• Odbierz prezent
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto (PKB) w 4 kwartale 2021 r.
fot. freepik.com

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2021 r. wzrósł realnie o 7,3% rok do roku wobec spadku o 2,5% w analogicznym kwartale 2020 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r - 1

W 4 kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 7,6%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 7,3% w porównaniu z 4 kwartałem roku poprzedniego.

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r - 2

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r - 3

 

W 4 kwartale 2021 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 7,3%.

Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 11,2% (w 3 kw. 2021 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 8,6%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 30,0% (wobec wzrostu w 3 kwartale 2021 r. o 33,8%) oraz wzrost spożycia ogółem o 5,3% (wobec wzrostu w 3 kwartale 2021 r. o 3,7%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 7,9% (wobec wzrostu w 3 kw. 2021 r. o 4,7%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,7% (wobec wzrostu w 3 kwartale 2021 r. o 9,3%).

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +10,5 p. proc. (w 3 kwartale 2021 r. wpływ ten wyniósł +8,0 p. proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,8 p. proc. (wobec wpływu +2,8 p. proc. w 3 kwartale 2021 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +3,9 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego -0,1 p. proc. (w 3 kwartale 2021 r. odpowiednio: +2,7 p. proc. i +0,1 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +2,5 p. proc. (w 3 kwartale 2021 r. było to +1,5 p. proc.). Odnotowano znaczący pozytywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych, który wyniósł +4,2 p. proc. (wobec wpływu +3,7 p. proc. w 3 kw. 2021 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +6,7 p. proc. (wobec +5,2 p. proc. w 3 kwartale 2021 r.). W 4 kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -3,2 p. proc. (wobec -2,7 p. proc. w 3 kw. 2021 r.).

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r - 4

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r - 5

 

 

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2015)

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w 4 kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo zwiększył się realnie o 1,7%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się realnie o 2,0%, w tym:

− w przemyśle o 3,8%,

− w budownictwie o 0,9%,

− w transporcie i gospodarce magazynowej o 3,3%,

− w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 0,6%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się o 4,1%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadła o 1,6%.

Popyt krajowy w 4 kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł realnie o 2,5%.

Spożycie ogółem w 4 kwartale 2021 r. zwiększyło się realnie o 1,3%, spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się realnie o 1,5%, natomiast spożycie publiczne wzrosło o 0,3%.

Akumulacja w 4 kwartale 2021 r. wzrosła realnie o 4,2%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się realnie o 2,9%.

W załączonych tablicach 1 i 2 przedstawiono wskaźniki dynamiki realnej przy podstawach odpowiednio: kwartał poprzedni = 100 oraz analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100, w cenach stałych przy roku odniesienia 2015, dla szeregów czasowych PKB i wybranych zmiennych, dla danych surowych, wyrównanych sezonowo i trendu.

 

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)

Według wstępnego szacunku PKB w 4 kwartale 2021 r. był realnie wyższy o 7,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 4 kwartale 2021 r - 6

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 4 kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., była wyższa o 7,1% w tym:

− w przemyśle o 14,2%,

− w budownictwie o 5,8%,

− w handlu i naprawach o 7,7%,

− w transporcie i gospodarce magazynowej o 16,5%,

− w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 2,7%

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej zmniejszyła się o 9,9%.

Popyt krajowy w 4 kwartale 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., był wyższy o 11,2%

Spożycie ogółem w 4 kwartale 2021 r. było wyższe niż przed rokiem o 5,3%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 7,9%, spożycie publiczne zmniejszyło się o 0,5%.

Akumulacja brutto w 4 kwartale 2021 r. wzrosła o 30,0%, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,7%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 21,5% wobec 21,1% przed rokiem.

Szczegółowe dane liczbowe dla szeregów czasowych PKB i jego zmiennych w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki realnej (przy podstawie analogiczny okres roku poprzedniego = 100, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zawierają tablice 3 i 4. Tablica 5 zawiera wskaźniki skali wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB.

Procedura wyrównań sezonowych może powodować zmiany dynamiki PKB i składowych PKB w okresach historycznych jako skutek przeliczenia szeregów czasowych, po dodaniu kolejnych obserwacji kwartalnych lub rewizji danych opublikowanych.


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk