziale I wyniósł 2,2 mld zł, a dziale II 3,9 mld zł.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 6 086,7 mln zł i był niższy o 15,6% niż w 2019 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 207,8 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 3 878,9 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 6 102,8 mln zł i był niższy o 1,4% niż w 2019 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zmniejszył się do 2 970,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych zwiększył się do 3 132,5 mln zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Składki przypisane brutto

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

2019

2020

2019= =100

2019

2020

2019= =100

mln zł

mln zł

DZIAŁ I

OGÓŁEM

21 275,3

20 745,6

97,5

18 565,7

17 415,9

93,8

w tym:

           

Ubezpieczenia na życie

7 854,6

7 955,4

101,3

5 803,5

6 396,8

110,2

Ubezpieczenia na życie, związane
z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym

6 845,2

5 884,5

86,0

9 891,0

8 341,6

84,3

Ubezpieczenia wypadkowe
i chorobowe

6 320,8

6 637,1

105,0

2 665,7

2 463,8

92,4

DZIAŁ II

OGÓŁEM

39 669,1

39 732,6

100,2

21 396,3

20 928,9

97,8

w tym:

           

Ubezpieczenia wypadkowe
i chorobowe

2 704,1

2 514,9

93,0

670,1

593,9

88,6

Ubezpieczenia casco pojazdów
lądowych

8 668,7

8 797,3

101,5

5 544,8

5 469,4

98,6

Ubezpieczenia szkód
spowodowanych żywiołami

3 547,1

3 936,3

111,0

1 671,8

1 697,7

101,5

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych

3 688,4

3 664,2

99,3

1 461,8

1 710,2

117,0

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych

14 924,3

14 631,2

98,0

9 451,2

9 002,2

95,2

w tym obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

14 658,1

14 349,9

97,9

9 326,7

8 871,9

95,1

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

2 383,4

2 548,7

106,9

1 025,0

1 055,4

103,0

Tablica 2. Składki przypisane brutto oraz odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
w podziale na wybrane rodzaje ubezpieczeń z działalności bezpośredniej

Wybrane rodzaje ubezpieczeń z działalności bezpośredniej

Składki zebrane z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 23,4 mld zł .

W strukturze składek przypisanych brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składki zakładów działu I stanowiły 34,3%, a zakładów działu II – 65,7%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranych składek brutto, uzyskała grupa „ubezpieczenia na życie”. Kolejną pozycję zajmowała grupa „ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe”. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 38,3% i 32,0% wartości składek przypisanych brutto działu I.

W dziale II największą pozycję (59,0% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zmniejszyły się o 0,7% w porównaniu do 2019 r. i wyniosły 23 428,5 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 22,1%, a ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych ponad 36,8%.

W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 810,8 mln zł wobec 458,0 mln zł zysku w 2019 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 521,3 mln zł wobec 903,5 mln zł zysku w roku poprzednim.

Aktywa i pasywa

Aktywa zakładów ubezpieczeń zwiększyły się w skali roku o 5,5%.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 204 710,3 mln zł (wzrost w skali roku o 5,5%), z tego na dział I przypadało 95 263,2 mln zł, a 109 447,1 mln zł na dział II.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dział I

Dział II

2019

2020

2019=100

2019

2020

2019=100

mln zł

mln zł

AKTYWA OGÓŁEM

93 839,0

95 263,2

101,5

100 112,1

109 447,1

109,3

w tym:

           

Lokaty

40 362,2

41 241,3

102,2

79 501,8

88 903,9

111,8

Aktywa netto
ubezpieczeń na życiea

49 053,1

48 571,1

99,0

x

x

x

PASYWA OGÓŁEM

93 839,0

95 263,2

101,5

100 112,1

109 447,1

109,3

w tym:

           

Kapitał własny

11 462,8

12 815,6

111,8

28 543,8

34 079,2

119,4

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

78 940,2

78 828,7

99,9

70 307,5

73 921,7

105,1

Tablica 3. Aktywa i pasywa zakładów ubezpieczeń (według stanu w dniu 31 grudnia)

a Gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający.

Niniejszą informację opracowano na podstawie danych otrzymanych 26.03.2021 r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Składka przypisana brutto


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk