• Odbierz prezent
Wszystkie fajne spółki są już zadłużone...  Oto 149 spółek BEZ długów!

Czy na polskiej giełdzie istnieją jeszcze spółki niezadłużone? I czy w ogóle zadłużenie to coś złego? Jako osoby fizyczne przywykliśmy do myślenia, że kredyty i pożyczki to ostatnia deska ratunku. Jednak z punktu widzenia finansowania firmy, zadłużenie, a ile nie nadmierne może być TAŃSZYM sposobem pozyskania środków niż chociażby emisja akcji.


Nie mniej jednak, dla zwolenników konserwatywnej strategii finansowania, czyli mało długów, więcej środków własnych, przeprowadziliśmy analizę spółek z GPW oraz NewConnect pod kątem zadłużenia właśnie.


Z artykułu dowiesz się:

- które spółki nie posiadają w pasywach długów? GPW oraz NC,
- czy unikanie zadłużenia faktycznie się opłaca?
- dlaczego spółki rezygnują z tańszego źródła finansowania?

 

Co to znaczy: „spółka bez długów”?

 

Zanim przejdziemy do konkretnych walorów, przestudiować należy trochę teorii z zakresu rachunkowości.
Spółka w raportach okresowych zobowiązana jest do publikacji między innymi bilansu. Bilans stanowi „zdjęcie” przedsiębiorstwa na dzień jego sporządzenia, jest ponadto zestawieniem aktywów (majątku) firmy oraz sposobem finansowania tegoż majątku (pasywa). Mówiąc krótko: skąd spółka wzięła pieniądze na poszczególne aktywa.


W bilansie znajduje się kilka pozycji, z których najmocniej z potocznym „długiem” związane są:


1. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Należności krótkoterminowe
4. Należności długoterminowe


Dwa ostatnie to między innymi należności od odbiorców czy udzielone przez firmę pożyczki. Te pozycje posiada każda prężnie działająca firma. W wymianie handlowej opartej na fakturach nie istnieje wręcz firma bez należności od odbiorców – nie budzi to powodów do obaw.
Zobowiązania krótkoterminowe to np.: pożyczka lub leasing, które mają być spłacone w ciągu jednego roku. Ze względu na tak krótki czas wymagalności, nie będziemy brać ich pod uwagę w analizie. Warto jednak pamiętać, że ponad normatywny udział tej pozycji w pasywach może zwiększać ryzyko płynności.


I tak docieramy do zobowiązań długoterminowych. Są to:


- kredyty i pożyczki o spłacie trwającej powyżej rok,
- zobowiązania z tytuły dostaw i usług,
- wyemitowane obligacje,
- leasingi,
- inne.


Ta pozycja pokazuje więc ile ogólnie „długu” ma spółka, daje ogląd na miesięczną sumę rat oraz na oprocentowanie. Jest to niezwykle istotne przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz ryzyka upadłości, utraty płynności, rentowności itd.

Spółki bez długów z GPW

Dane pochodzą z najbardziej aktualnych raportów kwartalnych spółek. W tabeli znajdują się tylko i wyłącznie te podmioty, których zobowiązania długoterminowe wynoszą dokładnie zero.

NAZWA SPÓŁKI

OPIS DZIAŁALNOŚCI

XTB

Dom maklerski. Spółka zajmuje się obrotem instrumentami finansowymi, głównie instrumentami pochodnymi CFD na waluty, towary i indeksy, choć oferuje również akcje. Spółka dostarcza produkty, usługi oraz rozwiązania technologiczne umożliwiające handel na rynku pozagiełdowym. Działa także m.in. w Wielkiej Brytanii, Turcji, na Cyprze i w Urugwaju.

WINVEST

holding finansowy. Działalność spółki obejmuje inwestycje w przedsięwzięcia typu greenfield, private equity i venture capital, oraz świadczenie usług finansowych, obejmujących m.in. doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania. Działa na terenie Polski i Europy Wschodniej.

INVISTA

Spółka inwestycyjna. Specjalizuje się w obszarach roszczeń pobierutowskich i akcji pracowniczych. W ramach funduszy specjalnych sytuacji oraz private equity świadczy również usługi w zakresie tworzenia i zarządzania portfelem inwestycji kapitałowych w różnych segmentach gospodarki.

IPOPEMA

Instytucja finansowa. Specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej oraz usługach brokerskich i analizach spółek. Oferta spółki obejmuje także doradztwo finansowe i realizację transakcji publicznych i prywatnych, w tym fuzji i przejęć. 

IFSA

Profilem działalności Spółki była produkcja, montaż, sprzedaż stolarki okiennej i akcesoriów okiennych. Od 2014 roku strategia rozwoju Spółki Investment Friends S.A. opiera się w dużej mierze na podejmowaniu działań mających na celu umocnienie jej pozycji w branży inwestycji finansowych.

IDMSA

Dom maklerski. Realizuje oferty publiczne akcji oraz obligacji. Prowadzi także działalność inwestycyjną, doradczą, usługi zarządzania aktywami i Corporate Finance, w tym m.in. fuzje i przejęcia, programy opcyjnie dla menadżerów, hedging czy transakcje na rynku niepublicznym.

PZU

Zakład Ubezpieczeń. Działa na rynku ubezpieczeń, zarówno majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

AMPLI

Spółka działa na rynku handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi, przede wszystkim dla energetyki, budownictwa i klienta detalicznego. Ampli świadczy również usługi w zakresie projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych.

ACAUTOGAZ

Producent samochodowych systemów instalacji gazowych oraz elementów elektroniki samochodowej. Spółka zajmuje się także dystrybucją części i akcesoriów samochodowych. Oferta grupy obecna jest w ponad 40 krajach na całym świecie.

ATLANTIS

Świadczy usługi z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wysokokwotowych podmiotom gospodarczym prowadzących swą działalność na terenie Polski.

INDYGO

Spółka inwestuje w przemysłowe projekty technologiczne będące we wczesnym stadium rozwoju, skoncentrowane na branży ceramicznej i służące wzrostowi efektywności energetycznej. 

REGNON

Prowadzi działalność w zakresie dostaw biomasy przeznaczonej do produkcji energii.

ODLEWNIE

Produkcja odlewów z tworzyw odlewniczych. Spółka prowadzi również działalność usługową w kraju i na terenie krajów Unii Europejskiej oraz handlową w branży materiałów i tworzyw odlewniczych.

IFCAPITAL

Spółka działająca na zasadzie funduszy venture capital, zajmującą się inwestycjami na rynku kapitałowym.

PLATYNINW

Prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami lokalowymi, budynkowymi i gruntowymi. Oferta obejmuje m.in. pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości, skup mieszkań, dokonywanie na zlecenie obrotu nieruchomościami, usługi doradcze nieruchomości oraz doradztwo kredytowe.

BRASTER

Działalność spółki związana jest zastosowaniem ciekłych kryształów w diagnostyce raka piersi.

IFIRMA

Właściciel serwisu ifirma.pl - prowadzenie księgowości internetowej oraz wystawianie faktur i rachunków. Spółka świadczy także usługi w zakresie tworzenia oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT.

 

Dlaczego spółki unikają długu?

 

W powyższym zestawieniu przeważająca ilość firm z zerowym zadłużeniem długoterminowym pochodzi z branży finansowej lub powiązanej np.: ubezpieczeniowej. Firmy te posługują się raczej finansowaniem krótkoterminowym. Potwierdza to raport: „Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku”.

„Po stronie pasywów główną pozycją były zobowiązania krótkoterminowe, lecz ich wartość – zarówno w domach jak i biurach maklerskich nieco obniżyła się (odpowiednio z 6 596 mln zł do 6 577 mln zł i ze 1 647 mln zł do 1 440 mln zł).”

Podobnie prezentuje się bilans PZU1:

„Grupa PZU nie ma zobowiązań długoterminowych, a zobowiązania krótkoterminowe stanowią od 85% do 89% całości pasywów.”


W przypadku PZU wynika to zapewne z faktu, że:


„Firmy ubezpieczeniowe muszą być wypłacalne. Wiąże się to z posiadaniem przez nie kapitałów własnych na odpowiednim poziomie oraz prowadzeniem polityki lokacyjnej zgodnej z ustawowymi wymogami i ograniczeniami”2


Co jednak ze spółkami takimi jak Braster, ACAUTOGAZ czy Ampli? Czyli…

 

Czy unikanie zobowiązań się opłaca?

Każda spółka ma swoją unikalną specyfikę, grupy interesariuszy oraz dostępne dla niej źródła finansowania. To wszystko sprawia, że oszacowanie opłacalności poszczególnych opcji finansowania jest skomplikowanym zadaniem. Jak wynika z opracowania firma.rp.pl kredyt jest zazwyczaj najtańszym spośród zobowiązań. Ale jak wypada kredyt w porównaniu z finansowaniem wewnętrznym tj. bez zaciągania długów?

Dobrze nam znaną alternatywą dla kredytu inwestycyjnego jest rynek kapitałowy i emisja akcji. Jednak główną wadą procesu emisji akcji jest właśnie… koszt jej przeprowadzenia. Potrzebna jest również pomoc firmy pośredniczącej podczas dokonywania inwestycji oraz obowiązek sporządzenia dokumentu emisyjnego, ponadto poprzez kolejne emisje spółka dokonuje rozwodnienia kapitału i finalnie właściciel może utracić kontrolę nad podmiotem. Być może w specyficznych warunkach rynnowych rozwiązanie to byłoby tańsze niż kredyt/pożyczka/leasing, ale zwykle bywa z goła odwrotnie.

Kolejnym sposobem na finansowanie są zyski zatrzymane – spółka zamiast zaciągać kredyt może wykorzystać zysk z lat ubiegłych. Problem pojawia się w momencie, gdy zysków tych nie ma, bądź jeszcze nie ma np.: w przypadku start-upów.


Spółkę dofinansować mogą także właściciele – zasilić pasywa spółki z prywatnych rachunków. Z punktu widzenia finansów spółki takie rozwiązanie jest darmowe, dla właścicieli powinno się jednak opłacać, tzn. dawać odpowiednią stopę zwrotu – chyba, że inwestują również z pobudek sentymentalnych.
Co więcej korzystanie z kapitałów obcych powoduje efekt tarczy podatkowej, czyli obniżenie kwoty podatku dochodowego poprzez np.: odliczenie kwoty odsetek.


I tak dochodzimy do wniosku, że minimalizacja długu do zera zazwyczaj się nie opłaca. W dużych korporacjach pozyskanie kapitału z zewnętrznych źródeł jest oznaką skutecznego zarządzania finansami. 

 

Dlaczego spółki wybierają droższe formy finansowania?


Czynnikiem hamującym firmy przed zaciągnięciem kredytu jest głównie ryzyko. Środki pozyskane od banku trzeba zwrócić wraz z odsetkami i dodatkowym opłatami, co w razie niepowodzenia inwestycji oznacza kłopoty finansowe, a zazwyczaj upadłość.


Po drugie spółki, będąc świadome specyfiki podjętych inwestycji, mogą unikać kredytu również ze względu na niestabilne przepływy pieniężne. Kredyt wymaga pewnej cykliczności wpływów, zbieżnej z okresem spłaty rat. Nie każde przedsiębiorstwo może się pochwalić taką charakterystyką.

Bywa również i tak, że spółki wnioskują o kredyt, ale decyzja banku jest negatywna. Sytuacja ta ma miejsce częściej w przypadku spółek młodych np.: z rynku NewConnect.

 

Spółki bez długów z NewConnect

 

Na koniec zebraliśmy również wszystkie niezadłużone podmioty notowane na NewConnect. Według przypuszczeń, jest ich znacznie więcej niż w przypadku GPW, bo 132. Poniżej lista:


• GEM (GRUPAEMM)
• ECO (ECOTECH)
• NFP (NFPL)
• CTE
• KME
• BPX
• SUL (SUMMALING)
• CRP (CEREALPLT)
• VAB (VABUN)
• PTW (PTWP)
• MPS (MEGAPIXEL)
• MNS (MENNICASK)
• SCP (SCPFL)
• IGT (IGORIA)
• CBD (CANNABIS)
• OUT (OUTDOORZY)
• FEM (FEMTECH)
• AQT (AQUATECH)
• TLV (TELIANI)
• OPT (OPTIZENLB)
• JRH (JRHOLDING)
• NOV (NOVINA)
• CRC (CARPATHIA)
• APC (APOLLO)
• PSH (POLYSLASH)
• FTH (FINTECH)
• IOD (IPODS)
• PTE (PARCELTEC)
• MDA (MEDAPP)
• MOV (MOVIEGAMES)
• SOK (SONKA)
• SSK (SURFLAND)
• STA (STARWARD)
• IVO (INCUVO)
• NGG (NGGAMES)
• SWT (SWALLET)
• DUA (DUALITY)
• MBF (MBFGROUP)
• EC2
• DKR (DEKTRA)
• BHX (BINARY)
• PAS (PASSUS)
• BRO (CZARNKOW)
• SPK (SPARKVC)
• MCE (MODERNCOM)
• NOB (NOOBZ)
• PNT (POINTPACK)
• MFD (MFOOD)
• PPG (PUNCHPUNK)
• LMG (LMGAMES)
• ARG (ARTGAMES)
• MSM
• PTN (POLTRONIC)
• CTF (CENTURION)
• P24 (PRESENT24)
• DAM (DENTAMDC)
• DNS (DANKS)
• F51 (FARM51)
• TIG (TECHINVGR)
• MEI (MERIT)
• MDB (MEDICOBIO)
• PBB (PREFABET)
• DRG (DRAGEUS)
• EMU (EMUZYKA)
• ATO (ATONHT)
• K2P (KOOL2PLAY)
• YAN (NEPTIS)
• 7LV (7LEVELS)
• IMR (INTM)
• INW (INWESTPL)
• AIN (ABSINVEST)
• BCI (BALTICINV)
• FPO (FORPOSTA)
• VIA (VIATRON)
• ECC (ECCGAMES)
• CDT (CODEADDIC)
• MLT (MOONLIT)
• NRS (NEURONE)
• ETX (EUROTAX)
• GOV (GOVENA)
• IST (INFOSCAN)
• CRB (CARBONSTU)
• OVI (OVIDWORKS)
• ATJ (ATOMJELLY)
• P2B (PLANETB2B)
• ECR (ECERAMICS)
• INM (INVENTION)
• GTY (GTRINITY)
• EFE (EFENERGII)
• REM (REMEDIS)
• FTN (FITEN)
• UTD (UNITED)
• ITL (INTELIWIS)
• HMP (HEMP)
• H4F
• EXA (EXAMOBILE)
• MDP (MEDCAMP)
• DEG (DETGAMES)
• PDG (PYRAMID)
• EXM (EXIMIT)
• VEE
• PFD (PATFUND)
• YOS (YOSHI)
• TMP (TELEMEDPL)
• P2C (P2CHILL)
• EKS (EKIOSK)
• MMD (MILESTONE)
• BLU (BLUMERANG)
• DGE (DRAGOENT)
• KBT (KLABATER)
• WAT
• SMT (SIMTERACT)
• RDS (REDDEV)
• IPW (IMAGEPWR)
• SBE (SOFTBLUE)
• CDA
• TLT (TLTENNIS)
• ECL (EASYCALL)
• ERH (EUROHIT)
• DDI (DDISTANCE)
• MTN (MILTON)
• BBA (BBINWEST)
• DRF (DRFINANCE)
• WRL (WIERZYCL)
• AVT (AVATRIX)
• LCN (LABOCANNA)
• IGS (INTELGSOL)
• SNG (SYNERGA)
• 4MB (4MOBILITY)
• GKS (GKSKAT)
• CFG
• IBC (IBCPOLSKA)

 

 

1.  http://politykagospodarcza.wsksim.edu.pl/prace_dyplomowe/Jaworska-Bilas_Milena_praca_dyplomowa.pdf

2. W. Sułkowska, Ubezpieczenia zagadnienia podstawowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 2001, s.119


Maria Turek

Absolwentka finansów i rachunkowości. Pasjonatka inwestowania fundamentalnego oraz algorytmicznego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk