• Odbierz prezent
Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2020 r

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku stanowił 6,9% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 57,5% PKB.

Dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Komunikat w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zawierający dane zweryfikowane przez Komisję Europejską (Eurostat) zostanie opublikowany w dniu 22.04.2021 r. Jednocześnie GUS opublikuje szacunek PKB za lata 2019-2020.

W dniu 31 marca 2021 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia
25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami
, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Tablica 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2017-2020

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB (w %)

-1,5

-0,2

-0,7

-6,9

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB (w %)

50,6

48,8

45,6*

57,5

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2019)[1].

Zgodnie ww. wytycznymi działania nakierowane na powstrzymanie skutków stanu epidemii COVID-19 i walkę z tymi skutkami oraz na wsparcie dotkniętych nimi podmiotów zostały odpowiednio ujęte w deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

 

  1. * Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 22.10.2020 r.

    Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest na stronie:

    https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10042108/KS-GQ-19-007-EN-N.pdf/5d6fc8f4-58e3-4354-acd3-a29a66f2e00c


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk